VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring omansvarsfraskrivelseog enmeddelelse om ophavsret
  Europa-Kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossar | Søgning | Kontakt | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Kvartalsmagasinet for regionaludviklingens aktører

De lokale aktører har ordet

Portugal Social integration - opskrift på en succes


Der er vakt håb i den saneringsmodne bydel Casal Ventoso i Lissabon. Mellem alle skurene er der blevet bygget nye huse beregnet til hjemløse. Ved siden af de nye huse ligger et ambulatorium for narkomaner, der har besluttet at gå i behandling. Dette er et af mange eksempler på de konkrete resultater, der er opnået med INTEGRAR, et integrationsprogram for de mest marginaliserede grupper. INTEGRAR modtager strukturfondsstøtte og gennemfører sundheds- og uddannelsesprogrammer samt foranstaltninger med henblik på social reintegrering.

Interview med Cristina Louro, leder af INTEGRAR-programmet

Hvorledes vil De beskrive de befolkningsgrupper, De søger at hjælpe?

Integrar støtter de dårligst stillede grupper ved at yde økonomisk støtte til lokale, regionale og nationale organisationer, som meget ofte er NGO'er. Disse organisationer, der har førstehåndskendskab til forholdene "i marken", udvælger de befolkningsgrupper, der skal støttes. I perioden 1994-1999 blev der primært ydet Integrar-støtte til langtidsledige, personer på bistandshjælp, handicappede ogderes familier, unge i risikogrupper, narkomaner eller tidligere narkomaner, indsatte eller tidligere indsatte, etniske minoriteter, hjemløse, kvinder, der har vanskeligt ved at komme ud på arbejdsmarkedet igen, samt til ugunstigt stillede socialgrupper.
 

Integrar-programmet har i de seneste seks år givet ca. 20 000 ugunstigt stillede personer en erhvervsuddannelse.
 

De støtter flerdimensionale projekter. Hvad betyder det?

Under planlægningen af Integrar-programmet var vi opmærksomme på, at den traditionelle erhvervsuddannelse skulle ledsages af andre typer aktiviteter. Det jeg mener er, at man for at motivere visse ugunstigt stillede grupper må sætte ind før selve erhvervsuddannelsen. Det må også sikres, at disse personer efter erhvervsuddannelsen kan få og bevare et arbejde. Med henblik herpå fremmer Integrar revitaliseringen af de sociale strukturer og det lokale erhvervsliv ved at mobilisere alle berørte aktører. Et projekt kan f.eks. bestå i, at man opretter mindre virksomheder og nye tjenester, tilvejebringer nye sociale faciliteter og forbedrer velfærden gennem bevidstgørelse om levevilkår, hygiejne og sundhed, alt imens der gøres en indsats for at øge de støttede personers selvværd og tillid.

Hvilke af jeres resultater bør fremhæves?

I de seneste seks år har vi gennemført over 450 projekter, og 20 000 personer har modtaget en erhvervsuddannelse. Programmet har gjort det muligt at oprette nye arbejdspladser og at opkvalificere de menneskelige ressourcer, mindske afhængigheden af bistandshjælp, øge købekraften og forbedre livskvaliteten. Derudover er der sket en styrkelse af den kulturelle identitet og af solidariteten, ligesom der er etableret nye former for partnerskaber.

Samlet budget 1994-1999: 468,067 mio. euro
ESF-bidrag: 299,969 mio. euro
EFRU-bidrag 51,1 mio. euro


 

Last modified on