ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση απο κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται copyright notice
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Περιφερειακή πολιτική


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Γλωσσάριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Το τριμηνιαίο περιοδικό των φορέων περιφερειακής ανάπτυξης

Διαύγεια
Γιατί πρέπει να αξιολογούνται οι περιφερειακές πολιτικές;


Η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο ορθής διαχείρισης. Παρέχει βοήθεια στους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων, προκειμένου να επιλέγουν καλύτερα τους στόχους και τις προτεραιότητες.
Δίνει στους διαχειριστές τη δυνατότητα να υλοποιούν καλύτερα αποτελεσματικές πολιτικές ποιότητας και στους υπεύθυνους έναντι του κοινού να έχουν υπόψη τους τα λαμβανόμενα αποτελέσματα και τα οφέλη για τους πολίτες.

Τι σημαίνει "αξιολογώ ένα πρόγραμμα";


Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής ενός προγράμματος. Κατά τη φάση της σύλληψης του προγράμματος, η αξιολόγηση συμβάλλει στην καλύτερη στοχοθέτηση των αναγκών, στην απόκτηση στοιχείων για τη διαμόρφωση κρίσης, προκειμένου να τεθούν οι στόχοι του προγράμματος και να διατεθούν οι πιστώσεις κατά τρόπο που να αποδίδεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Κατά τη θέση σε εφαρμογή, η αξιολόγηση βοηθά στο να γίνεται αντιληπτό κατά πόσο το πρόγραμμα επιτυγχάνει τους στόχους του και, στην αντίθετη περίπτωση, να προσδιορίζονται οι δυσκολίες τις οποίες συναντά καθώς και οι διορθωτικές ενέργειες που θα ήταν δυνατόν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά του.
Στο τέλος του προγράμματος, η αξιολόγηση αφορά συγχρόνως τη διαμόρφωση γνώμης όσον αφορά τα αποτελέσματά του και τη συναγωγή συμπερασμάτων για μελλοντική δράση. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα να αποδίδεται λογαριασμός στους πολίτες και στους αντιπροσώπους τους.

Αξιολογούνται μόνον προγράμματα;

Αν και τα προγράμματα αποτελούν το κεντρικό της στόχο, η αξιολόγηση επεκτείνεται και σε έργα και στην πολιτική συνολικά.
Για τα έργα, η αξιολόγηση επιδιώκει κυρίως τον προσδιορισμό και την ανάλυση των δαπανών και των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η εκτέλεσή τους για την κοινωνία στο σύνολό της. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα καθορισμού προτεραιοτήτων μεταξύ των έργων προς χρηματοδότηση καθώς και των δημόσιων μέσων τα οποία διατίθενται γνα αυτά. Η αξιολόγηση του έργου δεν είναι μόνον χρηματοδοτική. Είναι επίσης οικονομική, με ανάλυση κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. Επί πλέον, όλο και περισσότερο λαμβάνεται υπόψη η επίδραση στο περιβάλλον.
Για την πολιτική στο σύνολό της, η αξιολόγηση αφορά τις οριζόντιες προτεραιότητες που άπτονται της ιδίας της πολιτικής όπως, παραδείγματος χάρη, οι κοινοτικές πολιτικές προτεραιότητες ή οι προτεραιότητες της Ένωσης ή ακόμη τα επιτεύγματα των περιφερειακών πολιτικών για τις ΜΜΕ, την κοινωνία των πληροφοριών, την έρευνα και ανάπτυξη κλπ.

Ποιος ασχολείται με την αξιολόγηση;
 • Οι αρμοδιότητες για την αξιολόγηση οργανώνονται με βάση τις αρμοδιότητες των διαφόρων εταίρων κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος.
 • Η εκ των προτέρων αξιολόγηση αφορά τις αρμόδιες για την επεξεργασία αρχές του προγράμματος ή του έργου στο πλαίσιο των κρατών μελών.
 • Η ενδιάμεση αξιολόγηση έχει χαρακτήρα εταιρικό με αυξημένες αρμοδιότητες των αρχών διαχείρισης και των επιτροπών παρακολούθησης.
 • Η εκ των υστέρων αξιολόγηση αποτελεί κυρίως αρμοδιότητα της Επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη να δίνει σχετική αναφορά και να προσαρμόζει την πολιτική.
  Η Επιτροπή διατηρεί κεντρικό ρόλο για την προώθηση της αξιολόγησης, τη στήριξη και τη μεθοδολογική πλαισίωση.
Οι διοικήσεις δεν έχουν τα μέσα να πραγματοποιούν την δραστηριότητα αξιολόγησης στο σύνολό της, πράγμα που σημαίνει προσφυγή στις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι μπορεί να είναι σύμβουλοι ή να προέρχονται από τους ακαδημαϊκούς κύκλους.
Επίσης, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν τα μέσα που θα δώσουν στα διάφορα μέρη τα εμπλεκόμενα στην αξιολόγηση, τη δυνατότητα να μπορούν να συζητούν και να αλληλοεμπλουτίζονται. Αυτός είναι και ο στόχος των ευρωπαϊκών συνεδρίων αξιολόγησης διαρθρωτικών πολιτικών.

Ενίσχυση της ποιότητας αξιολόγησης: το συνέδριο του Εδιμβούργου
Η περίοδος 2000-2006 θέτει την πρόκληση της αξιολόγησης, δεδομένου ότι η προώθηση αποτελεί ήδη κεκτημένο. Αυτός ήταν ο στόχος του συνεδρίου του Εδιμβούργου, όπου συμμετείχαν 370 άτομα από τις δεκαπέντε χώρες της Ένωσης και έξι υποψήφιες χώρες. Οι εμπειρίες της αξιολόγησης μεγάλων προγραμμάτων και έργων καθώς και θεματικών αξιολογήσεων όσον αφορά την απασχόληση, την ισότητα ευκαιριών, την Ε&Α, το περιβάλλον συζητήθηκαν και αναλύθηκαν. Εξετάστηκαν επίσης τα θέματα της ποιότητας δεδομένων, της χρησιμοποίησης της αξιολόγησης, της αναγκαιότητας προσαρμογής της αξιολόγησης στις απαιτήσεις της διακυβέρνησης.

Το συνέδριο έκλεισε με θερμή ομιλία του Michel Barnier, Επιτρόπου υπεύθυνου για την Περιφερειακή πολιτική, και του Guy Crauser, Γενικού Διευθυντή της ΓΔ Περιφερειακής πολιτικής, υπέρ της αξιολόγησης ως μέσου ορθής διαχείρισης των προγραμμάτων.
Η ποιότητα και η ανάπτυξη της αξιολόγησης αποτελούν επίσης μέρος των προτεραιοτήτων της διοικητικής μεταρρύθμισης της Επιτροπής.

 

Τα εργαλεία υποστήριξης:
 • Έξι τόμοι της συλλογής του μεθοδολογικού προγράμματος των Ταμείων "MEANS" (οργάνωση και διαχείριση της αξιολόγησης, δείκτες, βασικές τεχνικές, αξιολόγηση στο εταιρικό πλαίσιο, θεματικές αξιολογήσεις, λεξιλόγιο).
 • Πέντε τεχνικά έγγραφα (εκ των προτέρων αξιολόγηση, δείκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, αποθεματικό επίδοσης, εκ των προτέρων αξιολόγηση Interreg, ενδιάμεση αξιολόγηση)
 • Οδηγός για τις αναλύσεις κόστους/οφέλους
 • Οδηγός για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης
 • Διάφορα έγγραφα και συνθέσεις αξιολόγησης.
  http://ec.europa.eu/regional_policy/evaluation

 


 

Last modified on