Navigation path

Additional tools

Kohézne financovanie EÚ – hlavné štatistické údaje

Dostupný rozpočet 2014-2020

Finančné prostriedky na regionálnu politiku a politiku súdržnosti na obdobie rokov 2014-2020 predstavujú 351,8 miliárd EUR.

Finančné alokácie 2014-2020

FusionCharts XT will load here!

 

FusionCharts XT will load here!

Excel Celková alokácia kohéznej politiky 2014-2020* (miliónov €)

 

2007-2013


Dostupný rozpočet 2007-2013

Finančné prostriedky na regionálnu politiku a politiku súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013 predstavujú 347 miliárd EUR (35,7 % z celkového rozpočtu EÚ na uvedené obdobie) alebo o niečo viac ako 49 miliárd EUR ročne. Všetky programy v rámci politiky súdržnosti sú spolufinancované členskými štátmi. Celkový rozpočet tak predstavuje takmer 700 miliárd EUR.

Finančné prostriedky podľa jednotlivých fondov

Finančné prostriedky podľa jednotlivých cieľov

Aký objem finančných prostriedkov bol pridelený jednotlivým členským štátom?

Diagram uvedený nižšie znázorňuje objem finančných prostriedkov pridelený jednotlivým členským štátom v rámci operačných programov schválených na začiatku súčasného finančného obdobia (2007 – 2013). Obsahuje aj sumu vyhradenú na európsku územnú spoluprácu.

Sú tu uvedené súhrnné údaje pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Európsky sociálny fond.

Na ktoré politické priority sa využíva rozpočet?

Diagram uvedený nižšie znázorňuje rozdelenie dostupných finančných prostriedkov podľa tém pre celú EÚ. Sú tu uvedené súhrnné údaje pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Európsky sociálny fond.

Pozri diagramy uvedené nižšie, v ktorých sa uvádza rozdelenie finančných prostriedkov v jednotlivých členských štátoch podľa tém a podľa cieľa (konvergencia, konkurencieschopnosť, územná spolupráca).

ExcelInfographics : What does Cohesion Policy fund for 2007-2013?

Koľko finančných prostriedkov poskytla Komisia?

Diagram uvedený nižšie znázorňuje percentuálny podiel z celkového objemu finančných prostriedkov, ktorý bol pridelený jednotlivým členským štátom a ktorý Komisia vyplatila na základe predložených žiadostí. Znázorňuje aj mieru platieb na územnú spoluprácu.

Sú tu uvedené súhrnné údaje pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Európsky sociálny fond.

Informácie o miere platieb na tejto webovej stránke sa aktualizujú každý štvrťrok. Posledná aktualizácia: 15/04/2014

Viac informácií:

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá