Navigation path

Additional tools

Fondi

ES Solidaritātes fonds

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF) izveidots, lai reaģētu lielu dabas katastrofu gadījumā un izrādītu solidaritāti katastrofās cietušajiem Eiropas reģioniem. Fondu izveidoja pēc plašiem plūdiem, ko Viduseiropas valstis piedzīvoja 2002. gada vasarā. Kopš fonda izveidošanas tā līdzekļi izmantoti, lai novērstu 56 dažādu dabas katastrofu sekas, tostarp tādas, ko izraisījuši plūdi, mežu ugunsgrēki, zemestrīces, vētras un sausums. Līdz šim palīdzība sniegta 23 Eiropas valstīm, un tās kopējais apjoms ir vairāk nekā 3.5 miljardi eiro. Ja gribat redzēt visu to gadījumu sarakstu, kad sniegta palīdzība, noklikšķiniet te: Word en

Kā pieteikties?

Palīdzības lūdzējiem jāgādā, lai Komisija pieteikumu būtu saņēmusi 10 nedēļu laikā no brīža, kad radies pirmais katastrofas izraisītais kaitējums.

Iestādei, kas gatavo pieteikumu, ļoti ieteicams laicīgi sazināties ar attiecīgo Reģionu politikas ģenerāldirektorāta dienestu, kas var sniegt dažādus padomus, kuri palīdzēs cik vien iespējams paātrināt palīdzības lūgšanas procedūru.

 • Pieteikuma veidlapa Word de en fr
 • Norādījumi Word de en fr
 • Robežvērtības Word en
 • Palīdzības apjoma noteikšana Word en
 • Līguma paraugs ar ziņām, kas jāsniedz palīdzību saņemošajai valstij Word de en fr

Komisija izvērtē pieteikumu. Tad, ja tā šo pietikumu akceptē, Komisija ierosina palīdzības summu Eiropas Parlamentam un Padomei. Summu var izmaksāt tikai tad, ja saņemts apstiprinājums no Parlamenta un Padomes. Tiklīdz līdzekļi ir pieejami, tos vienā maksājumā nekavējoties izmaksā saņēmējvalstij. Pirms līdzekļu izmaksas Komisija noslēdz līgumu ar saņēmējvalsti. Kad nauda izmaksāta, saņēmējvalsts pienākums ir veikt visas praktiskās darbības, tostarp izvēlēties darbības, tās kontrolēt un auditēt. Ārkārtas situācijās veicamos pasākumus var finansēt arī ar atpakaļejošu datumu (sākot no katastrofas pirmās dienas).

Ņemiet vērā, ka ESSF nav ātras reaģēšanas instruments, ko varētu izmantot dabas katastrofu seku novēršanai. Valstij, kas lūdz finansiālu palīdzību, to var piešķirt tikai pēc tam, kad pabeigta pieteikuma iesniegšanas un budžeta procedūra, kas var aizņemt vairākus mēnešus.

Kontaktpersonas

Eiropas Komisija
Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts
Unit E1
B-1049 Brussels
Belgium
Johannes Wachter
Tālr.: + 32 2 296 65 15
Andrea Lamprecht
Tālr.: +32 2 298 10 68

Kādos gadījumos ESSF sniedz palīdzību?

The EUSF

Ja notikusi ievērojama dabas katastrofa, kuras izraisīto tiešo zaudējumu apjoms pārsniedz 3 miljardus eiro 2002. gada cenās vai 0,6% no nacionālā kopienākuma (tiek ņemta vērā mazākā no abām summām), ESSF var sniegt finansiālu palīdzību dalībvalstīm un tām valstīm, kas uzsākušas pievienošanās sarunas. Ja gribat iepazīties ar pašreizējo robežvērtību sarakstu katrai valstij, noklikšķiniet te: Word en. Palīdzību var saņemt arī kaimiņos esoša dalībvalsts vai kandidātvalsts, kas cietusi tajā pašā katastrofā un atzīta par cietušu lielā katastrofā — pat ja zaudējumu apjoms ir mazāks par iepriekš norādīto.

Izņēmuma kārtā un ja ir ievēroti īpaši noteikumi, fonda palīdzību var lūgt arī tad, ja notikusi reģionāla katastrofa, kuras mērogs ir ārkārtējs, no kuras cietusi lielākā daļa attiecīgā reģiona iedzīvotāju un kuras ietekme uz tautsaimniecības stabilitāti un dzīves apstākļiem ir nopietna un ilgstoša. To, vai šādi apstākļi tiešām pastāv, izvērtē ļoti rūpīgi. Līdz šim veiksmīgi bijuši mazāk nekā trešdaļa šīs īpašās kategorijas pieteikumu.

