Navigation path

Additional tools

Rahastot

Euroopan solidaarisuusrahasto

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston avulla EU voi reagoida vakaviin luonnonkatastrofeihin ja osoittaa solidaarisuutta katastrofeista kärsiville Euroopan alueille. Rahaston perustamispäätökseen vaikuttivat Keski-Eurooppaa kesällä 2002 koetelleet ankarat tulvat. Sittemmin rahastosta on myönnetty tukea 56 katastrofin jälkihoitoon. Katastrofit ovat olleet tulvia, metsäpaloja, maanjäristyksiä, myrskyjä ja kuivuutta. Tukea on tähän mennessä saanut kaikkiaan 23 Euroopan maata, ja myönnetyn tuen määrä on yhteensä yli 3.5 miljardia euroa. Avustushankkeiden luettelo Word en

Miten tukea haetaan?

Hakemus on toimitettava Euroopan komissiolle kymmenen viikon kuluessa ensimmäisistä luonnonkatastrofin aiheuttamista vahingoista.

Hakijaorganisaation on syytä ottaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteyttä tukihakemuksista vastaavaan komission aluepolitiikan pääosaston yksikköön. Yksikkö voi antaa hakijalle neuvoja, joita noudattamalla hakemuksen käsittely nopeutuu.

 • Hakemuslomake Word de en fr
 • Ohjeita hakijalle Word de en fr
 • Suurkatastrofien kynnysarvot Word en
 • Tuen määrästä päättäminen Word en
 • Mallisopimus (tiedot täyttää tuensaajavaltio) Word de en fr

Komissio arvioi hakemuksen. Jos hakemus hyväksytään, komissio tekee ehdotuksen sopivasta avustussummasta, joka on ennen maksuunpanoa vielä hyväksytettävä Euroopan parlamentilla ja neuvostolla. Varojen tultua käytettäviksi tuki maksetaan välittömästi kertasuorituksena sen jälkeen, kun komissio ja tuensaajavaltio ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Kun tuki on maksettu, vastuu tukitoimien valinnasta, tarkastuksista, valvonnasta ja muusta toimeenpanosta on tuensaajavaltiolla. Varoja voi käyttää hätätoimien kulujen kattamiseen myös taannehtivasti.

On syytä huomata, että Euroopan unionin solidaarisuusrahasto ei ole nopean rahoituksen instrumentti. Tukea voidaan myöntää hakijamaalle vain hakemuksesta, ja sen käsittely talousarviomenettelyssä saattaa kestää useita kuukausia.

Yhteystiedot – Euroopan komission aluepolitiikan pääosasto:

Euroopan komissio
DG Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto
Unit E1
B-1049 Brussels
Belgium
Johannes Wachter
puh.: +32 2 296 65 15
Andrea Lamprecht
puh.: +32 2 298 10 68

Milloin solidaarisuusrahastosta voi saada apua?

The EUSF

Solidaarisuusrahastosta voidaan myöntää rahoitustukea EU:n jäsenmaille ja jäsenyydestä neuvotteleville maille silloin, kun kyseisen maan alueella tapahtuu vakava luonnonkatastrofi. Katastrofin aiheuttamien välittömien kokonaisvahinkojen on oltava yli 3 miljardia euroa vuoden 2002 hintoina tai vähintään 0,6 prosenttia maan bruttokansantulosta. Näistä arvoista pienempää sovelletaan. Tällä hetkellä voimassa olevat kynnysarvot maittain Word en. Rahastosta voi saada tukea myös rajanaapurina oleva jäsenmaa tai EU:n kanssa liittymisneuvotteluja käyvä maa, jossa sama suurkatastrofi on aiheuttanut tuhoa, vaikka vahinkojen määrä jäisikin kynnysarvon alle.

Erityistapauksissa ja tietyin ehdoin rahastosta voidaan myöntää tukea poikkeuksellisen alueellisen katastrofin sattuessa, jos katastrofi vaikuttaa valtaosaan alueen väestöstä ja sillä on vakavia ja pitkäaikaisia vaikutuksia alueen elinoloihin ja taloudelliseen vakauteen. Näiden ehtojen täyttyminen tutkitaan tarkoin. Tähän mennessä alueellisen poikkeustuen hakemuksista on hyväksytty alle kolmasosa.

