VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
 
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists 

En översikt av förordningarna för sammanhållnings- och regionalpolitiken under åren 2007−2013

 


Ytterligare tillväxt och fler arbetstillfällen för alla regioner och städer i Europeiska unionen – detta budskap är kärnan i sammanhållningspolitiken och dess instrument mellan 2007 och 2013. Under denna period kommer den största investering som någonsin gjorts av EU genom sammanhållningsinstrumenten att vara värd 308 miljarder euro (i 2004 års priser) till stöd för regionala tillväxtstrategier och skapande av nya arbetstillfällen. Av detta belopp kommer 82 % att koncentreras till konvergensmålet, som ger stöd till de fattigaste medlemsstaterna och regionerna. I de återstående regionerna kommer ca 16 % av strukturfonderna att inriktas på stöd till innovation, hållbar utveckling, bättre tillgänglighet och utbildningsprojekt inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning. Ytterligare 2,5 % är slutligen tillgängligt för gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete inom målet europeiskt territoriellt samarbete.

En översikt av förordningarna för sammanhållnings- och regionalpolitiken under åren 2007−2013

Cohesion Policy 2007-2013 Commentaries and Official Texts

I artiklarna 158 − 162 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fastställs att unionen skall främja en harmonisk utveckling inom hela gemenskapen och stärka sin ekonomiska och sociala sammanhållning genom att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer. För perioden 2007 − 2013 har instrumenten för att uppfylla dessa mål sin rättsliga grund i ett paket om fem förordningar som antogs av rådet och Europaparlamentet i juli 2006:
Q&A:
Memo:

I den allmänna förordningen fastställs allmänna principer, regler och normer för genomförandet av de tre sammanhållningsinstrumenten, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) , Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden. Genom denna förordning införs ett nytt förfarande för programplanering liksom gemensamma normer för ekonomisk förvaltning, kontroll och utvärdering med utgångspunkt i gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållning och deras uppföljning - allt grundat på principen om att förvaltningen skall delas upp mellan EU, medlemsstaterna och regionerna. Detta reformerade genomförande gör förvaltningen av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden enklare, proportionerlig och mer decentraliserad.

Corrigendum (01/09/2006) :

(CE) 1989/2006 - (21/12/2006) - Addendum: Bălgarja / România

Corrigendum (02/02/2007) :

Corrigendum (07/06/2007) :

Corrigendum (26/06/2007) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 1341/2008 (18/12/2008) :

(CE) 284/2009 (07/04/2009)

(UE) 437/2010 (19/05/2010)

cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl
(CE) 539/2010 (16/06/2010)

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har till uppgift att gynna allmänna och privata investeringar och hjälpa till att minska regionala olikheter inom EU. Fonden ger stöd till program för regional utveckling, ekonomiska förändringar, förbättrad konkurrenskraft och territoriellt samarbete inom hela EU. Finansiering av forskning, innovation, miljöfrågor och riskförebyggande verksamhet prioriteras samtidigt som infrastrukturstödet fortsätter att vara viktigt, särskilt i de minst utvecklade regionerna.

Corrigendum (01/03/2008) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 397/2009 (21/05/2009):

(UE) 437/2010 (19/05/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

Europeiska socialfonden (ESF) genomförs enligt riktlinjerna för den europeiska sysselsättningsstrategin med fokus på fyra nyckelområden: att öka arbetstagarnas och företagens anpassningsförmåga, att öka tillgången till arbete och deltagande i arbetskraften, att stärka missgynnade gruppers sociala integration genom att bekämpa diskriminering och underlätta tillträde till arbetsmarknaden samt att främja partnerskap för reformer när det gäller sysselsättning och integration.

(CE) 396/2009 (06/05/2009) :

Sammanhållningsfonden lämnar ekonomiska bidrag till projekt på miljöområdet och till transeuropeiska nät. Fonden är tillgänglig för medlemsstater med en bruttonationalinkomst på mindre än 90 % av genomsnittet i gemenskapen och omfattar därmed de nya medlemsstaterna samt Grekland och Portugal. Spanien kommer att vara berättigad till stöd från Sammanhållningsfonden under en övergångsperiod. I framtiden kommer denna fond tillsammans med utvecklingsfonden att lämna bidrag till fleråriga investeringsprogram med decentraliserad förvaltning, snarare än till enskilda projekt som vart och ett kräver godkännande av kommissionen.

Den femte förordningen introducerar den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete (EGTS) . Syftet med detta nya juridiska instrument är att underlätta gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete mellan regionala och lokala myndigheter . Dessa myndigheter får status som juridiska personer för att genomföra territoriella samarbetsprogram som vilar på en konvention som de deltagande nationella, regionala och lokala eller andra myndigheterna kommit överens om.

--------------------------------------------------------

Europeiska kommissionens förordning om tillämpningen av struktur- och sammanhållningsfonderna 2007-2013 utgör en enda samling detaljerade regler gällande administrationen av de finansiella instrumenten för sammanhållningen.

Corrigendum (15/02/2007)

Corrigendum (01/09/2009)

(UE) 832/2010 (17/09/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

STÖRRE PROJEKT

BILAGA XXI : INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUR

BILAGA XXII : PRODUKTIVA INVESTERINGAR


Guidelines on cohesion
Cooperation with Financial Institutions
Cohesion Policy and cities
Cohesion Instruments in your Country and Region