5. Sprawozdanie dotyczące spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej

"Investing in Europe’s future"

5. Sprawozdanie dotyczące spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

pdf (160 Mb) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

If the file is too big to open in your browser, please try to right click on the language icon and use the function equivalent to "save target as" or "save link as" to download the file directly on your hard drive

Smaller files are available (EN version) : pdf Part 1 (50Mb) - Part 2 (40Mb) - Part 3 (30Mb) - Part 4(30Mb)

The data behind the maps in the report can be found here.
(Please note that this link conflicts with some versions of Internet Explorer.  If you have difficulty downloading the data, please use another browser such as Firefox or Chrome.)

Summary : pdf DE EN FR (28 MB)


Conclusions of the Fifth Report: the future of the policy pdf

Press Release

Videos and Interviews

Public Consultation (12-11-2010 : 31-01-2011)

Fifth Cohesion Forum (31-01-2011 : 01-02-2011)

Na czym polega problem?

Co trzy lata UE publikuje sprawozdanie dotyczące spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, które szczegółowo podsumowuje postępy, jakich dokonano w tej dziedzinie, oraz to, w jakim stopniu przyczyniły się do nich instytucje unijne, krajowe i regionalne. 5. Sprawozdanie w sprawie spójności właśnie zostało opublikowane.
Najważniejsze tematy to:

 • analiza różnic między regionami
 • wkład UE oraz władz krajowych i regionalnych na rzecz spójności
 • skutki polityki spójności
 • polityka spójności po 2013 r.

Sprawozdanie opisuje postępy w zakresie polityki spójności w kontekście kryzysu gospodarczego oraz realizacji strategii Europa 2020.

 

Co stwierdza 5. sprawozdanie?

 • Dysproporcje między regionami UE zmniejszają się − znacząco spadły różnice w PKB na jednego mieszkańca.
 • Regiony bardziej rozwinięte są bardziej konkurencyjne, m.in. ponieważ:
  • są bardziej innowacyjne
  • dysponują bardziej wykwalifikowanymi pracownikami
  • panuje w nich niższe bezrobocie
  • mają lepszą infrastrukturę
 • W mniej rozwiniętych regionach UE dobre samopoczucie i zadowolenie z życia są silnie powiązane z wyższymi dochodami gospodarstwa domowego, z kolei w regionach bardziej rozwiniętych zależność ta nie występuje.
 • Równowaga środowiska naturalnego:
  • niektóre regiony są bardziej narażone na zagrożenia związane ze zmianami klimatu
  • inne mają większy potencjał, jeżeli chodzi o produkcję energii ze źródeł odnawialnych
  • w centrach wielu miast jakość powietrza jest bardzo niska
  • niektóre kraje Europy Wschodniej nie posiadają wystarczającej zdolności w zakresie oczyszczania ścieków.
 • Potrzebna jest ściślejsza koordynacja między rozwojem regionalnym a innymi obszarami polityki UE i poszczególnych państw.
 • Strategia Europa 2020:
  • regiony i polityka rozwoju regionalnego mogą dużo wnieść w realizację tych zadań
  • potrzebne jest zrównoważone podejście do inwestycji, np. zachowanie równowagi między różnymi rodzajami inwestycji
  • należy uwzględnić duże różnice między regionami UE (cechy, możliwości, potrzeby)
  • regiony, miasta i władze lokalne muszą odgrywać w tym procesie znaczącą rolę.

 

Kolejne etapy

Listopad 2010 r. – opublikowane zostanie sprawozdanie, rozpoczną się konsultacje społeczne, które pomogą kształtować politykę w przyszłości oraz sporządzać wnioski legislacyjne – uwagi można nadsyłać do 31 stycznia.

Wnioski legislacyjne zostaną przedłożone w pierwszej połowie 2011 r.

31 stycznia – 1 lutego 2011 r. – 5. Forum Spójności będzie kolejną okazją, aby przedyskutować wnioski ze sprawozdania dotyczącego przyszłości polityki spójności.