5η έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

"Investing in Europe’s future"

5η έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

pdf (160 Mb) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

If the file is too big to open in your browser, please try to right click on the language icon and use the function equivalent to "save target as" or "save link as" to download the file directly on your hard drive

Smaller files are available (EN version) : pdf Part 1 (50Mb) - Part 2 (40Mb) - Part 3 (30Mb) - Part 4(30Mb)

The data behind the maps in the report can be found here.
(Please note that this link conflicts with some versions of Internet Explorer.  If you have difficulty downloading the data, please use another browser such as Firefox or Chrome.)

Summary : pdf DE EN FR (28 MB)


Conclusions of the Fifth Report: the future of the policy pdf

Press Release

Videos and Interviews

Public Consultation (12-11-2010 : 31-01-2011)

Fifth Cohesion Forum (31-01-2011 : 01-02-2011)

Περί τίνος πρόκειται;

Κάθε τρία χρόνια, η ΕΕ δημοσιεύει έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, όπου παρουσιάζονται λεπτομερώς η πρόοδος που σημειώθηκε στους τομείς αυτούς αλλά και η συνεισφορά της ΕΕ και των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στην πρόοδο αυτή. Η 5η έκθεση συνοχής μόλις δημοσιεύτηκε.
Καλύπτει κυρίως τα εξής θέματα:

 • ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων
 • συνεισφορά της ΕΕ, των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στη συνοχή
 • αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής
 • πολιτική συνοχής μετά το 2013

Η έκθεση εξετάζει την πολιτική συνοχής υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

 

τι αναφερει η 5η εκθεση συνοχης;

 • Οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ μειώνονται, οι διαφορές στο κατά κεφαλή ΑΕΠ έχουν συρρικνωθεί σημαντικά
 • Οι πιο αναπτυγμένες περιφέρειες είναι ανταγωνιστικότερες, πχ επειδή:
  • είναι περισσότερο καινοτόμες
  • διαθέτουν καλύτερη κατάρτιση
  • παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης
  • έχουν καλύτερες  υποδομές
 • Η ευζωία και η αίσθηση ικανοποίησης από τη ζωή σχετίζονται άμεσα με το οικογενειακό εισόδημα στα λιγότερο αναπτυγμένα τμήματα της ΕΕ, αλλά όχι στις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες.
 • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα:
  • ορισμένες περιφέρειες κινδυνεύουν πολύ από την κλιματική αλλαγή
  • άλλες διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες αύξησης της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας
  • πολλά αστικά κέντρα παρουσιάζουν ατμοσφαιρική ρύπανση
  • ορισμένες χώρες της ανατολικής ΕΕ δεν διαθέτουν ικανοποιητική ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων.
 • Χρειάζεται καλύτερος συντονισμός μεταξύ της περιφερειακής ανάπτυξης και άλλων ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών
 • Στρατηγική «Ευρώπη 2020»:
  • οι περιφέρειες και η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο
  • χρειάζεται ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τις επενδύσεις, δηλαδή, σωστή ισορροπία μεταξύ των διάφορων τύπων επενδύσεων
  • πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μεγάλη διαφοροποίηση των περιφερειών της ΕΕ (πχ, διαφορετικά χαρακτηριστικά, ευκαιρίες και ανάγκες)
  • πρέπει να δοθεί ουσιαστικός ρόλος στις περιφέρειες, τις πόλεις  και τις τοπικές αρχές

 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Τον Νοέμβριο 2010 δημοσιεύτηκε έκθεση και ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση που θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής και στην εκπόνηση των νομοθετικών προτάσεων: μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Οι νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν το πρώτο εξάμηνο του 2011.

31 Ιανουαρίου - 1η Φεβρουαρίου 2011: το πέμπτο φόρουμ συνοχής θα αποτελέσει μια ακόμη ευκαιρία για να συζητηθεί το περιεχόμενο της έκθεσης σχετικά με την μελλοντική πολιτική συνοχής.