Navigation path

Additional tools

Фондовете

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

От януари 2007 г. инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) замества редица програми и инструменти за финансиране на Общността, а именно програмите PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS и финансовия инструмент за Турция.

ИПП се задейства в следните пет раздела:

 1. помощ за прехода и укрепване на институциите;
 2. трансгранично сътрудничество (с държавите-членки на ЕС и другите страни, допустими за ИПП);
 3. регионално развитие (транспорт, околна среда и икономическо развитие);
 4. човешки ресурси (засилване на човешкия капитал и борба срещу изключването);
 5. развитие на селските райони.

Страните, които ползват ИПП, са разделени на две категории:

 • страните кандидатки за присъединяване (Турция и Бившата югославска република Македония), които са допустими за петте раздела на ИПП;
 • потенциалните страни кандидатки от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия и Косово съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН), които са допустими само за първите два раздела.

map Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

ИПП - Инструмент за предприсъединителна помощ:

 1. How IPA works
 2. IPA in the former Yougoslav Republic of Macedonia
  • IPA Regional Development Operational Programme in the former Yugoslav Republic of Macedonia
 3. IPA in Turkey
  • IPA Environment Operational Programme in Turkey
  • IPA Regional Competitiveness Operational Programme in Turkey
  • IPA Transport Operational Programme in Turkey
 4. IPA Cross-border Co-operation Programme
 5. IPA Legal Framework
 6. IPA Strategic Planning and Programming
 7. Glossary
Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии