VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Kvartalsmagasinet för regionalutvecklingens aktörer

Innehåll
9 / 10


Evenemang den 12 maj 2000

Erfarenheter från programmet Terra
Nya idéer för regional utvecklingsplanering

"När det gäller projekt för en hållbar regional utvecklingsplanering kommer Terra att ha visat att det är nödvändigt att verkligen engagera de lokala aktörerna på alla nivåer. Det gör den regionala utvecklingspolitiken konkret och påtaglig."

Frank O'Gallachoir, ansvarig för projektet Sruna på regionmyndigheten i Dublin.

Inom ramen för Sruna samlades åren 1997-2000 irländska och svenska aktörer och utarbetade tillsammans nya metoder för att bevara och utveckla sina respektive regioner. De lokala aktörerna i Dublin och regionen Skåne genomförde i detta syfte jämförande studier. De skapade också databaser och utnyttjade den mest moderna tekniken för insamling och bearbetning av geografisk information.

Projektet Sruna har drivits inom ramen för pilotprogrammet Terra, som utarbetats av Europeiska kommissionen och samfinansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Inom Terra strävar man efter att ge aktörerna på lokal och regional nivå möjlighet att hitta och pröva nya metoder för hållbar regional utvecklingsplanering. Det handlar om att utarbeta en politik som tar hänsyn till miljöaspekter, ekonomisk utveckling, regionens konkurrenskraft och framtida generationer. I denna idéfabrik har det också varit möjligt att bedöma vikten av de idéer som tagits fram inom ramen för ESDP (Regional utvecklingsplanering i europeiskt perspektiv). Detta är ett dokument som behandlar politiska mål och alternativ för regional utvecklingsplanering i Europa och antogs på ministerrådets möte i Potsdam i maj 1999.

Terra, som startades för tre år sedan, har fått 40 miljoner euro från ERUF och har kunnat finansiera 15 projekt i elva av unionens länder. Projekten har främst drivits i mål 1-regioners kustområden, flodområden, områden utsatta för erosion och i landsbygdsområden. 63 lokala samarbetspartner har deltagit i dessa åtgärder, och då programmet avslutades i Bryssel den 12 maj 2000 passade de på att dra lärdomar av de gemensamma erfarenheterna.Vertikalt och horisontellt partnerskap

En av de viktigaste lärdomarna från dessa tre års erfarenheter har utan tvekan varit vikten av att samla företrädare på det sociala området och ekonomiska aktörer.

Frank O'Gallachoir säger följande:

"Genom Terra har det i vissa fall blivit möjligt att uppnå konsensus mellan makthavarna och medborgarna, så att man i samförstånd kan utveckla en gemensam syn på regional och lokal utvecklingsplanering."

Vilka konsekvenser har de lokala aktörernas deltagande fått för de politiskt ansvariga på regional och nationell nivå?

"Det är intressant att konstatera att medborgarnas deltagande ibland leder till att de traditionella beslutsprocesserna kastas om. Om besluten är välgrundade behöver de inte längre nödvändigtvis komma uppifrån. Medborgarnas deltagande får så småningom gehör hos politikerna, som anpassar sina beslut och arbetar för en finansiering."

Stärks samarbetet mellan invånarna i olika regioner genom ett program som Terra eller är de geografiska och språkliga hindren för stora?

"Det är inte alltid gränserna och språket som är de största hindren. Intressena i två regioner som gränsar till varandra kan vara mycket olika. För den regionala utvecklingsplaneringen i stort gör samarbetet att det blir lättare att komma överens, vilket kan leda till att vissa konflikter undviks.

Konkurrenskraft och sammanhållning

En hållbar planering står inte i strid med den regionala konkurrenskraften, utan den är istället en förutsättning för konkurrenskraften. Javier Elizalde har lett projektet Duero/Douro som syftar till ett gemensamt ansvarstagande för den flod som flyter mellan norra Portugal och centrala Spanien. Douro, som är en naturlig gränslinje, har blivit en enande faktor. De spanska och portugisiska parterna har lyckats samarbeta på områdena transporter, städernas arv, kultur- och naturarv för att framför allt förbättra möjligheterna att locka turister till de områden som ligger vid floden.

Javier Elizalde från regionen Castilla y Léon säger följande:

"En regions konkurrenskraft är också beroende av en integrerad regional utvecklingsplanering, där städerna stärker sina band med landsbygden så att fördelarna kan utnyttjas. Att alla har tillgång till infrastruktur och kunskap är också en nödvändig förutsättning för utvecklingen av landsbygdsområden och eftersatta stadsdelar."

Terras framtid

Tre års erfarenhet visar att de lokala aktörernas deltagande måste fördjupas och att bristen på sakkunskap ibland kan hämma projekts utveckling. För att upprätta nätverk och partnerskap krävs betydande finansiella resurser och en relativt lång förberedelsetid. Terra kommer att visa sig ha varit betydelsefullt som idéfabrik för att få fram nya idéer och påverka attityder. Detta program har även lett till stärkt interregionalt samarbete och visat att det är nödvändigt med ett samlat grepp på regional utveckling. Dessa erfarenheter kommer att vara till nytta för dem som driver Interreg III- och Urban II-projekt, eftersom dessa två initiativ (liksom mål 1- och 2-programmen) under perioden 2000-2006 kommer bygga på lärdomarna från Terra.

Terra-rapporten, en analys av de tre årens erfarenheter av denna innovativa åtgärd, finns på webbplatsen http://ec.europa.eu/regional_policy, och kan beställas från informationscentret vid GD Regionalpolitik

Fax: +32 2 296 60 03
E-post: regio-info@ec.europa.eu


 

Last modified on