Rahaston budjetti

Solidaarisuusrahastosta voidaan myöntää vuosittain tukea enintään yhteensä 500 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina). Tämän lisäksi ovat käytettävissä edellisenä vuonna käyttämättä jääneet määrärahat, jotka kerätään EU:n normaalin talousarvion ulkopuolelta. Euroopan parlamentin ja neuvoston on hyväksyttävä yksittäiset määrärahat komission ehdotuksesta. Neljänneksen tästä summasta on oltava käytettävissä kunkin vuoden lokakuun 1. päivänä loppuvuoden mahdollisten rahoitustarpeiden kattamiseksi. Poikkeustapauksissa ja silloin, kun jäljellä olevat varat eivät riitä loppuvuodeksi, vaje katetaan seuraavan vuoden talousarviosta. EUSR:n vuotuisesta talousarviosta voidaan kuitenkin myöntää enintään 7,5 prosenttia poikkeuksellisia alueellisia katastrofeja varten.

Mihin tarkoituksiin tukea myönnetään?

The EUSF

Rahaston tarkoituksena on täydentää jäsenmaiden toimia ja kattaa osa seuraaviin ensisijaisiin hätätoimiin tarkoitetuista julkisista menoista:

 • infrastruktuurin ja palvelujen palauttaminen välittömästi toimintakuntoon energia-, juomavesi- ja jätevesihuollossa, televiestinnässä, liikenteessä, terveydenhuollossa ja opetustoimessa
 • väestön välittömästi tarvitsemista tilapäisistä majoitusjärjestelyistä ja hätäavusta huolehtiminen
 • varojärjestelmien infrastruktuurien välitön turvaaminen ja kulttuuriperinnön suojelu
 • tuhoja kärsineiden luonto- ja muiden alueiden puhdistaminen.

Solidaarisuusrahastoa ei ole perustettu kattamaan kaikkia luonnonkatastrofeihin liittyviä kustannuksia. Rahastosta korvataan pääsääntöisesti sellaisia vahinkoja, jotka eivät ole vakuutuskelpoisia, eikä se ole tarkoitettu esimerkiksi yksityisten menetysten korvaamiseen. Rahastosta ei voi saada tukea pitkäaikaisiin toimiin, kuten pysyvämpään jälleenrakentamiseen, talouden kuntoonsaattamiseen ja ennakoiviin toimiin. Tällaisiin hankkeisiin voi kuitenkin saada tukea muista rahastoista, erityisesti rakennerahastosta ja maaseuturahastosta.

Esimerkkejä:

Italia – L’Aquilan maanjäristys huhtikuussa 2009 (suurkatastrofi)

Abruzzen Italien

Italiassa Abruzzon alueella sattui 6.4.2009 maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 5,8 magnitudia Richterin asteikolla. Maanjäristys vei 300 ihmisen hengen ja aiheutti suuria tuhoja perusinfrastruktuurille, kotitalouksille, julkisille rakennuksille, yrityksille ja alueen tärkeälle kulttuuriperinnölle sekä vakavaa haittaa alueen väestölle. Maanjäristysalueeseen kuului koko L’Aquilan maakunta, valtaosa Abruzzon alueesta sekä osa naapurialueista. Erityisen mittavia vahinkoja kärsi alueen pääkaupunki L’Aquila ja etenkin sen historiallisesti merkittävä keskus. Välittömät vahingot olivat arviolta 10,2 miljardia euroa. Ne ylittivät reilusti Italialle vuodeksi 2009 määritetyn 3,4 miljardin (eli vuoden 2002 hinnoissa 3 miljardin) euron kynnysarvon, joten maanjäristys oli solidaarisuusrahaston perustamisasetuksessa (EY) 2012/2002 tarkoitettu suurkatastrofi. Komissio päätti myöntää Italialle tukea yhteensä 493,8 miljoonaa euroa.
Tukea käytettiin

 1. ensivaiheen hätäapuun (rahaston tuki yhteensä 50 miljoonaa euroa)
 2. C.A.S.E.-hankkeeseen, joka on suurin L’Aquilan asukkaiden hyväksi suunnatuista rakennushankkeista (rahaston tuki yhteensä 350 miljoonaa euroa)
 3. M.A.P.-hankkeeseen, jossa rakennettiin yli 3 100 pientä väliaikaisasumusta jopa 7 000 hengelle erityisesti L'Aquilaa ympäröivien kylien läheisyydessä; M.U.S.P-hankkeeseen, jossa rakennettiin 32 laadukasta väliaikaiskoulua, sillä maanjäristyksestä joutui kärsimään yli 15 000 koululaista (rahaston tuki yhteensä 93,8 miljoonaa euroa).

