ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς  τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση απο κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται copyright notice
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Περιφερειακή πολιτική


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Γλωσσάριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Το τριμηνιαίο περιοδικό των φορέων περιφερειακής ανάπτυξης

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης


Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

 

Ποιοι είναι οι επίσημοι μηχανισμοί της παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υλοποίηση της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής;
Όσον αφορά την έκδοση του κανονισμού FEDER, έχουμε το προνόμιο της συναπόφασης. Επίσης, μέσω της διαδικασίας της σύμφωνης γνώμης, έχουμε σημαντική επιρροή όσον αφορά την έκδοση του γενικού κανονισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Έτσι, το γεγονός ότι περιλήφθηκε η πρωτοβουλία Urban ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της εργασίας και της πίεσης του Κοινοβουλίου.
Έχω προσωπική εμπειρία, δεδομένου ότι κατά τη διαδικασία έγκρισης του γενικού κανονισμού ήμουν ο ένας από τους δύο εισηγητές. Όμως ο ρόλος του Κοινοβουλίου δεν σταματά εδώ. Έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη στο πλαίσιο της έγκρισης του προϋπολογισμού και διορίζουμε μέρος της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής. Επίσης, με την Επιτροπή έχουμε εκδώσει κώδικα ορθών πρακτικών χάρη στον οποίο λαμβάνουμε όλες τις πληροφορίες όσον αφορά τη θέση σε εφαρμογή του γενικού κανονισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την εκτέλεση προγραμμάτων.

Εν ολίγοις, έχουμε επιρροή στην έγκριση του περιεχομένου του κανονισμού, ενώ στη συνέχεια ελέγχουμε τις εξελίξεις κατά τη θέση του σε εφαρμογή στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δραστηριότητας της Επιτροπής. Η περιφερειακή βοήθεια έχει αυξηθεί κατά τρόπο σημαντικό μεταξύ 1989 και 1999, αλλά ο προϋπολογισμός θα παραμείνει αμετάβλητος μέχρι το 2006. Κατά τη γνώμη σας θα αρκέσουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως που έχουν τεθεί στη διάθεση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για τη διασφάλιση της ανάπτυξης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών; Φυσικά, τα κράτη μέλη και οι πιο πτωχές περιφέρειες προσδοκούσαν περισσότερα. Είναι όμως σαφές ότι η ενίσχυση που παρέχεται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία αποτελεί εξαιρετικά σημαντική συμβολή για τη μείωση της απόκλισης μεταξύ των πλούσιων και των πτωχών. Η σημαντικότερη πρόκληση για τους δικαιούχους ευρωπαϊκών ενισχύσεων είναι η χρησιμοποίηση των κονδυλίων κατά τρόπο αποτελεσματικό, χωρίς κακή διαχείριση ή καθυστέρηση στην υλοποίηση προγραμμάτων.

Τον Ιούνιο λάβατε μέρος στο συνέδριο της Επιτροπής με αντικείμενο τη διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων. Εκτιμάτε ότι η ενθάρρυνση αποκεντρωμένης διαχείρισης που προβλήθηκε, θα συμβάλει στο να καταστούν αποτελεσματικότερες οι διαρθρωτικές ενέργειες;

Σκέπτομαι ότι οι μηχανισμοί που τέθηκαν σε εφαρμογή με τον προηγούμενο κανονισμό ήσαν υπερβολικά πολύπλοκοι. Για το λόγο αυτό, συμφωνήσαμε με την Επιτροπή ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί αποκέντρωση. Για να είμαι ειλικρινής, έχω κάποιες ανησυχίες ότι σε ορισμένα από τα μικρότερα κράτη μέλη τα συστήματα δεν είναι πολύ αποτελεσματικά. Ωστόσο, κατ' αρχήν, είμαστε υπέρ της απλούστευσης, της αποκέντρωσης και της αυξημένης ευθύνης των κρατών μελών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει κατά τακτά διαστήματα τη θέση σε εφαρμογή της περιφερειακής βοήθειας στα κράτη μέλη. Ποία είναι τα συμπεράσματα των αναλύσεων αυτών;

Τα περισσότερα από τα κράτη μέλη έχουν υποβάλει τα νέα τους προγράμματα με καθυστέρηση. Στις αρχές, όταν εκδώσαμε το νέο κανονισμό, σκεπτόμαστε ότι τα προγράμματα θα άρχιζαν με την έναρξη του έτους 2000. Ορισμένα προγράμματα εκδόθηκαν από την Επιτροπή, αλλά φαίνεται στην πράξη ότι δεν είναι δυνατή η έναρξή τους πριν από την αρχή του 2001. Μολονότι δεν πρόκειται για το τέλος του κόσμου, υφίσταται σαφώς πρόβλημα χρονοδιαγράμματος.