Kāds ir budžets?

No Solidaritātes fonda sniegtās palīdzības var mobilizēt ne vairāk kā 500 miljonu euro gadā (2011. gada cenās) un neiztērēto iepriekšējā gada piešķīrumu, kas ir palielināts virs parastās summas no ES budžeta apjoma. Eiropas Parlaments un Padome apstiprina atsevišķas dotācijas pēc tam, kad Komisija iesniegusi priekšlikumu. Vienai ceturtdaļai no šīs summas jābūt pieejamai uz katra gada 1. oktobri, lai apmierinātu iespējamās vajadzības līdz pat gada beigām. Izņēmuma gadījumos un tad, ja laika periodam līdz gada beigām atlikušie līdzekļi nav pietiekami, šo starpību var atlīdzināt no nākamā gada budžeta. Tomēr maksimālā summa, kas ik gadu pieejama neparastu reģionālu katastrofu seku novēršanai, nedrīkst pārsniegt 7,5 % no ESSF gada budžeta.

Kādus pasākumus finansē?

The EUSF

Fonda mērķis ir papildināt dalībvalstu pasākumus un daļēji finansēt dalībvalstīm radušās izmaksas, kas saistītas ar šādiem ārkārtas pasākumiem:

 • enerģētikas, dzeramā ūdens un notekūdeņu, transporta, telekomunikāciju, veselības un izglītības nozares infrastruktūras un uzņēmumu tūlītēja atjaunošana darba kārtībā;
 • pagaidu mītņu un neatliekamās palīdzības dienestu pakalpojumu nodrošināšana, lai gādātu par katastrofā cietušo iedzīvotāju vajadzībām;
 • tūlītēja preventīvās infrastruktūras nostiprināšana un pasākumi, kuru mērķis ir aizsargāt kultūras mantojumu;
 • katastrofas skarto zonu sakopšana, tostarp dabas zonu sakopšana.

Fonds nav izveidots tādēļ, lai tas segtu visus dabas katastrofu radītos zaudējumus un izmaksas. Principā ESSF piedalās tikai tādu postījumu novēršanā, kurus nav iespējams apdrošināt. Fonds nekompensē privātpersonām radušos zaudējumus. ESSF nefinansē ilgtermiņa pasākumus, piemēram, ilgstošu atjaunošanu, ekonomikas atveseļošanu un preventīvus pasākumus. Tiem līdzekļus var lūgt no citiem fondiem, te pirmām kārtām jāmin struktūrfondi un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Piemēri

Zemestrīce Itālijas reģionā Abruco 2009. gada aprīlī (liela katastrofa)

Abruzzo Italy

2009. gada 6. aprīlī Abruco reģionā (Itālija) notika 5,8 balles stipra zemestrīce, kurā gāja bojā 300 cilvēki un tika nopietni sabojāta svarīga infrastruktūra, privātīpašumi, valsts iestāžu ēkas, uzņēmumi, būtisks šā reģiona kultūras mantojums. Visvairāk cieta tieši iedzīvotāji. Katastrofas zonā bija visa L'Akvilas province, lielākā daļa Abruco reģiona un daži kaimiņreģioni. Smagi cieta reģiona galvaspilsēta L'Akvila, vislielākais kaitējums bija pilsētas vēsturiskajā centrā. Zaudējumu aptuvenais kopapjoms bija 10,2 miljardi eiro, kas krietni pārsniedza Itālijai 2009. gadā noteikto robežvērtību, no kuras sākot drīkstēja lūgt Solidaritātes fonda palīdzību (proti, sākot no 3,4 miljardiem eiro, kas ir 3 miljardi eiro 2002. gada cenās). Tāpēc šo nelaimi klasificēja kā lielu dabas katastrofu Solidaritātes fonda Regulas (EK) 2012/2002 nozīmē. Komisija nolēma Itālijai piešķirt palīdzību 493,8 miljonu eiro apmērā.
Piešķirto naudu izlietoja šādi:

 1. pirmās palīdzības sniegšana. Kopējais ESSF devums: 50 miljoni eiro;
 2. projekts “C.A.S.E.” — vislielākais mājokļu nodrošināšanas projekts L'Akvilas iedzīvotājiem. Kopējais ESSF devums: 350 miljoni eiro;
 3. projekts “M.A.P.” — vairāk nekā 3100 nelieli pagaidu mājokļi apmēram 7000 cilvēkiem, galvenokārt L'Akvilas tuvumā esošos nelielos ciematos. Projekts “M.U.S.P.” — 32 kvalitatīvas pagaidu skolas daļai no vairāk nekā 15000 skolēnu, kas dzīvo zemestrīcē cietušajā rajonā. Kopējais ESSF devums: 93,8 miljoni eiro.

