Piektais ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju

"Investing in Europe’s future"

Piektais ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

pdf (160 Mb) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

If the file is too big to open in your browser, please try to right click on the language icon and use the function equivalent to "save target as" or "save link as" to download the file directly on your hard drive

Smaller files are available (EN version) : pdf Part 1 (50Mb) - Part 2 (40Mb) - Part 3 (30Mb) - Part 4(30Mb)

The data behind the maps in the report can be found here.
(Please note that this link conflicts with some versions of Internet Explorer.  If you have difficulty downloading the data, please use another browser such as Firefox or Chrome.)

Summary : pdf DE EN FR (28 MB)


Conclusions of the Fifth Report: the future of the policy pdf

Press Release

Videos and Interviews

Public Consultation (12-11-2010 : 31-01-2011)

Fifth Cohesion Forum (31-01-2011 : 01-02-2011)

Kāda ir lietas būtība?

Ik pēc trijiem gadiem ES publicē ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Tajā novērtē šajās jomās panākto progresu un to, kāds ir bijis ES, dalībvalstu valdību un teritoriālo pašvaldību ieguldījums. Tikko publicēts piektais ziņojums par kohēziju.
Galvenie no aplūkotajiem jautājumiem ir šādi:

 • starpreģionālo atšķirību analīze,
 • ES, dalībvalstu valdību un pašvaldību ieguldījums kohēzijas jomā,
 • kohēzijas politikas ietekme,
 • kohēzijas politika pēc 2013. gada.

Ziņojumā kohēzijas politika analizēta ekonomiskās krīzes un stratēģijas “Eiropa 2020” kontekstā.

 

Kādi ir piektajā kohēzijas izņojumā izdarītie secinājumi?

 • Samazinās atšķirības starp ES reģioniem, tostarp IKP uz iedzīvotāju.
 • Attīstītākie reģioni ir konkurētspējīgāki, piemēram,
  • tie ir inovatīvāki,
  • izglītības līmenis tur ir augstāks,
  • tajos ir augstāki nodarbinātības rādītāji,
  • to rīcībā ir labāka infrastruktūra,
 • Labklājība un apmierinātība ar dzīvi ir cieši saistīta ar augstākiem ienākumiem mazāk attīstītajās ES daļās, bet ne attīstītākajos reģionos.
 • Vides ilgtspēja:
  • atsevišķus reģionus īpaši apdraud klimata pārmaiņu izraisītās sekas,
  • citos ir liels atjaunīgās enerģijas ražošanas potenciāls,
  • gaisa kvalitāte ir slikta daudzās pilsētās,
  • dažās ES valstīs ūdens un notekūdeņu attīrīšanas jaudas nav pietiekamas.
 • Svarīgi, lai reģionālās attīstības politiku labāk saskaņotu ar ES un dalībvalstu politiku citās jomās.
 • Stratēģija “Eiropa 2020”
  • Nozīmīgs varētu būt reģionu un attīstības politikas ieguldījums.
  • Ieguldījumu jomā ir vajadzīga līdzsvarota pieeja (dažāda veida ieguldījumu optimāls un samērots izmantojums).
  • Ir jāņem vērā lielās atšķirības starp atsevišķiem ES reģioniem (atšķirīgas iezīmes, iespējas un vajadzības).
  • Reģionu, pilsētu un vietējām pašvaldībām ir jāuzņemas svarīgi pienākumi.

 

Nākamie soļi

2010. gada novembrī ziņojumu publicēs un sāks sabiedrisko apspriešanu, kuras mērķis ir palīdzēt nākamās politikas izstrādē un tiesību aktu projektu sagatavošanā. Komentārus varat nosūtīt līdz 31. janvārim.

Tiesību aktu projektus iesniegs 2011. gada pirmajā pusē.

Piektais Kohēzijas forums (2011. gada 31. janvārī un 1. februārī) būs vēl viena iespēja apspriest ziņojuma par kohēzijas politikas nākotni pamatnostādnes.