Jaspers - gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna

Ytterligare verktyg

  •  
  • Mindre textstorlek  
  • Större textstorlek  

Vad är Jaspers?

Jaspers är ett partnerskap mellan EU-kommissionen (Generaldirektoratet för regionalpolitik), Europeiska investeringsbanken (EIB Deutsch English français), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD en français) och Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW de). Det är ett instrument för tekniskt stöd till de tolv länder som blev EU-medlemmar 2004 och 2007. Genom Jaspers ska medlemsländerna i fråga få det stöd de behöver för att förbereda större högkvalitativa projekt som samfinansieras av EU:s fonder.

Vilket stöd kan man få från Jaspers?

Genom Jaspers får EU-länderna i fråga oberoende rådgivning för att bättre kunna förbereda större infrastrukturprojekt.

De kan få stöd från Jaspers under projektets alla skeden, från det att projektet fastställs till det att ett beslut om att bevilja EU-stöd fattas. I vissa fall kan de få rådgivning till dess att byggfasen inleds.

Jaspersrådgivning kan omfatta följande:

  • Projektplanering (t.ex. lönsamhetsanalyser, finansiella analyser, miljöfrågor, planering av upphandlingen).
  • Genomgång av dokumentation (t.ex. förstudier och bidragsansökningar).
  • Rådgivning om EU-rätten (t.ex. miljö- och konkurrensregler).

Mycket tyder på att projekt som har fått stöd från Jaspers blir godkända mycket snabbare än andra projekt.

Vilka projekt kan få stöd från Jaspers?

Jaspers är inriktat på större infrastrukturprojekt som kostar mer än 50 miljoner euro och får EU-stöd, t.ex. projekt för vägar, järnväg, vatten, avfall, energi och kollektivtrafik. För små länder, som inte har så många projekt av den storleken, inriktas Jaspers på de största projekten.

Kontakta den förvaltningsmyndighet English Deutsch français som samordnar EU:s strukturfonder i ditt land om du vill veta mer om hur du söker stöd från Jaspers.

Hur är Jaspers organiserat?

Jaspers personal tillsätts genom ett partnerskapsavtal. Kommissionen bidrar med medel som används för att rekrytera specialister. De övriga tre samarbetsparterna (EIB, EBRD och KfW) bidrar med utlånad personal.

Personalen på Jaspers huvudkontor finns på EIB i Luxemburg. Det finns också tre regionkontor i Warszawa, Wien och Bukarest. Runt 70 procent av de cirka 85 specialisterna finns på dessa tre kontor för att vara nära stödmottagarna och erbjuda effektivare service.

  • Warszawakontoret hjälper Estland, Lettland, Litauen och Polen.
  • Wienkontoret hjälper Malta, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
  • Bukarestkontoret hjälper Bulgarien och Rumänien.

Ett litet expertteam finns dessutom i Luxemburg. De kan arbeta i vilket mottagarland som helst efter behov.