L'Akvilas zemestrīce Abruco reģionā ir vislielākā katastrofa kopš Solidaritātes fonda izveidošanas, līdz ar to tika piešķirta līdz šim lielākā palīdzība gandrīz pusmiljarda eiro apmērā.


Plūdi Austrijā 2005. gada augustā (reģionāla katastrofa)

Abruzzo Italy

2005. gada augustā notika lieli plūdi daļā no Austrijas reģioniem Forarlbergas un Tiroles. Tie radīja lielus zaudējumus lauksaimniekiem, tūrisma nozarei, uzņēmumiem un sabojāja dzīvojamās ēkas, transporta tīklu un citu infrastruktūru. Tiešo zaudējumu aptuvenais apjoms bija 591,94 miljoni eiro, kas ir apmēram 0,27 % no Austrijas NKI. Tā kā šī summa ir mazāka par robežvērtību, kas noteikta, lai varētu lūgt Solidaritātes fonda palīdzību lielu katastrofu gadījumā (proti, 0,6 % no Austrijas NKI jeb 1,3363 miljardi eiro), pieteikumu izskatīja, piemērojot īpašus tā saucamos ārkārtējas reģionālas katastrofas kritērijus. Komisija secināja, ka pieteikumā bija pietiekami daudz pierādījumu, lai izņēmuma kārtā varētu piešķirt 14,79 miljonus eiro no Solidaritātes fonda.
Piešķirto naudu izlietoja šādi:

 1. infrastruktūras (pirmām kārtām — valsts ceļu) tūlītēja savešana darba kārtībā. Kopējais ESSF devums: 9,86 miljoni eiro;
 2. preventīvas infrastruktūras tūlītēja izveide, tostarp: sabojātu krasta nostiprinājumu izlabošana, koku un akmeņu aizvākšana, kaptāža, upju gultņu stabilizēšana un atjaunošana. Kopējais ESSF devums: 4,93 miljoni eiro.

2013. gada 25. jūlija priekšlikums par Solidaritātes fonda regulas grozīšanu

Eiropas reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns šodien nāca klajā ar priekšlikumu reformēt ES Solidaritātes fondu. Eiropas Komisijas šodien pieņemtie plāni paredz uzlabot fonda reaģētspēju un vienkāršot tā izmantošanu, nosakot skaidrākus kritērijus atbalsta saņemšanai.

Jaunā tiesību akta priekšlikumā vienkāršoti esošie noteikumi, paredzot, ka finansiālās palīdzības izmaksa noritēs ātrāk nekā šobrīd. Kā jauninājums plānos pirmo reizi ietverta iespēja saņemt avansa maksājumus. Tajos skaidrāk noteikts, kurš un kas ir tiesīgs saņemt atbalstu, jo īpaši reģionālo katastrofu gadījumā. Reforma arī rosina valstis pievērst lielāku uzmanību katastrofu novēršanas un riska pārvaldības stratēģijām. Fonda darbības principi paliek nemainīgi, un tas joprojām tiks finansēts ārpus parastā ES budžeta.

Galvenās reformas

 • Solidaritātes fonda darbības jomas precizēšana, ietverot tajā tikai dabas katastrofas, tostarp sausumu.

 • Skaidrāki noteikumi par tiesībām uz palīdzību reģionālu katastrofu gadījumā, kuros paredzēta vienota zaudējumu robežvērtība – 1,5 % no reģionālā IKP.

 • Pirmo reizi paredzēta iespēja saņemt avansa maksājumus 10 % apmērā no paredzētās summas, nepārsniedzot 30 miljonus eiro.

 • Administratīvās procedūras saīsināšana, apvienojot divus apstiprināšanas un īstenošanas posmus vienā nolīgumā.

 • Tādu pasākumu ieviešana, kas rosina katastrofu riska novēršanas stratēģiju izstrādi: ziņošanas prasības un iespējamie palīdzības piešķiršanas nosacījumi.

Plašāka informācija

Paziņojums presei

MEMO/13/723

Proposal for a Regulation of the european Parliament and of the Council amending council Regulation (EC) n°2012/2002 establishing the European Union Solidarity Fund pdf de en fr

Dokumenti

Tiesību akti

 • Regula par ESSF izveidi (Padomes 2002. g. 11. novembra Regula (EK) 2012/2002, OV L 311) pdf en

Priekšlikums par ESSF regulas pārskatīšanu (nav pieņemts)

Ziņojumi

 • Eiropas Savienības Solidaritātes fonda gada pārskati en

Panorama

Paziņojumi presei

 

 

 

 

 

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi