Navigation path

Additional tools

Polityka spójności a strategia „Europa 2020”

Strategia „Europa 2020”

„Europa 2020” to strategia UE na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. UE wytyczyła w pięciu głównych dziedzinach ambitne cele, które mają zostać osiągnięte do 2020 roku:

The EU has set ambitious objectives to be reached by 2020 in five main areas:

 • Zatrudnienie – pracę powinno mieć 75% ludności w wieku od 20 do 64 lat;
 • Innowacje – 3% unijnego PKB należy inwestować w badania i rozwój;
 • Zmiana klimatu – należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii, a jeżeli będą ku temu warunki – zredukować emisje o 30%;
 • Edukacja – odsetek osób przedwcześnie kończących naukę powinien spaść poniżej 10%, a co najmniej 40% ludzi w wieku od 30 do 34 lat powinno uzyskać wykształcenie wyższe lub równoważne;
 • Ubóstwo – zmniejszenie liczby ludzi ubogich dzięki uchronieniu przed ubóstwem lub wykluczeniem co najmniej 20 milionów osób.

Ram inwestycyjnych i narzędzi niezbędnych, aby zrealizować cele strategii „Europa 2020”, dostarcza polityka spójności.

Polityka spójności: inwestycje w inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności stanowią łącznie ponad jedną trzecią budżetu Unii.

Komisja Europejska współpracuje z instytucjami zarządzającymi DeutschEnglishfrançais w krajach oraz regionach UE, aby zagwarantować skuteczne inwestowanie tych środków w celu wspierania inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Finansowanie UE wspomaga:

 • rozwój nowych technologii;
 • nowatorskie badania;
 • szybki dostęp do Internetu;
 • inteligentną infrastrukturę transportową i energetyczną;
 • efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych;
 • rozwój działalności gospodarczej;
 • uzyskiwanie umiejętności i szkolenia.

Zaangażowanie regionów europejskich w strategię „Europa 2020”

Osiągnięcie celów strategii „Europa 2020” będzie wymagać aktywnego zaangażowania wszystkich regionów UE.

Komitet Regionów ustanowił platformę monitorowania English , aby zmobilizować władze regionalne i lokalne, angażując je w debatę na szczeblu UE.

AKomisja Europejska stworzyła natomiast internetową platformę kontaktową English , aby umożliwić przedstawicielom regionów dialog i wymianę przykładów dobrych praktyk.

Dodatkowe informacje:

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe