Navigation path

Additional tools

Kohēzijas politika un stratēģija “Eiropa 2020”

Stratēģija “Eiropa 2020”

“Eiropa 2020” ir ES stratēģija, kas paredz sekmēt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi.

ES ir izvirzījusi augstus mērķus, kas līdz 2020. gadam jāsasniedz piecās galvenajās jomās:

 • Nodarbinātība – 75 % no visiem 20-64 gadus veciem iedzīvotājiem jābūt nodarbinātiem.
 • Inovācijas – 3 % no Eiropas Savienības IKP jāiegulda izpētē un attīstībā.
 • Klimata izmaiņas – jāsasniedz klimata un enerģētikas mērķi “20-20-20” (tostarp – par 30 % lielāks emisiju samazinājums, ja ir pareizie apstākļi).
 • Izglītība – skolu agri pametušo skolēnu īpatsvaram jābūt mazākam par 10 %, un vismaz 40 % no visiem 30-34 gadus veciem iedzīvotājiem jābūt ar pabeigtu augstāko vai tai līdzvērtīgu izglītību.
 • Nabadzība – nabadzības samazināšana ar mērķi vismaz 20 miljoniem cilvēku novērst nabadzības vai sociālās atstumtības risku.

Kohēzijas politika nodrošina vajadzīgo pamatu investīcijām un realizācijas sistēmu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem.

Kohēzijas politika: ieguldījumi gudrā, ilgtspējīgā un integrējošā izaugsmē

Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds kopā veido vairāk nekā trešdaļu no ES kopējā budžeta.

Eiropas Komisija sadarbojas ar ES dalībvalstu un to reģionu vadošajām iestādēm DeutschEnglishfrançais , lai nodrošinātu efektīvu fondu līdzekļu ieguldīšanu ar mērķi atbalstīt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi.

ES finansējums palīdz atbalstīt:

 • jaunu tehnoloģiju izstrādi
 • progresīvus pētījumus
 • piekļuvi ātrdarbīgam internetam
 • viedu transporta un enerģētikas infrastruktūru
 • energoefektivitāti un atjaunojamos enerģijas avotus
 • uzņēmējdarbības attīstību
 • kvalifikācijas celšanu un apmācību.

Eiropas reģionu dalība stratēģijā “Eiropa 2020”

Lai panāktu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, būs nepieciešama visu ES reģionu aktīva iesaistīšanās.

Reģionālā komiteja ir izveidojusi uzraudzības platformu English, lai palīdzētu mobilizēt un iesaistīt reģionālās un pašvaldību varas iestādes ES līmeņa debatēs.

Eiropas Komisija savukārt ir izveidojusi tiešsaistes tīklu platformu English, lai ļautu reģionu pārstāvjiem veidot dialogu un apmainīties ar labas prakses piemēriem.

Papildu informācija:

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi