Důležité právní upozornění
 
  Evropská komise > Regionální politika


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Slovníček | Vyhledávání | Kontakt | Adresář  

Přehled nařízení na období 2007-2013 v oblasti politiky soudržnosti a regionální politiky

 


Větší růst a více pracovních míst pro všechny regiony a města Evropské unie, to je ústřední zájem politiky soudržnosti a jejích nástrojů v letech 2007 až 2013. Během tohoto období provede EU prostřednictvím nástrojů soudržnosti dosud největší investici ve výši 308 miliard EUR (v cenách z roku 2004) na podporu regionálních programů růstu a vzniku pracovních míst. 82 % celkové sumy bude určeno na cíl „Konvergence“, podle něhož jsou způsobilé k financování nejchudší členské státy a regiony. Do zbývajících regionů bude směřovat přibližně 16 % ze strukturálních fondů na podporu inovace, udržitelného rozvoje, lepší dostupnosti a vzdělávacích projektů v rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“. Zbývající 2,5 % jsou určena na přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“.

Přehled nařízení na období 2007-2013 v oblasti politiky soudržnosti a regionální politiky

Cohesion Policy 2007-2013 Commentaries and Official Texts

Články 158-162 Smlouvy o založení Evropského společenství stanoví, že by Unie měla podporovat celkový harmonický rozvoj a posilovat hospodářskou a sociální soudržnost tím, že omezí rozdíly v rozvoji regionů. Na období 2007-2013 mají nástroje pro splnění těchto cílů právní základ v balíčku pěti nařízení přijatých Radou a Evropským parlamentem v červenci 2006:
Q&A:
Memo:

Obecné nařízení stanoví společné zásady, pravidla a normy pro provádění tří nástrojů soudržnosti, Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti. Toto nařízení je založeno na zásadě řízení sdíleného Unií a členskými státy a regiony a stanoví nový postup programování, který se řídí strategickými obecnými zásadami Společenství pro soudržnost a jejich prováděním a rovněž společnými normami pro finanční řízení, kontrolu a hodnocení. Reformovaný prováděcí systém zajistí jednodušší, rovnoměrné a více decentralizované řízení strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Corrigendum (01/09/2006) :

Addendum: Bălgarja / România - (CE) 1989/2006 - (21/12/2006)

Corrigendum (02/02/2007) :

Corrigendum (07/06/2007) :

Corrigendum (26/06/2007) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 1341/2008 (18/12/2008) :

(CE) 284/2009 (07/04/2009)

(CE) 539/2010 (16/06/2010)

Nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR) určuje jeho úlohu a oblast působnosti, do níž patří podpora veřejných a soukromých investic na pomoc odstranění rozdílů mezi regiony v celé Unii. EFRR bude podporovat programy zaměřené na regionální rozvoj, hospodářskou změnu, větší konkurenceschopnost a územní spolupráci v celé EU. Mezi priority pro financování patří výzkum, inovace, ochrana životního prostředí a prevence rizik, avšak důležitou úlohu mají i nadále investice do infrastruktur, zejména v nejméně rozvinutých regionech.

Corrigendum (01/03/2008) :

Corrigendum (12/11/2008) :

(CE) 397/2009 (21/05/2009):

(UE) 437/2010 (19/05/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

Evropský sociální fond (ESF) bude proveden v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti a zaměří se na čtyři klíčové oblasti: zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků, lepší přístup k zaměstnání a účast na trhu práce, posílení sociálního začlenění potlačováním diskriminace a usnadněním přístupu znevýhodněných osob na trh práce a podpora partnerství pro reformy v oblastech zaměstnanosti a začlenění.

(CE) 396/2009 (06/05/2009) :

Fond soudržnosti se podílí na činnostech v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí. Vztahuje se na členské státy s hrubým národním důchodem (HND) nižším než 90 % průměru Společenství, což znamená, že se vztahuje na nové členské státy a rovněž na Řecko a Portugalsko. Španělsko bude způsobilé k financování z Fondu soudržnosti přechodně. V novém období se bude Fond soudržnosti společně s EFRR podílet na víceletých investičních programech, které budou řízeny decentralizovaně, a nikoli na projektech, které musí být jednotlivě schvalovány Komisí.

Páté nařízení zavádí Evropské sdružení pro územní spolupráci (ESUS).Cílem tohoto nového právního nástroje je usnadnit přeshraniční, nadnárodní a/nebo meziregionální spolupráci regionálních a místních orgánů. Toto sdružení bude disponovat právní subjektivitou k provádění programů územní spolupráce založených na úmluvě mezi zúčastněnými vnitrostátními, regionálními, místními nebo jinými veřejnými orgány.

--------------------------------------------------------

Evropskou komisí zaváděná nařízení pro Strukturální fondy a Fond soudržnosti 2007-2013 představují jeden soubor podrobných pravidel k řízení finančních nástrojů politiky soudržnosti.

Corrigendum (15/02/2007)

Corrigendum (01/09/2009)

(UE) 832/2010 (17/09/2010)
cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt sk sl sv

VELKÝ PROJEKT

PŘÍLOHA XXI : INVESTICE DO INFRASTRUKTURY :

PŘÍLOHA XXII : PRODUKTIVNÍ INVESTICE

 

Guidelines on cohesion
Cooperation with Financial Institutions
Cohesion Policy and cities
Cohesion Instruments in your Country and Region