Navigation path

Additional tools

Fondy

Evropský fond pro regionální rozvoj

Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj je posílení ekonomické a sociální soudržnosti v Evropské unii vyrovnáváním rozdílů mezi jejími regiony.

EFRR soustřeďuje investice do několika klíčových prioritních oblastí. Tento přístup se nazývá „tematická koncentrace“:

  • inovace a výzkum,
  • digitální agenda,
  • podpora malým a středním podnikům (MSP),
  • nízkouhlíkové hospodářství.

Jaké prostředky EFRR se těmto prioritám přidělí, záleží na kategorii regionu.

  • Ve více rozvinutých regionech se musí nejméně 80 % fondů zaměřovat na nejméně dvě z těchto priorit.
  • V přechodových regionech se vyžaduje toto zaměření u 60 % fondů.
  • V méně rozvinutých regionech je to 50 %.

Dále platí, že určité prostředky EFRR musí směřovat konkrétně na projekty nízkouhlíkového hospodářství:

  • více rozvinuté regiony: 20 %;
  • přechodové regiony: 15 %; a
  • méně rozvinuté regiony: 12 %.

Evropská územní spolupráce

V rámci programů Evropské územní spolupráce se nejméně 80 % prostředků soustředí na čtyři prioritní oblasti, které byly zmíněny výše.

Specifické územní charakteristiky

Specifickým územním charakteristikám věnuje pozornost také EFRR. Opatření EFRR jsou navržena tak, aby snižovala hospodářské, environmentální a sociální problémy v městských oblastech se zvláštním zaměřením na udržitelný rozvoj měst. Nejméně 5 % prostředků EFRR je vyhrazeno pro tuto oblast a využívají se prostřednictvím „integrovaných opatření“ řízených městy.

Oblasti, které jsou ze zeměpisného hlediska přirozeně znevýhodněné (odlehlé, horské či řídce osídlené oblasti) mohou využívat toto zvláštní zacházení. Nejodlehlejší oblasti mohou využívat také konkrétní pomoc z EFRR určenou na řešení možných znevýhodnění vyplývajících z takové odlehlosti.

Další informace:

Archiv

Období 2007–2013:  

Období 2000–2006:

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média