Navigation path

Additional tools

Регионалната политика и финансовата криза

Регионалната политика подкрепя стратегията за растеж и работни места „Европа 2020“ и е важна част от отговора на настоящата икономическа криза от страна на ЕС.

От 2008 г. насам регионалната политика се адаптира към променящите се потребности и по-тежките финансови условия.

По-бързо предоставяне на финансиране

Комисията работи с държавите от ЕС, по-специално с тези, които са получавали или в момента получават специална макроикономическа помощ, така наречените „програмни държави“ (Ирландия, Румъния, Унгария, Латвия, Испания, Португалия, Кипър и Гърция).

По-високи ставки за съфинансиране

Ставките за съфинансиране за програмните държави се увеличават с 10 %, като по този начин намалява размерът на националното участие в период на бюджетни ограничения.

Опростяване на процедурите

Правят се няколко регулаторни промени, за да се опростят процедурите и да се осигури по-голяма гъвкавост (напр. за държавна помощ, големи инвестиционни проекти, както и за разширяване на допустимостта в областта на енергийната ефективност и икономиите на енергия в жилищния сектор).

Измененията в регламентите могат да бъдат намерени в раздел „Законодателство“ на този уебсайт.

Изменения на програми

В няколко държави се извършва препрограмиране на фондовете, за да се улеснят инвестициите на ЕС в определени отрасли, където финансирането ще бъде усвоено и ще даде резултати.

Приоритетни проекти в Гърция

Комисията и гръцките власти изготвиха списък от над 180 стратегически проекта с потенциал да стимулират растежа . Определени са крайни срокове, за да се гарантира, че до края на 2013 г. ще бъдат изпълнени действителни проекти на обща стойност 11,5 млрд. EUR (общо финансиране от ЕС и на национално равнище), което ще доведе до създаването на 90 000 до 108 000 нови работни места.

Достъп до финансиране за малки предприятия

Малките предприятия вече могат да използват структурните фондове на ЕС като гаранция, за да получат достъп до кредитиране, което да позволи инвестиции в предприятията на всеки етап от тяхната нормална стопанска дейност, а не само при тяхното създаване или разширяване.

Мерки срещу младежката безработица

Европейската комисия работи с държавите от ЕС с най-високи нива на младежката безработица (Гърция, Испания, Португалия, Ирландия, Литва, Словакия, Италия и Латвия), за да гарантира, че регионалното финансиране от ЕС се използва ефективно за справяне с младежката безработица.

Техническа помощ

България и Румъния подписаха меморандуми за разбирателство с международни финансови институции, които предвиждат на националните експерти да се предложи техническа помощ с цел ускоряване на усвояването на средствата.

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии