OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyyvastuuvapauslausekesekätekijänoikeutta koskeva huomautus
  Euroopan komissio > Aluepolitiikka


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Sanasto | Haku | Yhteystiedot | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
Tammikuu 2001

Alueellisen kehityksen neljännesvuosijulkaisu

Selkeästi esitettynä
Miksi aluepolitiikkaa arvioidaan?


Arviointi on hyvän hallinnoinnin väline. Sen avulla päättäjät voivat tehostaa tavoitteiden ja ensisijaisten toimien kohdentamista.
Se auttaa hallintoviranomaisia toteuttamaan paremmin tehokkaampia ja laadukkaampia toimia ja julkisista varoista vastaavia tahoja tekemään selkoa saavutetuista tuloksista ja politiikan kansalaisille tuottamasta hyödystä.

Mitä ohjelmien arviointi tarkoittaa?

Arviointi on ohjelman olennainen osa. Jo ohjelman suunnitteluvaiheessa arvioinnista on hyötyä määriteltäessä tarpeita, vahvistettaessa ohjelman tavoitteita koskevia arviointiperusteita ja myönnettäessä varoja parhaiden tulosten saavuttamiseksi.
Ohjelman toteuttamisen aikana arvioinnin avulla saadaan selville, saavuttaako ohjelma sille asetetut tavoitteet. Jos näin ei ole, arvioinnin avulla voidaan määritellä kohdatut vaikeudet ja tehostaa ohjelman toteuttamista asianmukaisin korjaavin toimenpitein.
Ohjelman lopussa arviointi kohdistuu ohjelman tuloksiin ja siitä saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Arvioinnin ansiosta myös kansalaiset ja heidän edustajansa saavat tietoa eri ohjelmista.

Entä mitä muuta kuin ohjelmia arvioidaan?

Vaikka ohjelmat ovatkin arvioinnin pääasiallisena kohteena, voi arviointi kohdistua myös hankkeisiin ja politiikkaan kokonaisuudessaan.
Hankkeiden arvioinnin tavoitteena on ennen kaikkea tunnistaa hankkeen toteuttamisen tuottamat hyödyt ja siitä aiheutuvat kustannukset koko yhteiskunnan kannalta ja analysoida niitä. Arvioinnin avulla voidaan päättää rahoitettavien hankkeiden tärkeysjärjestyksestä ja niille myönnettävistä julkisista varoista. Hankkeen arviointi ei kohdistu ainoastaan rahoitukseen, vaan myös muihin taloudellisiin tekijöihin, kuten sosioekonomisiin vaikutuksiin. Ympäristövaikutukset otetaan yhä suuremmassa määrin huomioon.
Koko politiikan arviointi puolestaan koskee horisontaalisia toimintalinjoja, jotka antavat leimansa varsinaiselle politiikalle, kuten yhteisön politiikkoja tai unionia koskevat tärkeimmät kysymykset tai aluepolitiikan vaikutukset pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, tietoyhteiskuntaan, tutkimukseen ja kehitykseen jne.

Kuka on vastuussa arvioinnista?

 • Arviointivastuu määräytyy eri yhteistyökumppanien vastuualueiden perusteella ohjelman edetessä.
 • Ennakkoarviointi kuuluu ohjelmaa tai hanketta valmisteleville jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
 • Väliarviointi tehdään kumppanuusperiaatteen mukaisesti, ja siitä vastaavat ennen kaikkea hallintoviranomaiset ja seurantakomiteat.
 • Jälkiarvioinnista huolehtii komissio, joka on vastuussa tuloksista tiedottamisesta ja politiikan mukauttamisesta.

Komissiolla on keskeinen asema arviointien aseman edistämisessä, arvioinneissa avustamisessa ja arviointioppaiden laatimisessa

Hallintoviranomaisilla ei ole mahdollisuuksia toteuttaa koko arviointiprosessia itsekseen, minkä vuoksi on turvauduttava konsulttiyritysten ja yliopistojen asiantuntija-apuun.

Lisäksi on tärkeää, että arvioinnissa mukana olevilla eri osapuolilla on mahdollisuus keskustella ja ideoida yhdessä. Tämä on aluepolitiikan arviointia koskevien eurooppalaisten konferenssien tavoite.

Edinburghin konferenssin teemana arvioinnin laadun parantaminen

Kaudella 2000-2006 korostetaan arvioinnin laadun asettamia haasteita, sillä arvioinnin aseman edistämiseen liittyvät tavoitteet on jo saavutettu. Tämä oli tavoitteena myös Edinburghin konferenssissa, johon osallistui 370 henkilöä Euroopan unionin viidestätoista jäsenvaltiosta ja kuudesta ehdokasmaasta. Keskustelua käytiin merkittävien ongelmien ja hankkeiden arvioinnista saaduista kokemuksista sekä työllisyyteen, tasa-arvoon, tutkimukseen ja kehitykseen ja ympäristöön liittyvästä temaattisesta arvioinnista. Lisäksi käsiteltiin tulosten tietojen, arvioinnin käyttöä ja arvioinnin mukauttamista julkishallinnon vaatimuksiin.

Konferenssin päätti Michel Barnier'n, aluepolitiikasta vastaavan komissaarin ja Guy Crauserin, aluepolitiikan pääosaston pääjohtajan voimakas kannanotto, jossa puolustettiin arvioinnin käyttöä ohjelmien moitteettoman hallinnoinnin välineenä.
Arvioinnin laatu ja kehittäminen kuuluvat myös komission hallinnonuudistuksen ensisijaisiin tavoitteisiin.

Oppaita:

 • Rahastojen MEANS-arviointiohjelmaa käsittelevän julkaisukokoelman kuusi osaa (arvioinnin järjestäminen ja hallinto, indikaattorit, tärkeimmät tekniikat, arviointi kumppanuusperiaatteen mukaisesti, temaattiset arvioinnit, sanasto)
 • Viisi teknistä asiakirjaa (ennakkoarviointi, seurannan ja arvioinnin indikaattorit, suoritusvaraus, Interreg-aloitteen ennakkoarviointi, väliarviointi)
 • Opas kustannus-hyötysuhteen arvioinnista
 • Opas ympäristövaikutusten arvioinnista
 • Useita asiakirjoja ja yleiskatsauksia arvioinnista
  http://ec.europa.eu/regional_policy/evaluation

 


 

Last modified on