Svarīgs juridisks paziņojums
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Terminu vārdnīca | Meklēt | Kontakti | Ziņu abonēšana  

Kopienas stratēģiskās vadlīnijas attiecībā uz kohēziju 2007. – 2013. gadam

 

Cohesion 2007-2013Kopienas stratēģiskajās vadlīnijās ietverti kohēzijas politikas principi un prioritātes un ieteikumi, kā Eiropas reģioniem pilnībā izmantot EUR 308 miljardus, kas piešķirti valstu un reģionālajām atbalsta programmām nākamajiem septiņiem gadiem. Pamatojoties uz vadlīnijām, valstu iestādes sagatavos nacionālo stratēģisko prioritāšu un plānu 2007. – 2013. gadam projektu jeb tā saucamo valstu stratēģisko referenču ietvarus (National Strategic Reference Frameworks, NSRFs). Vadlīnijas un atjaunotā Lisabonas stratēģija paredz, ka programmām, kuru līdzfinansējumu nodrošina kohēzijas politika, resursi jānovirza šādām trim prioritātēm:

  • dalībvalstu, reģionu un pilsētu pievilcīguma pilnveidošanai, uzlabojot to pieejamību, nodrošinot atbilstošas kvalitātes pakalpojumus atbilstošā līmenī un saglabājot to vides potenciālu;
  • inovāciju, uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas izaugsmes veicināšanai, izmantojot pētniecības un inovāciju, tajā skaitā jaunu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, kapacitāti;
  • lielāka skaita un labāku darba vietu izveidošanai, iesaistot vairāk cilvēku nodarbinātības uzņēmējdarbībā, uzlabojot darbaspēka un uzņēmumu pielāgošanās spēju un palielinot ieguldījumus cilvēkresursos.

Vadlīnijas cenšas panākt līdzsvaru starp dubulto mērķi, t.i., izaugsmes un nodarbinātības programmu un teritoriālo kohēziju. Tādēļ atzīst, ka attiecībā uz jaunajām programmām nevar rasties jautājums par vienādu pieeju visiem.

Paziņojuma teksts:

Pamatdokuments

06 October 2006 Community Strategic Guidelines for Cohesion policy adopted
15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-