Navigation path

Additional tools

Fundusze

Dostęp do funduszy

Wyszukaj projekty de en fr już współfinansowane z europejskich funduszy regionalnych.
Zob. beneficjenci en, którzy uzyskali środki finansowe, w Twoim regionie i w innych regionach.

Gdzie można się ubiegać o środki z funduszy regionalnych?

O fundusze regionalne występuje się do instytucji zarządzającej odpowiednim programem regionalnym. Instytucja ta oceni Twój projekt i zdecyduje, czy przyznać na niego środki.
Wyszukaj swoją instytucję zarządzającą de en fr

Kto może ubiegać się o środki z funduszy regionalnych?

 • Do organizacji, które mogą korzystać z funduszy regionalnych, należą organy publiczne, niektóre organizacje sektora prywatnego (w szczególności małe przedsiębiorstwa), szkoły wyższe, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i organizacje wolontariackie. O wsparcie ubiegać się również mogą firmy zagraniczne z siedzibą w regionie objętym odpowiednim programem operacyjnym, pod warunkiem że spełniają one europejskie przepisy w zakresie zamówień publicznych.
 • Skontaktuj się ze swoją instytucją zarządzającą de en fr, która przekaże Ci więcej informacji o tym, kto może ubiegać się o wsparcie w Twoim regionie.
 • Podmioty prowadzące projekty w krajach kandydujących lub potencjalnych krajach kandydujących do członkowska w UE powinny się zainteresować się Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej (IPA).
 • W większości przypadków środki są przyznawane na projekty, a więc trzeba stworzyć projekt, aby kwalifikować się do uzyskania finansowania, które otrzymuje się później, na różnych etapach procesu prowadzenia projektu.

Czy mój projekt się kwalifikuje?

 • Przed złożeniem wniosku o dotację należy sprawdzić listę europejskich programów operacyjnych de en fr w Twoim regionie. Wniosek dotyczący projektu musi spełniać kryteria wyboru i być zgodny z priorytetami inwestycyjnymi danego programu regionalnego.
 • Należy postępować zgodnie z procedurami aplikacyjnymi właściwej instytucji zarządzającej. Niektóre z nich prowadzą procedurę ciągłą, inne przyjmują wnioski jedynie z zachowaniem pewnych terminów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej odpowiedniej instytucji zarządzającej de en fr.

Czy mój projekt jest za mały?

Nie ma minimalnej wielkości projektów. Ważna jest ich wartość dodana w wymiarze europejskim, ich wpływ na środowisko, ich innowacyjny charakter i to, czy przyczyniają się do gospodarczej konkurencyjności regionu.

Czy mój projekt nie jest zbyt skomplikowany?

 • Beneficjenci dotacji europejskich często wskazują, że długoterminowe korzyści znacznie przewyższają nakłady czasowe poświęcone na sporządzenie wniosku o środki finansowe z funduszy regionalnych.
 • Mimo że fundusze te finansują jedynie część projektu, stwarzają one ważny efekt dźwigni. Finansowanie z UE często zachęca innych partnerów do udziału w projekcie.

Gdzie można uzyskać pomoc?

Poniżej przedstawiono niezamkniętą listę wielu źródeł pomocy i porad w sprawie pozyskiwania finansowania z funduszy regionalnych UE

 • Usługi informacyjne Europe Direct, z setkami punktów informacyjnych w całej Europie
 • Odpowiednia instytucja zarządzająca de en fr, która udziela porady na każdym etapie wniosku dotyczącego projektu
 • Zespół do spraw europejskich w ramach odpowiedniego lokalnego organu lub lokalnej izby gospodarczej
 • W ramach sieci „Enterprise Europe Network” en udzielane są fachowe porady dla małych przedsiębiorstw dotyczące sposobów pozyskiwania publicznych środków finansowych i dotacji z UE na badania i rozwój, innowacje, inwestycje, zatrudnienie i szkolenia.

A jeżeli chodzi o inne fundusze UE?

 • UE zapewnia finansowanie i dotacje na szeroki zakres projektów i programów w wielu obszarach polityki, na przykład w dziedzinach kultury, edukacji, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, badań i ochrony środowiska.
 • Więcej informacji znajduje się na stronie dotyczącej dotacji, funduszy i programów UE

How can I build synergies with other EU funds?

 • Guidance for Beneficiaries enpdf
 • To find out more on the Checklist
Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe