петият доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване

"Investing in Europe’s future"

петият доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

pdf (160 Mb) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

If the file is too big to open in your browser, please try to right click on the language icon and use the function equivalent to "save target as" or "save link as" to download the file directly on your hard drive

Smaller files are available (EN version) : pdf Part 1 (50Mb) - Part 2 (40Mb) - Part 3 (30Mb) - Part 4(30Mb)

The data behind the maps in the report can be found here.
(Please note that this link conflicts with some versions of Internet Explorer.  If you have difficulty downloading the data, please use another browser such as Firefox or Chrome.)

Summary : pdf DE EN FR (28 MB)


Conclusions of the Fifth Report: the future of the policy pdf

Press Release

Videos and Interviews

Public Consultation (12-11-2010 : 31-01-2011)

Fifth Cohesion Forum (31-01-2011 : 01-02-2011)

За какво става въпрос?

На всеки три години ЕС публикува доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване, в който подробно се описва напредъка в тези области и начините, по които ЕС, националните и регионалните власти са допринесли за него. Съвсем наскоро бе публикуван петият доклад за сближаването.
Основните въпроси, включени в доклада, са:

 • анализ на регионалните различия
 • принос на ЕС, националните и регионалните власти към сближаването
 • въздействие на политиката на сближаване
 • политиката на сближаване след 2013 г.

Политиката на сближаване е разгледана в контекста на икономическата криза и стратегията „Европа 2020“.

 

Какво се казва в петия доклад за сближаването?

 • Различията между регионите на ЕС намаляват – разликите по отношение на БВП на глава от населението са намалели значително.
 • По-развитите региони са по-конкурентоспособни, защото:
  • са по-иновативни
  • там работна сила е по-квалифицирана
  • там равнищата на заетост са по-високи
  • разполагат с по-добра инфраструктура
 • Благосъстоянието и удовлетвореността от живота са силно свързани с по-висок доход на домакинствата в по-слабо развитите региони на ЕС, но не и в по-развитите такива.
 • Екологична устойчивост:
  • някои региони са силно уязвими от изменението на климата;
  • други региони имат голям потенциал за производство на повече възобновяема енергия;
  • качеството на въздуха в много градски центрове е лошо;
  • някои от източните страни от ЕС не разполагат с достатъчен капацитет за пречистване на отпадни води.
 • Необходима е по-добра координация между регионалното развитие и другите европейски и национални политики.
 • Стратегия „Европа 2020“:
  • регионите и политиката за регионално развитие могат да имат съществен принос към нея;
  • трябва да се прилага балансиран подход към инвестициите, т.е. да се намери точния баланс между различните видове инвестиции;
  • трябва да се вземе предвид голямото многообразие сред регионите в ЕС (например разлики по отношение на характеристики, възможности и нужди);
  • регионите, градовете и местните власти трябва да имат значителна роля при нейното изпълнение.

 

Какви са следващите стъпки?

Ноември 2010 г. – ще бъде дадено началото на обществена консултация, чрез която ще се подпомогне оформянето на бъдещата политиката и изготвянето на законодателни предложения. Можете да изпращате коментари до 31 януари.

Законодателните предложения ще бъдат готови през първата половина на 2011 г.

31 януари – 1 февруари 2011 г. - Петият форум за сближаването ще предостави още една възможност за обсъждане на насоките в доклада относно бъдещата политика на сближаване.