Dôležité právne oznámenie
 
  Európska komisia > Regionálna politika


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Slovník | Vyhľadávanie | Kontakt | Adresár  

Prehľad nariadení týkajúcich sa kohézie a regionálnej politiky na obdobie rokov 2007 - 2013

 


Intenzívnejší rast a viac pracovných miest vo všetkých regiónoch a mestách Európskej únie – tento cieľ bude podstatou kohéznej politiky a jej nástrojov v období rokov 2007 - 2013. Najväčšie investície, ktoré EÚ doteraz urobila prostredníctvom Kohézneho fondu na podporu úloh v súvislosti s regionálnym rastom a na vytváranie nových pracovných príležitostí, budú mať v uvedenom období hodnotu 308 miliárd eur (v cenách z roku 2004). Na cieľ Konvergencia, v rámci ktorého sú oprávnené najchudobnejšie členské štáty a regióny, sa z celkového objemu vyčlení 82 %. V ostatných regiónoch sa asi 16 % štrukturálnych fondov sústredí na podporu inovácií, trvalo udržateľného rozvoja, ľahšieho prístupu a projekty odbornej prípravy v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Ďalšia časť v objeme 2,5 % bude určená na cezhraničnú spoluprácu, medzinárodnú a interregionálnu spoluprácu v zmysle cieľa Európska územná spolupráca.

Prehľad nariadení týkajúcich sa kohézie a regionálnej politiky na obdobie rokov 2007 - 2013

Cohesion Policy 2007-2013 Commentaries and Official Texts

V článkoch 158-162 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev sa stanovuje, že Únia má podporovať celkový harmonický rozvoj a posilňovať hospodársku a sociálnu kohéziu, a to vyrovnávaním rozdielov v rozvoji jednotlivých regiónov. Pokiaľ ide o obdobie rokov 2007 - 2013, nástroje na dosiahnutie týchto cieľov majú právny základ v súbore piatich nariadení, ktoré v júli 2006 prijala Rada a Európsky parlament:
Q&A:
Memo:

Vo všeobecnom nariadení sa definujú všeobecné princípy, pravidlá a normy na uplatňovanie troch nástrojov kohézie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu. Toto nariadenie je založené na zásade spoločného riadenia zo strany Únie, členských štátov a regiónov a uvádza sa v ňom obnovený proces zostavovania programov vychádzajúci zo strategických usmernení, ktoré Spoločenstvo vytvorilo pre kohéziu a nadväzujúce opatrenia týchto usmernení, ako aj všeobecné normy finančného riadenia, kontroly a hodnotenia. Zmenený systém poskytovania finančných prostriedkov bude znamenať jednoduchšie, vyváženejšie a decentralizovanejšie spravovanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Corrigendum (01/09/2006) :

Addendum: Bălgarja / România - (CE) 1989/2006 - (21/12/2006)

Corrigendum (02/02/2007) :

Corrigendum (07/06/2007) :

Corrigendum (26/06/2007) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 1341/2008 (18/12/2008) :

(CE) 284/2009 (07/04/2009)

(CE) 539/2010 (16/06/2010)

V nariadení o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) je definovaná úloha tohto fondu a oblasti intervencie, ako je napríklad podpora verejných a súkromných investícií, ktoré pomáhajú vyrovnať regionálne rozdiely v Únii. Prostredníctvom EFRR sa podporia programy zamerané na regionálny rozvoj, hospodárske zmeny, zvýšenie konkurencieschopnosti a územnú spoluprácu v celej EÚ. Priority financovania zahŕňajú výskum, inováciu, ochranu životného prostredia a predchádzanie rizikám, pričom významnú úlohu majú investície do infraštruktúry, a to najmä v najmenej rozvinutých oblastiach.

Corrigendum (01/03/2008) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 397/2009 (21/05/2009):

(UE) 437/2010 (19/05/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

Európsky sociálny fond (ESF) sa bude využívať v súlade s Európskou stratégiou zamestnanosti a zameria sa na štyri kľúčové oblasti: zvýšenie adaptability pracovníkov a podnikov, zlepšenie prístupu k zamestnanosti a účasti na trhu práce, posilnenie sociálneho začlenenia potláčaním diskriminácie, uľahčenie prístupu na trh práce zdravotne postihnutým ľuďom a podporou partnerstva pre reformu v oblasti zamestnanosti a začlenenia.

(CE) 396/2009 (06/05/2009) :

Z Kohézneho fondu možno poskytnúť príspevkyna intervencie v oblasti životného prostredia a transeurópskych dopravných sietí. Je určený pre členské štáty, v ktorých hrubý národný dôchodok nedosahuje ani 90  % priemeru v Spoločenstve, čo znamená, že ide o nové členské štáty, Grécko a Portugalsko. Španielsko bude oprávnené čerpať z Kohézneho fondu iba prechodne. V ďalšom období tento fond spolu s EFRR prispeje k viacročným investičným programom, ktoré sa riadia decentralizovane, a nebude podliehať schvaľovaniu individuálnych projektov v Komisii.

Na základe piateho nariadenia sa zavádza Európske zoskupenie územnej spolupráce.Účelom tohto nového právneho nástroja je uľahčiť cezhraničnú, medzinárodnú a (alebo) medziregionálnu spoluprácu medzi regionálnymi a miestnymi úradmi. Medziregionálna spolupráca bude investíciou právnickej osoby s cieľom uplatňovať programy územnej spolupráce založené na dohode uzavretej medzi zúčastnenými vnútroštátnymi, regionálnymi, miestnymi a inými verejnými úradmi.

--------------------------------------------------------

Nariadenie Európskej komisie na základe využívania štrukturálnych a kohéznych fondov 2007-2013 predstavuje jedinečnú sústavu detailných pravidiel ohľadne administrácie kohéznych finančných nástrojov.

Corrigendum (15/02/2007)

Corrigendum (01/09/2009)

(UE) 832/2010 (17/09/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

HLAVNÝ PROJEKT

PRÍLOHA XXI : INVESTÍCIE DO INFRAŠTRUKTÚRY

PRÍLOHA XXII : VÝROBNÉ INVESTÍCIE

Guidelines on cohesion
Cooperation with Financial Institutions
Cohesion Policy and cities
Cohesion Instruments in your Country and Region