VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring omansvarsfraskrivelseog enmeddelelse om ophavsret
 
  Europa-Kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossar | Søgning | Kontakt | Mailing lists 

Et overblik over forordningerne for perioden 2007-2013 vedrørende samhørigheds- og regionalpolitikken

 


Der skal skabes øget vækst og beskæftigelse i alle EU's regioner og byer – dette er det centrale element i samhørighedspolitikken og dens instrumenter mellem 2007 og 2013. EU vil i den pågældende periode foretage sin største investering nogensinde gennem samhørighedsinstrumenterne, nemlig 308 mia. euro (i 2004-priser), som skal anvendes til støtte af regionale dagsordener for vækst og fremme af jobskabelsen. 82 % af det samlede beløb skal koncentreres om konvergensmålet, under hvilket de fattigste medlemsstater er berettiget til støtte. I de øvrige regioner skal ca. 16 % af strukturfondsmidlerne anvendes til støtte til innovation, bæredygtig udvikling, bedre tilgængelighed og uddannelsesprojekter under målet om "regional konkurrenceevne og beskæftigelse". Andre 2,5 % skal stilles til rådighed for grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde under målet om "europæisk territorialt samarbejde".

Et overblik over forordningerne for perioden 2007-2013 vedrørende samhørigheds- og regionalpolitikken

Cohesion Policy 2007-2013 Commentaries and Official Texts

Ifølge artikel 158-162 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab skal EU fremme en harmonisk udvikling af Fællesskabet som helhed og styrke sin økonomiske og sociale samhørighed ved at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer. For perioden 2007-2013 har instrumenterne til opfyldelse af disse mål deres retsgrundlag i en pakke med fem forordninger, som Rådet og Europa-Parlamentet vedtog i juli 2006:
Q&A:
Memo:

En generel forordning definerer de fælles principper, regler og normer for gennemførelse af de tre samhørighedsinstrumenter, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden. På basis af principperne om delt forvaltning mellem EU og medlemsstaterne og regionerne fastsættes i denne forordning en fornyet programmeringsproces på grundlag af Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed og opfølgningen herpå, samt fælles normer for økonomisk forvaltning, kontrol og evaluering. Reformen af gennemførelsessystemet vil resultere i en enklere, proportional og mere decentraliseret forvaltning af strukturfondene og Samhørighedsfonden.

Corrigendum (01/09/2006) :

Addendum: Bălgarja / România - (CE) 1989/2006 - (21/12/2006)

Corrigendum (02/02/2007) :

Corrigendum (07/06/2007) :

Corrigendum (26/06/2007) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 1341/2008 (18/12/2008) :

(CE) 284/2009 (07/04/2009)

(CE) 539/2010 (16/06/2010)

Forordningen om Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU) definerer fondens rolle og interventionsområder, som f.eks. fremme af offentlige og private investeringer, der skal bidrage til at udjævne regionale uligheder i EU. EFRU støtter programmer for regional udvikling, økonomiske ændringer, forbedret konkurrenceevne og territorialt samarbejde i hele EU. Finansiering af forskning, innovation, miljøbeskyttelse og risikoforebyggelse prioriteres, og investeringer i infrastruktur spiller fortsat en vigtig rolle, navnlig i de mindst udviklede regioner.

Corrigendum (01/03/2008) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 397/2009 (21/05/2009):

(UE) 437/2010 (19/05/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

Forordningen om Den Europæiske Socialfond (ESF) gennemføres i overensstemmelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi, og der lægges vægt på fire nøgleområder: forbedring af tilpasningsevnen hos arbejdstagere og virksomheder, forbedret adgang til beskæftigelse, hjælp til at få flere ind på arbejdsmarkedet, styrkelse af den sociale integrering ved at fremme integreringen af dårligt stillede personer på arbejdsmarkedet og bekæmpe forskelsbehandling samt fremme af partnerskaber med henblik på reformer vedrørende beskæftigelse og integrering.

(CE) 396/2009 (06/05/2009) :

Samhørighedsfonden bidrager til tiltag inden for miljø og transeuropæiske transportnet. Den finder anvendelse på medlemsstater med en bruttonationalindkomst (BNI) på under 90 % af EU's gennemsnit, hvilket vil sige, at den dækker de nye medlemsstater samt Grækenland og Portugal. Spanien vil være berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden på et overgangsgrundlag. I den nye periode vil fonden sammen med EFRU bidrage til flerårige investeringsprogrammer, der forvaltes decentralt og ikke er underlagt krav om, at Kommissionen skal godkende de enkelte projekter.

Med den femte forordning oprettes en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS). Formålet med dette nye retlige instrument er at fremme grænseoverskridende, transnationalt og/eller interregionalt samarbejde mellem regionale og lokale myndigheder. Disse skal med status som juridisk person varetage gennemførelsen af territoriale samarbejdsprogrammer med hjemmel i en aftale mellem alle de deltagende nationale, regionale, lokale eller andre offentlige myndigheder.

--------------------------------------------------------

Europa-kommissionens forordning om gennemførelse af strukturfondene og Samhørighedsfonden 2007-2013 udgør et samlet detaljeret regelsæt om forvaltning af samhørighedspolitikkens finansielle instrumenter.

Corrigendum (15/02/2007)

Corrigendum (01/09/2009)

(UE) 832/2010 (17/09/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

STORT PROJEKT

BILAG XXI INFRASTRUKTURINVESTERING :

BILAG XXII PRODUKTIV INVESTERING :

Guidelines on cohesion
Cooperation with Financial Institutions
Cohesion Policy and cities
Cohesion Instruments in your Country and Region