Navigation path

Additional tools

Regionálna politika a finančná kríza

Regionálna politika podporuje stratégiu Európa 2020 pre rast a zamestnanosť a zohráva významnú úlohu v snahe EÚ o riešenie súčasnej hospodárskej krízy

Od roku 2008 sa regionálna politika musela prispôsobiť meniacim sa potrebám a ťažším finančným podmienkam.

Rýchlejšie poskytovanie finančných prostriedkov

Komisia spolupracuje s krajinami EÚ, zvlášť s krajinami, ktorým sa poskytla alebo sa v súčasnosti poskytuje osobitná makroekonomická pomoc, teda s takzvanými „programovými krajinami“ (Írsko, Rumunsko, Maďarsko, Lotyšsko, Španielsko, Portugalsko, Cyprus a Grécko).

Zvýšená miera spolufinancovania

Miera spolufinancovania pre programové krajiny sa zvýšila o 10 %, čím sa znižuje podiel týchto krajín na financovaní v čase obmedzovania rozpočtov.

Zjednodušenie postupov

Došlo k zmenám v niektorých nariadeniach, ktorých cieľom je zjednodušiť postupy a zabezpečiť väčšiu pružnosť (napr. pokiaľ ide o štátnu pomoc, významné investičné projekty, ako aj o možnosti oprávnenosti v oblasti energetickej účinnosti a úspor energie v sektore bývania). 

Zmeny a doplnenia nariadení sú dostupné v časti Právne texty tejto internetovej stránky.

Úprava programov

V niektorých krajinách došlo k preprogramovaniu financovania, aby sa uľahčilo investovanie EÚ do konkrétnych odvetví, do ktorých sa vložia finančné prostriedky s cieľom dosiahnuť výsledky.

Prioritné projekty v Grécku

Komisia a grécke orgány vypracovali zoznam viac ako 180 strategických projektov na zvýšenie rastu. Cieľom stanovených termínov je zabezpečiť, aby sa opodstatnené projekty v celkovej hodnote 11,5 miliardy €, ktoré majú vytvoriť 90 000 až 108 000 nových pracovných miest, realizovali do konca roka 2013.

Prístup k finančným prostriedkom pre malé podniky

Malé podniky v súčasnosti využívajú štrukturálne fondy EÚ ako záruku na získanie prístupu k úverom, aby mohli investovať do podnikania v ktoromkoľvek štádiu svojej bežnej podnikateľskej činnosti, a nielen pri založení alebo rozširovaní podniku.

Riešenie problému nezamestnanosti mladých ľudí

Spolupráca Európskej komisie s krajinami EÚ, ktoré majú najvyššiu mieru nezamestnanosti mladých ľudí (Grécko, Španielsko, Portugalsko, Írsko, Litva, Slovensko, Taliansko a Lotyšsko), má zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky EÚ určené na regionálnu politiku využívali účinne na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí.

Technická pomoc

Bulharsko a Rumunsko podpísali memorandá o porozumení s medzinárodnými finančnými inštitúciami o poskytovaní technickej pomoci domácim odborníkom, aby urýchlili čerpanie finančných prostriedkov.

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá