Navigation path

Additional tools

Фондовете

Специални инструменти за подкрепа

Европейската комисия (Генерална дирекция "Регионална политика"), в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка и други финансови институции в рамката на програмния период 2007-2013 г., разработиха четири съвместни инициативи с цел да се установи по-ефективна и устойчива практика на сближаване. Две от тях се отнасят до насърчаването на инструменти за финансов инженеринг (JEREMIE и JESSICA), а другите две (JASPERS и JASMINE) работят като механизми за техническа помощ.

  • JASPERS : Съвместната помощ в подкрепа на проекти в европейски региони представлява механизъм за техническа помощ, предназначен за дванадесет държави от ЕС,присъединили се към ЕС през 2004 г. и 2007 г. Той предоставя на въпросните държави-членки необходимата помощ, за да подготвят висококачествени големи проекти, които ще бъдат съфинансирани със средства на ЕС.
  • JEREMIE : Съвместни европейски ресурси за микропредприятия до средни предприятия е инициатива на Европейската комисия, разработена съвместно с Европейския инвестиционен фонд. Тя насърчава използването на инструменти за финансов инженеринг за подобряване достъпа до финансирането за малки и средни предприятия посредством действия по линия на структурните фондове.
  • JESSICA : Съвместната европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските зони е инициатива на Европейската комисия, разработена със съдействието на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ). Тя подкрепя устойчивото градско развитие и възстановяване посредством механизми за финансов инженеринг.
  • JASMINE : Съвместна дейност за подкрепа на микрофинансиращи институции в Европа, целяща да предостави както техническа помощ, така и финансова подкрепа на небанкови организации, предоставящи микрокредитиране, и да им помогне да подобрят качеството на работата си, да разширят дейността си и да станат устойчиви. JASMINE се стреми да насърчава добрите практики в областта на микрокредитирането и да разработи кодекс за доброто поведение за микрокредитиращи институции.

За контакти

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 – Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: +32 2 299 12 98/ 68125
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии