Strukturerad dialog med partner i EU

Ytterligare verktyg

 •  
 • Mindre textstorlek  
 • Större textstorlek  

Strukturerad dialog med ESIF-partner 2014–2020

Kommissionen har på basis av artikel 5(6) i förordning (EU) nr 1303/2013 (förordning om gemensamma bestämmelser) tillsatt en expertpartnergrupp på EU-nivå på området för europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) för programperioden 2014–2020.

Expertpartnergruppen ”Strukturerad dialog med europeiska struktur- och investeringsfonder” bildades formellt genom Gemensamt beslut C(2014) 4175 från den 26 juni 2014 pdf

Mål och öppenhet

Uppdraget för expertgruppen i den strukturerade dialogen är att etablera en öppen, ärlig och informell dialog med partner som är verksamma på området för ESI-fonder. Den strukturerade dialogen är en mekanism för att skapa ömsesidigt förtroende med avsikten att föra ESI-fonderna närmare det civila samhället, bistå kommissionen i utvecklingen av denna politik inom olika fackområden och diskutera ESI-fondernas genomförande.

Medlemmar i den strukturerade dialogen

Medlemmar i den strukturerade dialogen är paraplyorganisationer på EU-nivå. De har utsetts baserat på hur representativa de är för någon av de tre partnerkategorier som anges i artikel 5(1) i den förordning som nämns ovan, efter en öppen infordran av intresseanmälningar:

 • föreningar som representerar regionala, lokala, tätorts- och andra offentliga myndigheter
 • samhällslivets parter
 • organ som representerar civilsamhället, t.ex. miljöorganisationer, icke-statliga organisationer och organ som ansvarar för främjande av social inkludering, jämställdhet mellan könen och icke-diskriminering

Alla medlemmar i den strukturerade dialogen måste vara registrerade i kommissionens öppenhetsregister.

En fullständig medlemsförteckning finns i registret över kommissionens expertgrupper, där också annan relevant information är tillgänglig.

Rules of procedure pdf

Möten

Agenda pdf

Presentations:

 • Programming and Partnership:
  1. State of play of OP and ETC programme adoption ppt
  2. State of play of OP negotiations (ESF) ppt
  3. The CAP towards 2020 - Implementation of Rural Development Policy - State of Play of RDPs ppt
  4. Study on the Implementation of the New Regulatory Provisions on the Involvement of Partners in the Preparation and Implementation of Partnership Agreements and Programmes (SWECO) pdf
 • Synergies between Funds and Innovation:
  1. Smart Specialisation Strategies & Synergies ESIF – Horizon2020 ppt
  2. The European Innovation Partnership Agricultural Productivity & Sustainability ppt
  3. Blue Growth - Sustainable use of our seas and oceans for jobs and growth pdf
  4. Structured Dialogue with ESIF’s Partners Group of Experts - Synergies between funds and innovation (EARTO) ppt
 • Social Inclusion:
  1. The European Social Fund in 2014-2020 & Social Inclusion ppt
  2. Approaches to fund Roma inclusion from the EAFRD in the 2014-2020 period ppt
 • The EU Investment Plan and ESI Funds ppt

Minutes pdf

Agenda pdf

Documents:

 • Draft Guidance for Beneficiaries: How to effectively access and use the ESI Funds and exploit complementarities with other instruments of relevant Union policies pdf
 • Cohesion policy – planning of EU structural funds: is Local Government a real partner? – CEMR Report pdf
 • Multilevel Governance and Partnership – the Van den Brande Report pdf

Presentations:

 • The 6th Report on economic, territorial and social cohesion ppt
 • Community-Led Local Development in the European Structural and Investment Funds 2014-2020 ppt
 • Survey by ETUC, BUSINESSEUROPE and UEAPME on the implementation of the European code of conduct on partnership - Presentation of the findings ppt
 • Youth Employment Initiative ppt

Minutes pdf

Se även Strukturerad dialog med partner i EU under programperioden 2007–2013