L’Aquilan maanjäristys oli suurin rahaston perustamisen jälkeen sattunut katastrofi, ja sen jälkien korjaamiseen myönnettiin rahaston historian toistaiseksi suurin tuki eli lähes puoli miljardia euroa.


Itävalta – elokuun 2005 tulvat (alueellinen katastrofi)

Abruzzo Italy

Itävallassa Vorarlbergin ja Tirolin osavaltioissa oli elokuussa 2005 voimakkaita tulvia. Tulvat aiheuttivat vakavia vahinkoja maataloudelle, matkailulle, asuinrakennuksille ja yrityksille sekä liikenneverkolle ja muulle infrastruktuurille. Välittömät vahingot olivat arviolta 591,94 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,27 prosenttia Itävallan bruttokansantulosta. Koska luku oli pienempi kuin solidaarisuusrahaston suurkatastrofiavun kynnysarvo (0,6 prosenttia Itävallan bruttokansantulosta eli 1,3363 miljardia), hakemus käsiteltiin alueellisten katastrofien poikkeustuen luokassa. Komission arvion mukaan hakemuksessa osoitettiin riittävät perusteet sille, että solidaarisuusrahastosta voitiin poikkeuksellisesti myöntää 14,79 miljoonaa euroa taloudellista tukea.
Tuen avulla

 1. palautettiin infrastruktuuria ja etenkin teitä välittömästi toimintakuntoon (rahaston tuki yhteensä 9,86 miljoonaa euroa)
 2. vahvistettiin varoinfrastruktuuria muun muassa korjaamalla rantavalleja, raivaamalla puita ja veden kuljettamaa kiviainesta, rakentamalla patoja ja korjaamalla jokiuomia (rahaston tuki yhteensä 4,93 miljoonaa euroa).

Komission ehdotus solidaarisuusrahastoasetuksen muuttamisesta (25.7.2013)

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn esitteli tänään EU:n solidaarisuusrahaston uudistamista koskevan ehdotuksen. Euroopan komission hyväksymällä ehdotuksella parannetaan rahaston reagointinopeutta, yksinkertaistetaan sen käyttöä ja selkeytetään tukikelpoisuuskriteerejä.

Tällä uudella säädösehdotuksella yksinkertaistetaan nykyisiä sääntöjä niin, että tuki voidaan maksaa aiempaa nopeammin. Se sisältää myös ensimmäistä kertaa mahdollisuuden ennakkomaksuihin. Ehdotuksessa selkeytetään tukikelpoisuussääntöjä; kenelle voidaan maksaa ja mistä, erityisesti alueellisissa katastrofeissa. Tämän lisäksi uudistuksella rohkaistaan jäsenvaltioita kiinnittämään enemmän huomiota katastrofien ehkäisyä ja riskinhallintaa koskeviin strategioihin. Rahaston rahoitusperiaatteita ei muuteta; sen rahoitus tulee EU:n tavanomaisen talousarvion ulkopuolelta.

Keskeiset uudistukset:

 • Määritellään selvästi solidaarisuusrahaston soveltamisala niin, että se rajoitetaan koskemaan luonnonkatastrofeja, mukaan luettuna kuivuus.

 • Selkeytetään alueellisten katastrofien tukikelpoisuussääntöjä ja asetetaan kynnysarvoksi 1,5 prosenttia alueellisesta BKT:stä.

 • Otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön mahdollisuus suorittaa ennakkomaksuja, jotka voivat olla 10 prosenttia rahoitustuen odotetusta määrästä ja enintään 30 miljoonaa euroa.

 • Lyhennetään hallinnollisen menettelyn kestoa yhdistämällä myöntämis- ja täytäntöönpanovaihe yhdeksi sopimukseksi.

 • Otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla kannustetaan laatimaan katastrofien ennaltaehkäisystrategioita, kuten raportointivaatimukset ja mahdolliset tukiedellytykset.

Lisätietoja

Lehdistötiedote

MEMO/13/723

Proposal for a Regulation of the european Parliament and of the Council amending council Regulation (EC) n°2012/2002 establishing the European Union Solidarity Fund pdf de en fr

Asiakirjat

Lainsäädäntö

Ehdotus tarkistetuksi solidaarisuusrahaston perustamisasetukseksi (ei hyväksytty)

Raportit

 • Euroopan unionin sosiaalirahaston vuosikertomukset en

Panorama

Lehdistötiedotteet

 

 

 

 

 

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media