Navigation path

Additional tools

Sammanhållningspolitiken och Europa 2020-strategin

Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s strategi för att främja en smart och hållbar tillväxt för alla.

EU har satt upp fem ambitiösa huvudmålsättningar som ska uppnås till år 2020:

 • Sysselsättning – 75 % av befolkningen i åldern 20–64 ska ha ett arbete.
 • Innovation – 3 % av EU:s BNP ska investeras i forskning och utveckling.
 • Klimatförändringar – Energi- och klimatmålen ”20/20/20” ska nås (inbegripet en utsläppsminskning på 30 % på vissa villkor).
 • Utbildning – Den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 %, och minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha avslutat en högre utbildning.
 • Fattigdom – Fattigdomen ska reduceras genom målet att antalet personer som hotas av fattigdom och utestängning ska minska med 20 miljoner.

Sammanhållningspolitiken tillhandahåller det nödvändiga ramverket för investeringar och leveranssystemet för att uppnå Europa 2020-målen.

Sammanhållningspolitik: att investera i en smart och hållbar tillväxt för alla

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden står tillsammans för mer än en tredjedel av EU:s sammanlagda budget.

EU-kommissionen samarbetar med förvaltningsmyndigheter English i EU-länder och -regioner för att garantera att dessa resurser investeras optimalt för att stödja en smart och hållbar tillväxt för alla.

EU:s finansiering stöttar

 • EU:s finansiering stöttar
 • spjutspetsforskning
 • tillgång till bredband
 • smart transport- och energiinfrastruktur
 • energieffektivitet och förnybara energikällor
 • affärsutveckling
 • kompetens och utbildning

Att göra Europas regioner delaktiga i Europa 2020-strategin

För att uppnå Europa 2020-målen kommer det att krävas ett aktivt deltagande från EU:s samtliga regioner.

Regionkommittén har inrättat en övervakningsplattform English för att hjälpa till att mobilisera och engagera regionala och lokala myndigheter i debatten på EU-nivå.

EU-kommissionen har etablerat en webbaserad plattform för nätverkande English för att göra det möjligt för regionernas representanter att samtala och utbyta exempel på god praxis.

Mer information:

EU regionalpolitik: Håll dig informerad