Ważna informacja prawna
 
  Komisja Europejska > Polityka Regionalna


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glosariusz | Szukaj | Kontakt | Listy mailingowe  

Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013

 

Cohesion 2007-2013Strategiczne wytyczne Wspólnoty zawierają zasady i priorytety polityki spójności oraz sugerują w jaki sposób europejskie regiony mogą optymalnie wykorzystać kwotę 308 mld euro, która została przyznana na krajowe i regionalne programy pomocy w okresie najbliższych siedmiu lat. Władze krajowe wykorzystają te wytyczne w procesie opracowywania swoich krajowych priorytetów strategicznych oraz programowania na lata 2007-2013, tak zwanych „krajowych strategicznych ram odniesienia”. Zgodnie z wytycznymi oraz odnowioną strategią lizbońską, programy współfinansowane poprzez politykę spójności powinny dążyć do ukierunkowania priorytetów na trzy główne cele:

  • poprawa atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast poprzez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług i zachowanie ich potencjału środowiskowego;
  • działanie na rzecz innowacji, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy poprzez zwiększenie zdolności badań naukowych i innowacji, w tym nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych; oraz
  • tworzenie lepszych miejsc pracy i większej ich liczby poprzez zachęcanie większej liczby osób do pracy lub przedsiębiorczości, poprawę mozliwości przystosowawczych pracowników i przedsiębiorstw oraz zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

Wytyczne dążą do zapewnienia równowagi pomiędzy podwójnymi celami agendy zatrudnienia i wzrostu gospodarczego oraz spójności terytorialnej. Stąd też uważa się, że nie może istnieć podejście „jednakowo dla wszystkich” do nowych programów.

Tekst komunikat:

Więcej informacji

06 October 2006 Community Strategic Guidelines for Cohesion policy adopted
15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-