5 správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti

"Investing in Europe’s future"

5 správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

pdf (160 Mb) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

If the file is too big to open in your browser, please try to right click on the language icon and use the function equivalent to "save target as" or "save link as" to download the file directly on your hard drive

Smaller files are available (EN version) : pdf Part 1 (50Mb) - Part 2 (40Mb) - Part 3 (30Mb) - Part 4(30Mb)

The data behind the maps in the report can be found here.
(Please note that this link conflicts with some versions of Internet Explorer.  If you have difficulty downloading the data, please use another browser such as Firefox or Chrome.)

Summary : pdf DE EN FR (28 MB)


Conclusions of the Fifth Report: the future of the policy pdf

Press Release

Videos and Interviews

Public Consultation (12-11-2010 : 31-01-2011)

Fifth Cohesion Forum (31-01-2011 : 01-02-2011)

O čo ide?

Každé tri roky EÚ uverejňuje správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, v ktorej sa podrobne opisuje dosiahnutý pokrok a spôsob, akým k nemu prispeli EÚ a členské štáty (na národnej a regionálnej úrovni). Piata správa o súdržnosti bola práve zverejnená.
Zaoberá sa najmä:

 • analýzou regionálnych rozdielov;
 • opatreniami, ktoré EÚ a členské štáty (na národnej a regionálnej úrovni) prijali v rámci súdržnosti;
 • dosahmi politiky súdržnosti;
 • budúcou podobou politiky súdržnosti po roku 2013.

V správe sa politika súdržnosti analyzuje v kontexte hospodárskej krízy a stratégie Európa 2020.

 

čo sa uvádza v 5. správe o súdržnosti?

 • Rozdiely medzi regiónmi EÚ sa znižujú – rozdiely v HDP na obyvateľa sa výrazne zmenšili.
 • Rozvinutejšie regióny sa stali konkurencieschopnejšími, pretože:
  • sú inovatívnejšie;
  • ich pracovná sila je kvalifikovanejšia;
  • majú vyššiu mieru zamestnanosti;
  • majú lepšiu infraštruktúru.
 • Životná úroveň a pocit spokojnosti sú v menej rozvinutejších regiónoch úzko späté s vyšším príjmom. V rozvinutejších regiónoch je táto súvislosť oveľa slabšia.
 • Environmentálna udržateľnosť:
  • niektoré regióny vo výraznej miere ohrozujú zmeny klímy;
  • iné majú dobré predpoklady na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov;
  • kvalita ovzdušia je v mnohých mestských centrách zlá;
  • niektoré z východoeurópskych členských štátov nemajú dostatočné prevádzky na úpravu odpadových vôd.
 • Politiku regionálneho rozvoja je potrebné lepšie koordinovať s inými európskymi a národnými politikami.
 • Stratégia Európa 2020:
  • regióny a politika regionálneho rozvoja môžu vo výraznej miere prispieť k úspechu tejto stratégie;
  • je potrebný vyvážený prístup k investíciám, napríklad správna rovnováha medzi rôznymi typmi investícií;
  • je potrebné zohľadniť vysokú mieru rôznorodosti regiónov v EÚ (rozdiely v charakteristikách, možnostiach a potrebách);
  • regióny, mestá a miestne orgány musia zohrávať dôležitú úlohu.

 

Aké budú ďalšie kroky?

November 2010 – uverejnenie správy a otvorenie verejnej konzultácie s cieľom získať vstupy pre vypracovanie budúcej politiky a legislatívnych návrhov. Svoje návrhy a pripomienky môžete posielať do 31. januára 2011.

Návrhy právnych predpisov budú predložené v prvej polovici roku 2011.

31. január – 1. február 2011 – uskutoční sa piate fórum o súdržnosti, ktoré je ďalšou príležitosťou na diskusiu o smerovaniach budúcej politiky súdržnosti uvedených v správe.