Navigation path

Additional tools

Fondy

Európske štrukturálne a investičné fondy

Päť hlavných fondov spolupracuje, aby v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 podporovali hospodársky rozvoj vo všetkých krajinách EÚ.

Každý región EÚ môže využívať EFRR a ESF. Avšak len menej rozvinuté regióny môžu prijímať podporu z Kohézneho fondu.

Finančné nástroje

Štyri finančné nástroje poskytujú technickú pomoc (Jaspers a Jasmine), zlepšujú prístup malých a stredných podnikov (MSP) k mikrofinancovaniu (Jeremie) a podporujú rozvoj miest (Jessica).

Fond solidarity Európskej únie

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) poskytuje podporu v prípade veľkých prírodných katastrof.

Nástroj predvstupovej pomoci

Podpora pre kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny EÚ je dostupná prostredníctvom Nástroja predvstupovej pomoci (IPA).

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá