Navigation path

Additional tools

Kohezijska politika i strategija Europa 2020.

Europa 2020. strategija je EU-a za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta.
EU je postavio ambiciozne ciljeve koji se trebaju postići do 2020. u pet glavnih područja:

 • zapošljavanje – 75 % stanovništva u dobi od 20 do 64 godina treba biti zaposleno
 • inovacije – 3 % BDP-a Europske Unije treba se uložiti u istraživanje i razvoj
 • klimatske promjene – trebaju se postići ciljevi „20/20/20” u području klime i energetike (uključujući smanjenje emisije plinova na 30 % ako su uvjeti povoljni)
 • obrazovanje – udio osoba koje su rano napustile školovanje treba biti ispod 10 %, a najmanje 40 % osoba u dobi od 30 do 34 godina treba imati završeno visoko obrazovanje ili jednaku razinu obrazovanje
 • siromaštvo – smanjiti broj ljudi kojima prijeti siromaštvo ili isključenost za najmanje 20 milijuna

Kohezijskom politikom pruža se potrebni ulagački okvir i sustav dostave kako bi se ostvarili ciljevi strategije Europa 2020.

Kohezijska politika: ulaganje u pametan, održiv i uključiv rast

Sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda zajedno predstavljaju više od jedne trećine ukupnog proračuna EU-a.

Europska komisija surađuje s upravnim tijelima DeutschEnglishfrançais u državama članicama i regijama EU-a kako bi osigurala učinkovito ulaganje tih sredstava u cilju poticanja pametnog, održivog i uključivog rasta.

Financijskim sredstvima EU-a pruža se potpora:

 • razvoju novih tehnologija
 • vrhunskom istraživanju
 • brzom pristupu internetu
 • pametnoj prometnoj i energetskoj infrastrukturi
 • energetskoj učinkovitosti i obnovljivim energijama
 • poslovnom razvoju
 • razvoju vještina i izobrazbi.

Uključenost europskih regija u strategiju Europa 2020.

Postizanje ciljeva strategije Europa 2020. zahtijevat će aktivnu uključenost diljem svih regija EU-a.

Odbor regija uspostavio je platformu za praćenje English kako bi pomogao pokrenuti raspravu na razini EU-a i u nju uključiti regionalna i lokalna nadležna tijela.

Europska komisija na internetu je uspostavila platformu za umreživanje English koja predstavnicima regija omogućuje dijaloge i razmjenu primjera dobre prakse.

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji