Jessica - gemensamt europeiskt stöd till hållbara investeringar i stadsområden

Ytterligare verktyg

 

Jessica är ett initiativ för ett gemensamt europeiskt stöd till hållbara investeringar i stadsområden. Det är ett gemensamt initiativ mellan EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europarådets utvecklingsbank (CEB). Genom Jessica ska man främja hållbar stadsutveckling och förnyelse genom finansieringstekniska mekanismer.

EU-länderna kan välja att investera en del av sina strukturfondanslag i revolverande fonder och därmed återanvända finansiella resurser och påskynda investeringarna i EU:s stadsområden.

Genom Jessica främjas en hållbar stadsutveckling genom att projekt inom följande områden får stöd:

 • Infrastruktur i städerna - bland annat transport, dricks- och avloppsvatten samt energi.
 • Kulturarv eller kultur - för turism eller andra hållbara användningsområden.
 • Renovering av förfallna eller förorenade områden - bland annat återställande och sanering.
 • Nya kommersiella lokaler för små och medelstora företag samt IT- och FoU-sektorerna.
 • Universitets- och högskolebyggnader - lokaler för medicin, bioteknik och andra specialiseringar.
 • Förbättrad energieffektivitet.

Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) går tillstadsutvecklingsfonder, som investerar i offentlig-privata partnerskap eller andra projekt som ingår i en integrerad plan för hållbar stadsutveckling.Investeringarna kan göras i form av eget kapital, lån och/eller garantier.

Förvaltningsmyndigheten kan också välja att slussa anslag till stadsutvecklingsfonderna via holdingfonder, som skapas för att investera i olika stadsutvecklingsfonder.

Det är inte obligatoriskt, men det har den fördelen att förvaltningsmyndigheten kan delegera vissa uppgifter som gäller Jessica till experter.

Tack vare att instrumenten är revolverande kan investeringarnas avkastning återinvesteras i nya projekt för stadsutveckling. På så vis kan man återvinna offentliga medel och öka hållbarheten för och effekten av EU:s och medlemsländernas offentliga medel.

 • Hållbarhet finansieringstekniska instrument som Jessica bygger på att strukturfonderna tillhandahåller återbetalningsbart stöd till investeringar som bör ge avkastning och på så sätt ersätta investerarna.Detta är ettmer hållbart alternativ till traditionella bidrag.
 • Hävstångseffekt genom att strukturfonderna kombinerasmed andra finansieringskällor ökar Jessica resurserna och gör det enklare att ge stöd till många fler projekt.
 • Flexibilitet Jessica gerbåde när det gäller strukturen och hur fonderna kan användas till investeringar i antingen eget kapital, lån eller garantier. Dessa kan anpassas till ett visst lands eller en viss regions specifika behov.
 • med hjälp av Jessica kan strukturfondernas förvaltningsmyndigheter och städer samarbeta med privata sektorn och banksektorn.Det bidrar till att ge fler investeringar, samt teknisk och ekonomisk förmåga att genomföra och leda projekt.
 • Partnerskap Jessica är ett resultat av partnerskapet mellan kommissionen, EIB och CEB.Det kan dessutom fungera som en kraftfull katalysator för att länder, regioner, städer, EIB, CEB, andra banker, investerare med flera ska upprätta partnerskap för att lösa problem i stadsområdena.

Kommissionen (GD Regionalpolitik) startade 2009 Jessicas nätverksplattform English i samarbete med EIF som stöd för genomförandet av programmet.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • 2011: JESSICA Networking Platform English
 • 29/11/2010: KonferensomJeremieoch Jessica: "Towards successful implementation" English
 • 22-23/10/2009: Konferens om Jeremie och Jessica: "Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy" EnglishDeutschfrançais
 • Samförståndsavtal mellan Europeiska kommissionen, Europeiska investeringsfonden och Europarådets utvecklingsbankdär man analyserar marknaden för finansieringstekniska instrument som stöder en hållbar stadsutveckling och rekommenderar eller förslår åtgärder i medlemsstaterna och regionerna i frågaSamförståndsavtal mellan Europeiska kommissionen, Europeiska investeringsfonden och Europarådets utvecklingsbank: "A co-ordinated approach to the financing of urban renewal and development for the programming period 2007-2013 of the Community Structural Funds" pdf English
 • Jessica - utvärderingar English där man analyserar marknaden för finansieringstekniska instrument som stöder en hållbar stadsutveckling och rekommenderar eller förslår åtgärder i medlemsstaterna och regionerna i fråga.
 • Jessica - temastudier som ger vägledning i verksamhetsfrågor som är relevanta för alla intressenter English
 • Lagstiftning och vägledande kommentarer English om de finansieringstekniska instrumenten.
 • JESSICA implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Särskilda stödinstrument

Relaterade länkar

 • EIB-JESSICA EnglishDeutschfrançais
 • CEB Englishfrançais