ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς  τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση απο κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται copyright notice
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Περιφερειακή πολιτική


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Γλωσσάριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Το τριμηνιαίο περιοδικό των φορέων περιφερειακής ανάπτυξης

Ομιλούν οι τοπικοί φορείς

Πορτογαλία Επιτυχία της κοινωνικής ένταξης


Μία ακτίνα ελπίδας στην υποβαθμισμένη συνοικία Casal Ventoso, στη Λισσαβόνα. Εν μέσω των παραπηγμάτων κτίσθηκαν νέα σπίτια. Προορίζονται για τους άστεγους. Παραπλεύρως ένα ιατρείο. Δέχεται τους τοξικομανείς που έχουν αποφασίσει να αρχίσουν θεραπεία αποτοξίνωσης... Ένα παράδειγμα ανάμεσα σε τόσα άλλα επιτεύγματα του INTEGRAR, του προγράμματος ένταξης των πλέον ευπαθών προσώπων. Το INTEGRAR υποστηρίζεται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και ενεργεί στους τομείς της υγείας, της κατάρτισης και της κοινωνικής επανένταξης.

Συνέντευξη με την Cristina Louro, υπεύθυνη του προγράμματος INTEGRAR.

Πώς προσδιορίζετε τις ομάδες πληθυσμού που θέλετε να βοηθήσετε;

Το Integrar παρέχει στήριξη στις λιγότερο ευνοημένες ομάδες με οικονομικές ενισχύσεις που διατίθενται σε τοπικές, περιφερειακές και εθνικές οργανώσεις και οι οποίες πολύ συχνά είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επειδή αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τις επιτόπου συνθήκες, επιλέγουν τις προς ενίσχυση ομάδες πληθυσμού. Μεταξύ 1994 και 1999, οι ομάδες οι οποίες δέχθηκαν τη στήριξη του Integrar είναι ουσιαστικά μακροχρόνια άνεργοι, πρόσωπα που δικαιούνται μόνον
 
Guy Crauser
Χάρη στο πρόγραμμα Integrar, 20 000 περίπου πρόσωπα, προερχόμενα από κύκλους μειονεκτούντων, έχουν επωφεληθεί επαγγελματικής κατάρτισης κατά την τελευταία εξαετία.
 
επιδόματα επιβίωσης, άτομα με ειδικές ανάγκες και οι οικογένειές τους, νέοι που αντιμετωπίζουν κινδύνους, τοξικομανείς ή πρώην τοξικομανείς, φυλακισμένοι ή πρώην φυλακισμένοι, εθνοτικές μειονότητες, άστεγοι, γυναίκες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επανένταξης στην αγορά εργασίας και μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες.

Στηρίζετε σχέδια πολυδιάστατα. Τι σημαίνει αυτό;


Κατά τη σύλληψη του προγράμματος Integrar είχαμε επίγνωση του γεγονότος ότι η παραδοσιακή επαγγελματική κατάρτιση έπρεπε να συνοδεύεται και από άλλους τύπους δραστηριοτήτων. Εξηγούμαι: σε ορισμένες μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού πρέπει κανείς να εργάζεται στα ανάντη της επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να δημιουργείται ευνοϊκό έδάαος για μάθηση. Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε, μετά την επαγγελματική κατάρτιση, να συντρέχουν οι συνθήκες που θα δώσουν στα ενισχυόμενα πρόσωπα τη δυνατότητα να αποκτούν και να διατηρούν την εργασία τους. Προς το σκοπό αυτό, το Intergrar προωθεί την αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού και της τοπικής οικονομίας κινητοποιώντας όλους τους οικείους παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, ένα σχέδιο είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων και νέων υπηρεσιών, την εγκατάσταση νέου υλικού για κοινωνικούς σκοπούς, την προώθηση της ευημερίας μέσω εξορμήσεων ευαισθητοποίησης σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, την υγιεινή, την υγεία, επιδιώκοντας πάντοτε την ανάπτυξη στα ενισχυόμενα πρόσωπα της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης.

Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί με τα σχέδια;


Τα έξι τελευταία έτη έχουμε πραγματοποιήσει πλέον των 450 έργων, ενώ 20 000 πρόσωπα έχουν επωφεληθεί επαγγελματικής κατάρτισης. Συνολικά, το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, ανάπτυξης προσόντων σε ανθρώπινο δυναμικό, τη μείωση της εξάρτησης από τη δημόσια ενίσχυση, την αύξηση της αγοραστικής δύναμης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αυτά δεν είναι όλα, έχει επίσης ληφθεί υπόψη η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας και της αλληλεγγύης, καθώς και η σύσταση νέων τύπων εταιρικής σχέσης.

 

Συνολικός προϋπολογισμός 1994-1999: 468 067 εκατ. ευρώ
Συμμετοχή ΕΚΤ: 299 969 εκατ. ευρώ
Συμμετοχή του ΕΤΠΑ: 511 εκατ. ευρώ.


 

Last modified on