Navigation path

Additional tools

Специални инструменти за подкрепа

JASPERS: Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони

Какво представлява JASPERS?

JASPERS представлява партньорство между Европейската комисия (Генерална дирекция „Регионална политика”), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ Deutsch English français), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР en français) и Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW de). Това е механизъм за техническа помощ, предназначена за дванадесетте държави от ЕС, присъединили се към ЕС през 2004 г. и 2005 г. Той предоставя на въпросните държави-членки необходимата помощ, за да подготвят висококачествени основни проекти, които ще бъдат съфинансирани със средства на ЕС.

Каква помощ предоставя JASPERS?

JASPERS предоставя независими консултации на свързаните страни от ЕС с цел да им се помогне за по-добра подготовка на основни инфраструктурни проекти

JASPERS може да предостави помощ по време на всички етапи от проектния цикъл — от първоначалното идентифициране на проект до решението да се предостави помощ чрез субсидия от ЕС. В някои случаи могат да се предоставят консултации до началото на фазата на строителство.

Консултациите по JASPERS могат да обхващат:

  • подготовка на проект (например анализ на разходи-ползи, финансов анализ, въпроси на околната среда, планиране на реализирането на обществена поръчка)
  • преглед на документация (например проучвания за приложимост, заявления за отпускане на безвъзмездни средства и т.н.)
  • консултации относно спазването на законодателството на ЕС (във връзка с околната среда, конкуренцията и т.н.)

Съществуват ясни доказателства в полза на факта, че проекти, получавали подкрепа от страна на JASPERS, са одобрявани значително по-бързо в сравнение с тези, които не са получавали подобна подкрепа.

Кои проекти могат да получат помощ от JASPERS?

JASPERS има за цел да оказва помощ по големи инфраструктурни проекти на стойност над 50 млн. евро, финансирани по линия на ЕС — например проекти във връзка с пътища, железопътни линии, вода, отпадъци, енергия и градски транспорт. Когато става въпрос за малки държави, в които няма да се осъществят многобройни проекти от подобен мащаб, JASPERS съсредоточава усилията си върху най-големите проекти.

За информация потенциалните бенефициери трябва да се свържат с Управляващия орган Deutsch English français, отговарящ за координирането на структурните фондове в тяхната страна.

Как е организиран JASPERS?

Персоналът на JASPERS се осигурява чрез договорености за партньорство: Комисията предоставя средства, които се използват за набиране на специализиран персонал, докато другите трима партньори — ЕИБ, ЕБВР и KfW, дават своя принос посредством директно предоставяне на свой персонал.

Персоналът на седалището на JASPERS е базиран в ЕИБ в Люксембург, но съществуват три регионални центъра във Варшава, Виена и Букурещ, където са базирани около 70 % от близо 85-те специалисти, така че да се намират в близост до бенефициерите и да са в състояние да предложат по-ефективна услуга.

  • Варшава покрива Полша, Естония, Латвия, Литва
  • Виена покрива Чешката република, Унгария, Словакия, Словения и Малта
  • Букурещ покрива Румъния и България

Освен това малка част от експертите са базирани в Люксембург. Те могат да работят във всяка една от държавите бенефициери, в зависимост от нуждите.

Връзки

  • уебсайт на JASPERS English
Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии