VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
 
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists 
 
 

Ett nytt partnerskap för sammanhållning
konvergens konkurrenskraft samarbete

Tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning
Ett nytt partnerskap för sammanhållning Förord- Michel Barnier

Michel Barnier

Syftet med denna rapport, som utgör resultatet av tre års arbete, är att presentera Europeiska kommissionens vision om den framtida utformningen av EU:s politik för att minska klyftorna och främja större ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

Utarbetandet av rapporten har inte varit en uppgift av enbart teknisk natur. Tvärtom har arbetet inbegripit omfattande samråd på europeisk, nationell, regional och lokal nivå för att se till att denna nya vision svarar mot EU-medborgarnas behov och berättigade förväntningar.

I samband med dessa samråd har jag fått många ingående frågor om vilken verkan – vilket mervärde – som EU:s insatser har på detta område. Har man t.ex. med hjälp av sammanhållningspolitiken lyckats minska ojämlikheten i ekonomiskt, socialt och territoriellt hänseende när det gäller levnadsstandard och de möjligheter som står till buds?

I denna rapport ges närmare svar på viktiga frågor av denna typ. I rapporten bekräftas att EU gett upphov till ett mervärde som har betydelse på många nivåer, genom att bidra till snabbt minskade inkomstklyftor mellan rika och fattiga, skapa många nya möjligheter, ofta på innovativa områden, och skapa nätverk som förenar regioner, företag och människor i hela Europa.


 Intervention de Michel Barnier devant la Conférence des présidents élargie du Parlement européen - Bruxelles, le 18 février 2004

---------------

ppt Power Point Presentation
de fr en it nl
    Ett nytt partnerskap för sammanhållning: konvergens konkurrenskraft samarbete - Tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning
Innehållsförteckning (pdf 141Kb)
 • Del 3 - Gemenskapspolitikens inverkan på konkurrenskraft, sysselsättning och sammanhållning (pdf 1.19Mb)
  • Introduktion
  • Gemenskapspolitikens inverkan på sammanhållningen mot bakgrund av Lissabon- och Göteborgstrategin
  • Att förbättra gemensam politik: den gemensamma jordbrukspolitiken och fiskepolitiken
  • När statligt stöd och sammanhållningspolitik kompletterar varandra
  • Rättsliga och inrikes frågor: att förbättra villkoren för utveckling
  • Så uppfattas gemenskapspolitiken på regional nivå
 • Del 4 - Strukturpolitikens effekter och mervärde (pdf 1.48Mb)
  • Introduktion
  • Strukturåtgärder i mål 1-regioner: tillväxt, konvergens och integration
  • Åtgärder i mål 2-regioner: omstruktureringar och skapande av arbetstillfällen
  • Stöd till jordbruk, landsbygdsutveckling och fiske
  • Att främja sysselsättning, utbildning och fortbildning med hjälp av Europeiska socialfonden
  • Gemenskapsåtgärder: att främja samarbete och nätverk
  • Att göra förvaltningsmetoder mer efectiva
  • Utvidgning och sammanhållningspolitik: framtida utmaningar
  • Debatt om sammanhållningspolitikens framtid
  • Statistisk bilaga till del 4