VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring omansvarsfraskrivelseog enmeddelelse om ophavsret
  Europa-Kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossar | Søgning | Kontakt | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Kvartalsmagasinet for regionaludviklingens aktører

Medlemsstaterne informerer

Finland
Bevidstgørelse om regionalprogrammerne


For at rationalisere informationsformidlingen om de finske programmer for regionalmålene er der i en fælles kommunikationsplan fastlagt en standardprofil. Den nye profil med et standardiseret visuelt format skal hjælpe med at udbrede kendskabet til programmerne og danne grundlag for den fremtidige udvikling af informationsaktiviteterne. Det er Indenrigsministeriet, der koordinerer processen, men det praktiske arbejde foregår på regionalt plan.

For nylig blev der vedtaget en fælles kommunikationsplan, der fastlægger de overordnede rammer for informationsaktiviteterne omkring de finske mål nr. 1- og 2-programmer. Planen følger nøje Kommissionens forordning om information og reklameaktiviteter på strukturfondsområdet.

Kommunikationsprogrammet søger at give mål nr. 1- og 2-programmerne en klar profil. I praksis bygger arbejdet på en model, hvor de aftalte prioriterede felter er klassificeret efter rangorden og derefter udmøntet i temaer og budskaber. De fælles temaer omfatter lokal oprindelse, fastsættelse af mål, lighed, knowhow, samarbejde, værditilvækst, velfærd og beskæftigelse samt bæredygtighed og effektivitet. Alle de organer, der står bag programmet, skal komme med oplysninger for at støtte disse fælles temaer. De samme organer beslutter, hvilket tema der skal sættes fokus på, og hvilket konkret indhold budskabet skal have i en given sammenhæng og under hensyntagen til målgruppen. Klare og sammenhængende budskaber øger synligheden, modtageligheden og troværdigheden.
Informationen skal leveres i en lettilgængelig form uden indforstået sprog og uforståelige begreber. Der skal gøres en særlig indsats for at fastholde målgruppens opmærksomhed, f.eks. ved at belyse de muligheder, programmerne tilbyder, og de opnåede resultater. Interviews med de personer, der enten selv gennemfører projekterne eller er direkte berørt af disse, skal give programmerne et menneskeligt præg. Selv om programmernes effektivitet generelt er blevet påvist, skalbudskabet relateres til områder, der er direkte relevante for borgerne: beskyttelse af arbejde og indkomst, social velfærd, livskvalitet, tro på fremtiden og personligt ansvar.
Synligheden er ligeledes blevet forbedret ved indførelsen af en fælles visuel identitet, der giver de forskellige organers budskaber et ensartet præg. Den grafiske model omfatter et slogan og et logo, der skal stå ved siden af EU-logoet på alle meddelelser vedrørende mål nr. 1- og 2-programmerne. Standardiseringen af billedformat, farver og layout samt brugen af standardreklamer og brochurer sikrer yderligere sammenhæng i informationen.

Samarbejde

Under ledelse af Indenrigsministeriet som forvaltningsmyndighed for programmerne blev kommunikationsplanen udarbejdet i fællesskab af ministerier, regionalråd og øvrige berørte organer med hjælp fra en kommunikationskonsulent. Arbejdet begyndte med et interview af de personer, der deltog i programaktiviteterne, og med en analyse af reklameindsatsen via medierne. Man sluttede af med et seminar for kommunikationseksperter i februar 2000, og der blev etableret et kommunikationsnet.

Kommunikationsplanen tager sigte på at øge synligheden, effektiviteten og gennemsigtigheden af de EU-støttede aktiviteter, effektivisere samarbejdet og fremme et egentligt partnerskab mellem de forskellige aktører, øge informationsmængden, stimulere ideer til projekter og nye virksomheder samt give programmerne et bedre og mere sammenhængende image.

Samtidig med udarbejdelsen af kommunikationsplanen blev en række partnere tilskyndet til at følge planen. Planen blev i løbet af foråret drøftet med de aktører, der bidrog mest til at gennemføre planen. Den blev derefter principielt accepteret og senere godkendt af de fire overvågningsudvalg. Samtidig blev der etableret et netværk bestående af de forskellige organers kommunikationseksperter. Et engageret netværk har afgørende betydning, hvis målet om en integreret informationsindsats skal nås.

Marja Taskinen,
Konsulent
Indenrigsministeriet
Direktoratet for Regionaludvikling

September 2000

programmes de l'UE


 

Last modified on