VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring omansvarsfraskrivelseog enmeddelelse om ophavsret
  Europa-Kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossar | Søgning | Kontakt | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Kvartalsmagasinet for regionaludviklingens aktører

Hvad er formålet med at evaluere regionalpolitikkerne?


Evalueringer er et forvaltningsværktøj, der hjælper beslutningstagerne med at målrette deres indsats og prioriteringer. Evalueringer giver forvalterne bedre mulighed for at føre en effektiv politik af høj kvalitet, og statsrevisorerne bedre mulighed for at vurdere de opnåede resultater og fordelene for borgerne.

Hvad vil det sige "at evaluere et program"?

Evalueringer er en integrerende del af et programforløb. I planlægningsfasen er evalueringen en hjælp til at vurdere behovene. Ud fra evalueringsresultaterne kan man fastsætte programmålene og tildele bevillingerne på en sådan måde, at de udnyttes bedst muligt.
Under gennemførelsen er evalueringen en hjælp til at vurdere, om programmet opfylder målene, og hvis dette ikke er tilfældet, til at identificere de opståede vanskeligheder og de korrektioner, der er nødvendige for at effektivisere programmet.
Ved programmets afslutning drejer evalueringen sig om dels at bedømme resultaterne af programmet og at dels at drage konklusioner til fordel for den fremtidige indsats. Evalueringen gør det således muligt at "aflægge regnskab" over for borgerne og deres repræsentanter.

Er det kun programmer, der bliver evalueret?

Selv om programmerne er det egentlige mål for evalueringer, omfatter disse også projekter og den samlede politik.
Hovedformålet med projektevalueringerne er at identificere og analysere omkostningerne og fordelene ved projektet for samfundet som helhed. Evalueringerne gør det således muligt at prioritere de projekter, der skal finansieres, og fastsætte bevillingerne til de enkelte projekter. Det er ikke alene de finansielle, men også de økonomiske aspekter af et projekt, der evalueres, idet også dets socioøkonomiske virkninger analyseres. Endvidere tages der stadig mere hensyn til miljøvirkningerne.
Evalueringerne af den samlede politik vedrører de horisontale prioriteteringer, der går på tværs af politikkerne, som f.eks. fællesskabspolitikkernes prioriteringer, EU's prioriteringer, regionalpolitikkernes fordele for små og mellemstore virksomheder, for informationssamfundet, for forskning og udvikling mv.

Hvem foretager evalueringerne?

Evalueringsansvaret fordeles mellem de partnere, der har ansvaret for programmets gennemførelse.

  • Forhåndsevalueringen foretages af de myndigheder, der i medlemsstaterne er ansvarlige for udarbejdelsen af programmet eller projektet
  • Midtvejsevalueringen gennemføres af et partnerskab, hvor forvaltningsmyndighederne og overvågningsudvalgene har det største ansvar
  • Den efterfølgende evaluering foretages primært af Kommissionen, der aflægger rapport og tilpasser politikken.

Kommissionen spiller en nøglerolle i evalueringerne, støtten og metodevalget.

Forvaltningerne har ikke ressourcer til at påtage sig hele evalueringsarbejdet, hvilket indebærer, at konsulenter og universitetsuddannede personer inddrages i arbejdet.

Det er ligeledes vigtigt at give de forskellige parter, der berøres af evalueringerne, mulighed for at drøfte evalueringerne og udveksle erfaringer. Det er netop formålet med de europæiske konferencer, der afholdes for at evaluere strukturpolitikkerne.

Forbedring af evalueringskvaliteten: Edinburgh-konferencen

Der er allerede gjort en indsats for at fremme evalueringerne, og for perioden 2000-2006 er det evalueringernes kvalitet, der prioriteres højt. Dette var resultatet af Edinburgh-konferencen, der havde 370 deltagere fra de 15 EU-lande og seks ansøgerlande. Erfaringerne fra evalueringen af de store programmer og projekter samt de tematiske evalueringer (beskæftigelse, lige muligheder, F&U og miljø) blev drøftet og analyseret. Deltagerne kom også ind på datakvaliteten, anvendelsen af evalueringerne og den nødvendige tilpasning af evalueringerne til de krav, en sund forvaltning stiller.

Konferencen afsluttedes med meget indtrængende indlæg fra Michel Barnier, kommissær med ansvar for regionalpolitikken, og Guy Crauser, der er generaldirektør for GD Regionalpolitik. De slog begge stærkt til lyd for at anvende evalueringerne som middel til en effektiv forvaltning af programmerne.
En forbedring af evalueringskvaliteten er også blandt de prioriterede mål for den igangværende administrative reform af Kommissionen.


Støtteværktøjer:

  • Den seks bind store "MEANS"-samling med metodebeskrivelser (tilrettelæggelse og styring af evalueringerne, indikatorer, hovedteknikker, evalueringer som led i partnerskabet, tematiske evalueringer og ordliste)
  • Fem tekniske dokumenter (forhåndsevaluering, overvågnings- og evalueringsindikatorer, resultatreserve, forhåndsevaluering af Interreg og midtvejsevaluering)
  • Vejledning i costbenefit-analyser
  • Vejledning i vurdering af miljømæssige virkninger
  • Andre evalueringsdokumenter og -resuméer.
    http://ec.europa.eu/regional_policy/evaluation


 

Last modified on