Navigation path

Additional tools

Ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa 2020. aasta strateegia

Euroopa 2020. aasta strateegia

„Euroopa 2020. aastal” on ELi strateegia aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu edendamiseks.

EL on püstitanud viies tähtsamas valdkonnas ambitsioonikad eesmärgid, mis tuleks saavutada 2020. aastaks.

 • Tööhõive - 75% elanikkonnast vanuses 20–64 aastat peaks olema tööga hõivatud.
 • Innovatsioon - 3% ELi SKTst tuleks investeerida teadus- ja arendustegevusse.
 • Kliimamuutus - tuleb saavutada kliima- ja energiaalased eesmärgid (20%, 20%, 20%) (sealhulgas heitkoguste vähendamise künnise suurendamine 30%-ni, kui tingimused on sobivad).
 • Haridus - koolist väljalangenute osakaal peab jääma alla 10% ning vähemalt 40 protsendil 30–34-aastastest peab olema omandatud kolmanda taseme või sellega samaväärne haridus.
 • Vaesus - vaesuse vähendamiseks tuleks päästa vaesuse või tõrjutuse ohust vähemalt 20 miljonit inimest.

Ühtekuuluvuspoliitika tagab Euroopa 2020. aasta eesmärkide saavutamiseks vajaliku investeerimisraamistiku ja rakendussüsteemi.

Ühtekuuluvuspoliitika: investeering arukasse, jätkusuutlikku ja kaasavasse majanduskasvu

Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond moodustavad kokku enam kui kolmandiku ELi üldeelarvest.

Euroopa Komisjon teeb koostööd korraldusasutustega DeutschEnglishfrançais ELi liikmesriikides ja piirkondades, et tagada ressursside tõhus investeerimine aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu toetamiseks.

ELi rahastamisel toetatakse järgmisi valdkondi:

 • uute tehnoloogiate väljatöötamine;
 • uute tehnoloogiate väljatöötamine;
 • kiire internetiühendus;
 • arukas transpordi- ja energiainfrastruktuur;
 • energiatõhusus ja taastuvad energiaallikad;
 • ettevõtluse arendamine;
 • oskused ja koolitus.

Euroopa piirkondade osalemine Euroopa 2020. aasta strateegias

Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks on vaja kõigi Euroopa Liidu piirkondade aktiivset osalust.

Regioonide Komitee on loonud järelevalveplatvormi English mis aitab mobiliseerida piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi ning kaasata neid ELi tasandil toimuvasse arutellu.

Euroopa Komisjon on omalt poolt loonud elektroonilise võrgustikuplatvormi English mille kaudu piirkondade esindajad saavad vahetada mõtteid ja heade tavade näiteid.

Lisateave:

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis