VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring omansvarsfraskrivelseog enmeddelelse om ophavsret
  Europa-Kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossar | Søgning | Kontakt | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Kvartalsmagasinet for regionaludviklingens aktører

De lokale aktører har ordet

Belgien
Den selvstyrede havn i Liège er bindeled mellem flod, jernbane og vejnet


Den selvstyrede havn i Liège (PAL) er den næststørste flodhavn i Europa og har direkte forbindelse med havnene i Antwerpen og Rotterdam. PAL administrerer 24 havne langs Meuse-floden, har 22 km kajplads, over 260 hektar havnearealer og et overdækket havnebassin på en hektar. Havnen anvendes af rhinbåde på 2 500 tons, "skubbekonvojer" med to ikke-selvdrevne pramme på i alt 4 500 tons og andre flodbåde på mellem 1 000 og 3 000 tons. PAL tilbyder som en ægte multimodal havn alle kombinationsmuligheder med jernbane og vej.

Generaldirektøren for PAL, Marie-Dominique Simonet, har nøje overvåget de seneste EFRU-støttede arbejder for at sikre effektiviteten.

Hvilke fordele har flodtransport i forhold til andre former for transport?

Flodtransport er billigere og især mindre forurenende end jernbane- og vejtransport. Med brug af fem liter dieselolie kan én ton transporteres 100 km med lastbil, 233 km med tog og 500 km ad indre vandveje. Det er også muligt at transportere meget større mængder og fragte store genstande som f.eks. turbiner, tanke og generatorer, der kun vanskeligt kan transporteres med lastbiler.

 
Lastning af metalprodukter på båden Union Jupiter.
Endvidere er de sejlbare vandveje langt fra overfyldte, hvis man ser bort fra flaskehalse, ligesom man undgår trafikpropperne i byerne. Endelig er det meget sjældent, at der sker ulykker under flodtransport, hvilket gør denne transportform meget sikrere.

Men også meget langsommere?

Det er alt sammen et spørgsmål om organisation. Det er rigtigt, at det tager længere tid at tilbagelægge afstanden mellem Liège og Antwerpen med en flodpram end i en bil, men på grund af transportsikkerheden undgår man også det uforudsete. Mange af de virksomheder, der leverer "just in time", benytter flodtransport.

Den vallonske region og EFRU har inden for de seneste år gjort det muligt at modernisere havnen. Hvad var baggrunden for denne modernisering?

"At lede er at forudse, og uforudseenhed er at fortryde", som man siger. Gennem de seneste ti år er trafikken i PAL blevet fordoblet. PAL blev anlagt i 1937 og udviklede sig i kølvandet på Marshall-hjælpen. Det har derfor været nødvendigt at modernisere og udvide havnen og tilpasse den til de nye transportformer. Man må foregribe begivenhedernes gang, og de investeringer, vi har foretaget med støtte fra den vallonske region og EFRU, retfærdiggøres af havnens succes.

Vi søger hele tiden at forbedre havnen for at imødekomme efterspørgslen, skabe fremdrift i regionen og opfylde tre mål, nemlig at transportere mere, hurtigere og på en mindre forurenende måde.

Kan De nævne nogle resultater fra den seneste tid?


Ja, PAL administrerer 24 havne langs Meuse-floden. De kan sammenlignes med servicestationer, som vi har udstyret for at tiltrække kunder. Vi har indført kantiner, anlagt nye lagerområder, installeret ny belysning, renoveret forfaldne arealer og anlagt eller forbedret vej- og jernbaneadgangen til disse havne. Selv om vi ikke har ansvaret for sluserne (som hører under vejvæsenet), har vi lagt stort pres på myndighederne for at få udvidet og styrket Monsin-slusen. Slusen har stor strategisk betydning for havnen i Liège og er især uundværlig for oliehavnen. Slusearbejderne, der blev gennemført med støtte fra strukturfondene, har været til direkte fordel for os.

 

 
Den selvstyrede havn i Liège er den næststørste flodhavn i Europa. Herfra administreres 24 havne langs Meuse-floden, og havnen tilbyder alle kombinationsmuligheder med jernbane og vej.

De satser beslutsomt på kombineret transport, men hvad er fordelene?

I havnene har man først og fremmest "fødderne på landjorden". Jernbanen og vejene er vores største konkurrenter, og dog kan vi ikke undvære dem. Havnene kan ikke flytte sig, men jernbanerne og motorvejene kan føres helt frem til havnene. "Kombineret transport", det er vores slagord. Ved at kombinere kan man få det bedste ud af hver transportform til glæde for både økonomien og miljøet. Derfor mener vi, at de transeuropæiske transportnet skal udnyttes bedre.

Samlede omkostninger: 14,098 mio.euro
EFRU-bidrag: 2,78 mio.euro
Kontakt:
Port autonome de Liège
Mme Marie-Dominique SIMONET, Directeur général
M. Emile-Louis BERTRAND, Directeur du service administratif
Quai de Maestricht, 14
4000 LIEGE
Tél: +32 4 232 97 97
Fax: +32 4 223 11 09

Moderniseringen af den selvstyrede havn i Liège er blevet finansieret som led i foranstaltningen "Servicecenter" under mål nr. 2-programmet "Meuse-Vesdre 1997-1999".


 

Last modified on