OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyyvastuuvapauslausekesekätekijänoikeutta koskeva huomautus
 
  Euroopan komissio > Aluepolitiikka


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Sanasto | Haku | Yhteystiedot | Mailing lists 

Katsaus koheesio- ja aluepolitiikan asetuksiin 2007–2013

 


Lisää kasvua ja työpaikkoja kaikille Euroopan unionin alueille ja kaupungeille – tämä viesti on koheesiopolitiikan ja sen toteuttamisvälineiden ytimessä kaudella 2007–2013. Tuona aikana EU tekee kaikkien aikojen suurimmat investointinsa koheesiopolitiikan välineiden kautta: alueellisia kasvusuunnitelmia ja työpaikkojen luomista tuetaan 308 miljardilla eurolla (vuoden 2004 rahassa). Määrästä 82 prosenttia käytetään lähestymistavoitteeseen, josta tukea voivat saada köyhimmät jäsenvaltiot ja alueet. Muilla alueilla kohdennetaan noin 16  prosenttia rakennerahastotuesta tukemaan alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen kautta innovointia, kestävää kehitystä, yhteyksien helpottamista sekä koulutushankkeita. Loput 2,5  prosenttia saa puolestaan Euroopan alueellinen yhteistyö tavoitteen piirissä toteutettava rajatylittävä, valtioidenvälinen ja alueidenvälinen yhteistyö.

Katsaus koheesio- ja aluepolitiikan asetuksiin 2007–2013

Cohesion Policy 2007-2013 Commentaries and Official Texts

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 158–162 artiklassa määrätään, että yhteisön olisi edistettävä koko yhteisön sopusointuista kehitystä ja lujitettava taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta vähentämällä alueiden välisiä kehityseroja. Tavoitteiden toteuttamiseen vuosina 2007–2013 käytettävien välineiden oikeusperustana on neuvoston ja Euroopan parlamentin heinäkuussa 2006 hyväksymä viiden asetuksen paketti:
Q&A:
Memo:

Yleisessä asetuksessa määritellään yhteiset periaatteet, säännöt ja standardit, joita sovelletaan pantaessa täytäntöön kolme koheesiopolitiikan toteutusvälinettä, jotka ovat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Euroopan sosiaalirahasto ESR ja koheesiorahasto. Asetuksen perustana on periaate, jonka mukaan hallinnointitehtävät jaetaan unionin ja jäsenvaltioiden ja alueiden kesken. Siinä vahvistetaan uudistettu ohjelmointimenettely, joka perustuu yhteisön koheesiopolitiikan strategisiin suuntaviivoihin, niiden jatkotoimet samoin kuin yhteiset standardit varainhoitoa, valvontaa ja arviointia varten. Uudistetussa täytäntöönpanojärjestelmässä rakennerahastojen ja koheesiorahaston hallinnointi on entistä yksinkertaisempaa, oikeasuhteisempaa ja hajautetumpaa.

Corrigendum (01/09/2006) :

Addendum: Bălgarja / România - (CE) 1989/2006 - (21/12/2006)

Corrigendum (02/02/2007) :

Corrigendum (07/06/2007) :

Corrigendum (26/06/2007) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 1341/2008 (18/12/2008) :

(CE) 284/2009 (07/04/2009)

(CE) 539/2010 (16/06/2010)

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) annetussa asetuksessa määritellään rahaston tehtävä ja toiminta-alat, kuten alueellisten kehityserojen supistamiseen unionissa tähtäävien julkisten ja yksityisten sijoitusten edistäminen. EAKR:stä tuetaan ohjelmia, joiden aiheisiin lukeutuvat aluekehitys, talouden muutokset, kilpailukyvyn tehostaminen ja alueyhteistyö kaikkialla EU:ssa. Rahoitettavia kohteita ovat mm. tutkimus, innovaatio, ympäristönsuojelu ja riskinhallinta. Infrastruktuuri-investoinnit ovat edelleen merkittävässä asemassa etenkin vähiten kehittyneillä alueilla.

Corrigendum (01/03/2008) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 397/2009 (21/05/2009):

(UE) 437/2010 (19/05/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

Euroopan sosiaalirahaston ESR:n täytäntöönpanossa noudatetaan Euroopan työllisyysstrategiaa ja keskitytään neljään pääalaan: työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskyvyn parantamiseen, työelämään pääsyn ja työmarkkinoille osallistumisen edistämiseen, sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen, johon pyritään torjumalla syrjintää ja helpottamalla epäedullisessa asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille, sekä edistämään kumppanuuksia, joilla käynnistetään uudistuksia työllisyyden ja osallisuuden alalla.

(CE) 396/2009 (06/05/2009) :

Koheesiorahasto osallistuu ympäristöhankkeiden ja Euroopan laajuisten liikenneverkkohankkeiden rahoittamiseen. Rahastosta voidaan tukea jäsenvaltioita, joiden bruttokansantulo on alle 90  prosenttia yhteisön keskiarvosta, eli sen piiriin kuuluvat uudet jäsenvaltiot sekä Kreikka ja Portugali. Espanja voi saada tukea koheesiorahastosta väliaikaisesti. Uudella toimintakaudella koheesiorahasto osallistuu yhdessä EAKR:n kanssa hajautetusti hallinnoituihin monivuotisiin investointiohjelmiin sen sijaan, että tuettavista hankkeista tehtäisiin yksittäin päätökset komissiossa.

Viidennellä asetuksella luodaan erityinen eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä ERY.Uuden välineen tarkoituksena on helpottaa alue- ja paikallisviranomaisten rajatylittävää, valtioidenvälistä ja/tai alueidenvälistä yhteistyötä. Nämä viranomaiset saisivat oikeushenkilöllisyyden alueyhteistyöohjelmien täytäntöönpanoa varten yhtymään osallistuvien kansallisten, alueellisten, paikallisten tai muiden julkisviranomaisten välisen sopimuksen pohjalta.

--------------------------------------------------------

Euroopan komission asetus rakennerahastojen ja koheesiorahastojen käytöstä kaudella 2007–2013 on kokonaisuus, joka sisältää yksityiskohtaiset määräykset koheesion rahoitusvälineiden hallinnoinnista.

Corrigendum (15/02/2007)

Corrigendum (01/09/2009)

(UE) 832/2010 (17/09/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

SUURHANKKEEN

LIITE XXI : INFRASTRUKTUURI-INVESTOINTI

LIITE XXII : TUOTANNOLLISET INVESTOINNIT

Guidelines on cohesion
Cooperation with Financial Institutions
Cohesion Policy and cities
Cohesion Instruments in your Country and Region