Navigation path

Additional tools

Политиката на сближаване и Европейската стратегия 2020

Европейската стратегия 2020

„Европа 2020” е стратегията на ЕС за насърчаване на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж.

Европейският съюз си постави амбициозни цели в пет основни области , които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. :

 • Заетост - 75% от населението на възраст 20-64 години трябва да е работещо
 • Иновации - 3% от БВП на ЕС трябва да бъдат инвестирани в изследвания и развитие;
 • Изменение на климата - Климатичните и енергийни цели „20/20/20” трябва да бъдат изпълнени (включително увеличаване до 30% намаляване на емисиите, ако условията са подходящи);
 • Образование - Делът на рано напусналите училище трябва да бъде под 10%, а най-малко 40% от 30-34 годишните трябва да са завършили третостепенно (висше) или еквивалентно образование;
 • Бедност - Намаляване на бедността, чрез стремеж за изваждане на най-малко 20 милиона души извън риска от бедност или изолация.

Политиката на сближаване осигурява необходимата инвестиционна рамка и системата за предоставяне на средства за постигането на целите от „Европа 2020” .

Политиката на сближаване: инвестиране в интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Европейският фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд заедно представляват повече от една трета от общия бюджет на ЕС.

Европейската комисия работи заедно с Европейската комисия работи заедно с DeutschEnglishfrançais в страните от ЕС и регионите, за да сегарантира, че тези средства се инвестират ефективно за подкрепата на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж.

Финансирането от ЕС подпомага:

 • Развитието на нови технологии;
 • Авангардните изследвания;
 • Високоскоростен достъп до интернет;
 • Интелигентна транспортна и енергийна инфраструктура;
 • Енергийна ефективност и възобновяеми енергии;
 • Развитие на бизнеса;
 • Квалификация и обучение.

Участие на европейските региони вЕвропейската стратегия 2020

Постигането на целите на „Европа 2020” ще изисква активното участие от всички региони на ЕС.

Комитетът на регионите създаде платформа за наблюдение English, за да подпомогне мобилизирането и ангажирането на местните и регионални власти в дискусията до равнище ЕС.

Европейската комисия също създаде он-лайн мрежова платформа English, за да даде възможност на представителите на региони за диалог и обмен на примери за добри практики.

Допълнителна информация:

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии