Navigation path

Additional tools

Reģionālā politika un finanšu krīze

Reģionālā politika atbalsta izaugsmes un darba stratēģiju “Eiropa 2020”, un tai ir nozīmīga loma ES atbildei uz pašreizējo ekonomisko krīzi

Kopš 2008. gada reģionālā politika ir pielāgota mainīgajām vajadzībām un skarbākiem finansiālajiem nosacījumiem.

Ātrāka finansējuma piegāde

Komisija ir iesaistījusies darbā ar ES valstīm, it sevišķi tām, kas ir saņēmušas vai turpina saņemt īpašo makroekonomisko palīdzību. Tās ir tā dēvētās “programmas valstis” (Īrija, Rumānija, Ungārija, Latvija, Spānija, Portugāle, Kipra un Grieķija).

Paaugstinātas līdzfinansējuma likmes

Programmas valstīm paredzētās līdzfinansējuma likmes ir paaugstinātas par 10%, kas budžeta ierobežojumu laikā samazina valsts ieguldījumu.

Procedūru vienkāršošana

Ir veiktas vairākas izmaiņas regulās, lai vienkāršotu procedūras un nodrošinātu lielāku elastīgumu (piemēram, valsts atbalstam, galvenajiem ieguldījumu projektiem, kā arī energoefektivitātes un elektroenerģijas taupīšanas piemērotības uzsākšanai mājokļu sektorā).

Šo regulu pielikumi ir pieejami šīs tīmekļa vietnes .

Programmu modifikācija

Vairākās valstīs ir veikta līdzekļu programmas pārveide, lai veicinātu ES ieguldījumu konkrētos sektoros, kas palīdzēs apgūt finansējumu un parādīt rezultātus.

Prioritārie projekti Grieķijā

Komisija un Grieķijas iestādes ir izveidojušas sarakstu ar vairāk nekā 180 stratēģiskiem izaugsmi veicinošiem projektiem. Ir jānosaka gala termiņi, lai nodrošinātu, ka pamatotie projekti ar kopējo vērtību 11,5 miljardi eiro (šeit apvienots gan ES, gan valstu finansējums) tiks ieviesti līdz 2013. gada beigām, radot no 90 000 līdz 108 000 jaunu darba vietu.

Mazo uzņēmumu piekļuve finansējumam

Kā garantiju kredīta saņemšanai mazie uzņēmumi tagad var izmantot ES struktūrfondus, kas ļauj veikt ieguldījumu uzņēmumos jebkurā to parasto uzņēmējdarbības aktivitāšu laikā, ne tikai izveidojot vai paplašinot uzņēmumu.

Rīcība attiecībā uz jaunatnes bezdarbu

Eiropas Komisija ir iesaistījusies darbā ar ES valstīm, kurās ir augstākie jaunatnes bezdarba rādītāji (Grieķija, Spānija, Portugāle, Īrija, Lietuva, Slovākija, Itālija un Latvija), lai nodrošinātu, ka ES reģionālais finansējums tiek lietderīgi izmantots jaunatnes bezdarba novēršanai.

Tehniskā palīdzība

Bulgārija un Rumānija ir noslēgušas saprašanās memorandu ar starptautiskām finanšu iestādēm par tehniskās palīdzības piedāvājumu nacionālajiem ekspertiem, lai paātrinātu līdzekļu apguvi.

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi