ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς  τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση απο κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται copyright notice
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Περιφερειακή πολιτική


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Γλωσσάριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Το τριμηνιαίο περιοδικό των φορέων περιφερειακής ανάπτυξης

Σε απευθείας σύνδεση


 

Στη διεύθυνση www.irma-programme.org

Irma περιγράφει και διευκρινίζει το πρόγραμμα Interreg IIC Μόζα-Ρήνου, στο οποίο συμμετέχουν η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες, μεταξύ των ετών 1997 και 1999. Μετά από διαδοχικές υπερχειλίσεις των δύο ποταμών που επηρεάζουν παρόχθια εδάφη πέντε χωρών, οι εν λόγω εταίροι αποφάσισαν να αναπτύξουν κοινό σύστημα ελέγχου των δύο αυτών υδατορευμάτων.

 

Στη διεύθυνση www.interegionet.org/index_el.htm

Interegionet συγκεντρώνει στην ίδια ιστοσελίδα τρία έργα διαπεριφερειακής εργασίας: το Netwet, που προωθεί την ολοκληρωμένη διαχείριση υγροβιοτόπων της κεντρικής Ευρώπης, του Ατλαντικού, του Δούναβη και της νοτιοανατολικής Ευρώπης· το Archimed που καλύπτει την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Κύπρο στο πλαίσιο πιλοτικού σχεδίου χωροταξίας στον κεντρικό και ανατολικό μεσογειακό χώρο· το σχέδιο Pan που συνιστά δίκτυο ευρωπαϊκών τουριστικών ιστοσελίδων, το οποίο αποβλέπει στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ οικονομικής εκμετάλλευσης και σεβασμού στο περιβάλλον.

 

 

 

www.metrex.dis.strath.ac.uk/en/whatsnew.html

Η εξαιρετικά πλήρης ιστοσελίδα Metrex, το δίκτυο μητροπολιτικών περιφερειών της Ευρώπης, παρέχει πολυάριθμες πληροφορίες για τις 120 μητροπολιτικές περιφέρειες και τις ανταλλαγές εμπειριών μεταξύ τους στον τομέα διαχείρισης του εδάφους.


 

Last modified on