Svarīgs juridisks paziņojums
 
  Eiropas Komisija > Reģionālā politika


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Terminu vārdnīca | Meklēt | Kontakti | Ziņu abonēšana  

Pārskats par kohēzijas un reģionālās politikas regulām 2007.–2013. gadam

 


Lielāka izaugsme un vairāk darbavietu visos Eiropas Savienības reģionos un pilsētās – šī vēsts būs kohēzijas politikas un tās instrumentu pamatā no 2007. gada līdz 2013. gadam. Minētajā periodā vislielākais ES ieguldījums, izmantojot kohēzijas instrumentus, būs 308 miljardu eiro vērtībā (2004. gada cenās), lai atbalstītu reģionālās izaugsmes programmas un veicinātu darbavietu veidošanu. 82 % no kopējā apjoma izmantos „konverģences” mērķa sasniegšanai; atbilstoši tam tiesības uz ieguldījumiem ir nabadzīgākajām dalībvalstīm un reģioniem. Lai atbalstītu jauninājumus, ilgtspējīgu attīstību, labāku pieejamību un apmācību projektus atbilstoši „reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķim”, pārējos reģionos izmantos aptuveni 16 % struktūrfondu līdzekļu. Visbeidzot 2,5 % līdzekļu būs pieejami pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu sadarbībai atbilstoši „Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķim.

Pārskats par kohēzijas un reģionālās politikas regulām 2007.–2013. gadam

Cohesion Policy 2007-2013 Commentaries and Official Texts

Eiropas Kopienu dibināšanas līguma 158.–162. pantā teikts, ka Eiropas Savienībai jāveicina vispārēja harmoniska attīstība un jāstiprina ekonomiska un sociāla kohēzija, samazinot reģionu attīstības līmeņa atšķirības. 2007.–2013. gada periodam šo mērķu sasniegšanai nepieciešamo instrumentu tiesiskais pamats ir ietverts piecās regulās, kuras Padome un Eiropas Parlaments pieņēma 2006. gada jūlijā:
Q&A:
Memo:

Pamatregulā definēti kopējie principi, noteikumi un standarti, lai īstenotu trīs kohēzijas instrumentus – Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas fondu. Pamatojoties uz kopējas pārvaldības principu (pārvaldību īsteno Eiropas Savienība, dalībvalstis un reģioni), šajā regulā izklāstīts atjaunotais plānošanas process, balstoties uz Kopienas stratēģiskajām pamatnostādnēm kohēzijai, un pārraudzība, kā arī kopējie finanšu pārvaldības, kontroles un novērtēšanas standarti. Reformētā īstenošanas sistēma nodrošinās struktūrfondu un Kohēzijas fonda vienkāršāku, proporcionālāku un decentralizētāku pārvaldību.

Corrigendum (01/09/2006) :

Addendum: Bălgarja / România - (CE) 1989/2006 - (21/12/2006)

Corrigendum (02/02/2007) :

Corrigendum (07/06/2007) :

Corrigendum (26/06/2007) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 1341/2008 (18/12/2008) :

(CE) 284/2009 (07/04/2009)

(CE) 539/2010 (16/06/2010)

Regulā par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) definēta šā fonda nozīme un iesaistes jomas, piemēram, tādu publisko un privāto ieguldījumu veicināšana, kas palīdz samazināt reģionālās atšķirības Eiropas Savienībā. Ar ERAF atbalstīs programmas, kas skar reģionālo attīstību, ekonomiskas pārmaiņas, konkurētspējas palielināšanu un teritoriālo sadarbību ES. Prioritārās finansēšanas jomas ir pētniecība, jauninājumi, vides aizsardzība un riska novēršana, jo ieguldījumiem infrastruktūrā joprojām ir liela nozīme, īpaši mazāk attīstītajos reģionos.

Corrigendum (01/03/2008) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 397/2009 (21/05/2009):

(UE) 437/2010 (19/05/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

Eiropas Sociālais fonds (ESF) tiks īstenots saskaņā ar Eiropas nodarbinātības stratēģiju un pievērsīsies četrām galvenajām jomām: darba ņēmēju un uzņēmumu pielāgošanās palielināšana, piekļuves veicināšana nodarbinātībai un dalībai darba tirgū, sociālās iekļaušanas veicināšana, apkarojot diskrimināciju un veicinot nelabvēlīgo personu piekļuvi darba tirgum, un veicinot partnerības, lai veiktu reformu nodarbinātības un iekļaušanas jomā.

(CE) 396/2009 (06/05/2009) :

Ar Kohēzijas fondu tiek dots ieguldījums iesaistei vides jomā un Eiropas transporta tīklu jomā. Tas attiecas uz dalībvalstīm, kurās nacionālais kopienākums (NKI) ir mazāks par 90 % no Kopienas vidējā rādītāja, proti, tas attiecas uz jaunajām dalībvalstīm, kā arī Grieķiju un Portugāli. Spānija pārejoši būs tiesīga saņemt Kohēzijas fonda līdzekļus. Jaunajā periodā fonds līdzās ERAF piedalīsies drīzāk decentralizētā veidā pārvaldītās daudzgadu ieguldījumu programmās, nekā tādās, kurās Komisija atsevišķi veic projektu apstiprināšanu.

Ar piekto regulu tiek ieviesta Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG). Šā jaunā tiesību instrumenta mērķis ir veicināt reģionālo un vietējo iestāžu pārrobežu, starpvalstu un/vai starpreģionu sadarbību. Šīm iestādēm tiks piešķirts juridiskas personas statuss, lai īstenotu teritoriālās sadarbības programmas, kuru pamatā ir konvencija, par kuru ir vienojušās līdzdalīgās valsts, reģionālās, vietējās un citas publiskās iestādes.

--------------------------------------------------------

Eiropas Komisijas regula Par struktūrfondu un Kohēzijas fonda piemērošanu 2007. – 2013. gadā nozīmē vienu detalizētu noteikumu kopumu, kas ietver kohēzijas finanšu instrumentu pārvaldi.

Corrigendum (15/02/2007)

Corrigendum (01/09/2009)

(UE) 832/2010 (17/09/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

LIELIE PROJEKTI

XXI PIELIKUMS : IEGULDĪJUMI INFRASTRUKTŪRĀ

XXII PIELIKUMS - IENESĪGI IEGULDĪJUMI

 

Guidelines on cohesion
Cooperation with Financial Institutions
Cohesion Policy and cities
Cohesion Instruments in your Country and Region