Η διεύρυνση θα δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις για την οικονομική και κοινωνική συνοχή, δεδομένου ότι η ανάπτυξη πολλών υποψήφιων κρατών έχει σημειώσει καθυστέρηση. Κατά ποιο τρόπο θα επηρεάσει αυτό την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική μελλοντικά;

Φυσικά, όλοι είναι υπέρ της διεύρυνσης. Είναι πρόωρο να ληφθεί θέση για όλες τις παραμέτρους της διεύρυνσης, αλλά δεν τίθεται καμία συζήτηση για την ίδια την αρχή της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, πολλά μέλη του Κοινοβουλίου εξέφρασαν ανησυχίες όσον αφορά τις αρνητικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η διεύρυνση στις επιλέξιμες χώρες του Ταμείου Συνοχής. Είναι εμφανές ότι η προσχώρηση νέων χωρών στην Ένωση δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί σε βάρος των πτωχότερων περιφερειών των τωρινών κρατών μελών. Ως πρόεδρος της επιτροπής της περιφερειακής πολιτικής, είμαι μέλος της ομάδας εργασίας για τις συνέπειες της διεύρυνσης στην πολιτική σύγκλισης. Η ομάδα αποτελείται από δέκα μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται η πρώην Επίτροπος κα Wulf-Mathies. Αν και δεν πρόκειται για επίσημη ομάδα μελέτης, η εν λόγω ομάδα εργασίας διερευνά τις δυνατότητες για την πολιτική σύγκλισης μετά τη διεύρυνση. Στο στάδιο αυτό είναι εμφανές ότι ο προϋπολογισμός της κοινοτικής σύγκλισης πρέπει να αυξηθεί από τώρα μέχρι το έτος 2006. Δεν θα ήταν όμως συνετό να αναμένει κανείς μέχρι το τέλος του 2006, για να αποφασίσει τις μετέπειτα ενέργειες. Γι' αυτό το λόγο, εγκρίνω την πρωτοβουλία του Επιτρόπου Barnier να αρχίσει σήμερα τις σχετικές συζητήσεις.

Τι το ιδιαίτερο υπάρχει στην πρωτοβουλία Urban σε σχέση με άλλα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί στις αστικές ζώνες ή στις αγροτικές ζώνες;

Έχουμε δεχθεί πολλές θετικές αντιδράσεις περιφερειών όσον αφορά τα προγράμματα Urban 1994-1999. Για το λόγο αυτό, είχαμε ταχθεί υπέρ της εμβάθυνσης της ειδικής αυτής πρωτοβουλίας, επιπλέον άλλων αγροτικών και αστικών μέτρων που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Η Urban II αποτελεί μια από τις τέσσερις κοινοτικές πρωτοβουλίες για την περίοδο 2000-2006. Οι υπόλοιπες είναι η Equal για την ισότητα ευκαιριών, η Leader+ για την αγροτική ανάπτυξη και η Interreg III για τη διαμεθοριακή συνεργασία. Συγχρόνως, στα προγράμματα στόχων 1 και 2 θα περιληφθούν μέτρα σχετικά με τις αστικές και αγροτικές ζώνες. Εντούτοις, για κάθε περίπτωση η προσέγγιση είναι διαφορετική. Όταν συζητήσαμε τους προσανατολισμούς της Urban για την περίοδο 2000-2006, συμφωνήσαμε με την Επιτροπή ότι θα περιοριζόμαστε σε προγράμματα στοχοθετημένα ώστε να αποφευχθεί η διασπορά των διαθέσιμων ποσών. Οι στόχοι των νέων προγραμμάτων Urban είναι αρκετά διαφορετικοί σε σχέση με εκείνους των σε εξέλιξη μέτρων για αστικές ζώνες, υπό την έννοια ότι τα προγράμματα αυτά ενθαρρύνουν νέα και καινοτόμα μέτρα και πρωτοβουλίες για την αναζωογόνηση των πόλεων.


 


 

Last modified on