BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING - Voor de informatie op deze site gelden eenclausule van niet-aansprakelijkheiden een verklaring betreffende het auteursrecht
  Europese Commissie > Regionaal beleid


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossarium | Zoeken | Contact | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Het kwartaaltijdschrift van de betrokkenen bij regionale ontwikkeling

Inhoud
9 / 10


Evenementen 12 mei 2000

Balans van het programma Terra
Nieuwe ideeŽn voor ruimtelijke ordening

"Terra bewijst hoe belangrijk en noodzaakelijk het is om de plaatselijke actoren nauw te betrekken bij projecten inzake duurzame ruimtelijke ordening, op alle niveaus. De inschakeling van deze actoren maakt het ontwikkelingsbeleid van de regio's tastbaar en concreet."

Frank O'Gallachoir, leider van het project SRUNA bij de regionale overheid van Dublin.

In de periode 1997-2000 heeft SRUNA Ierse en Zweedse partners in samenwerkingsverband nieuwe methoden laten ontwikkelen om het erfgoed van hun respectieve regio's in stand te houden en deze regio's verder te ontwikkelen. De plaatselijke actoren in Dublin en de Zweedse regio SkŚne hebben daartoe vergelijkende studies uitgevoerd, gegevensbestanden ontwikkeld en gebruik gemaakt van de meest recente technieken inzake verzameling en verwerking van geografische gegevens.

Het project SRUNA is uitgevoerd in het kader van het proefproject Terra, een programma dat is opgezet door de Europese Commissie en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Doel van Terra is de plaatselijke en regionale actoren de mogelijkheid te bieden nieuwe benaderingen voor een duurzame ontwikkeling van hun gebied te bedenken en uit te testen. Het gaat er dus om een beleid uit te stippelen dat rekening houdt met de milieuaspecten, de economische ontwikkeling, het concurrentievermogen van het gebied en de toekomstige generaties. Dank zij dit experiment zal het ook mogelijk zijn een oordeel te vellen over de deugdelijkheid van de ideeŽn van het EROP, het Europees ruimtelijke-ontwikkelingsperspectief, een document dat de politieke doelstellingen en de opties voor het beheer van de Europese ruimte bevat en dat in mei 1999 door de Raad van ministers in Potsdam is goedgekeurd.

Dank zij het drie jaar geleden begonnen project Terra, waarvoor 40 miljoen uit het EFRO is toegewezen, konden 15 projecten in 11 landen van de Unie worden uitgevoerd. Ze hadden vooral betrekking op kustgebieden, stroomgebieden, gebieden waar erosie optreedt en landelijke gebieden die gelegen zijn in gebieden van Doelstelling 1. Bij deze acties waren 63 plaatselijke partners betrokken die op 12 mei 2000 in Brussel, bij de afsluiting van het programma, samen de lessen uit hun gemeenschappelijke ervaringen hebben geformuleerd.Verticaal en horizontaal partnerschap

Eťn van de eerste conclusies uit deze driejarige ervaring is ontegenzeglijk dat het zeer belangrijk is de sociale partners en de economische actoren samen bij de zaak te betrekken.

"Dank zij Terra kon, in bepaalde gevallen, een echt contract worden gesloten tussen de projectleiders en de burgermaatschappij om, op basis van een consensus, tot een gemeenschappelijke visie te komen over de ruimtelijke ordening op regionaal en plaatselijk niveau", aldus Frank O'Gallachoir.

Wat zijn de gevolgen geweest van deze betrokkenheid van de plaatselijke actoren voor de regionale en nationale beleidsmakers?

"Een interessante vaststelling is dat het mobiliseren van de basis er soms toe leidt dat de traditionele besluitvormingsprocessen worden omgekeerd. Het besluit wordt niet langer van boven af opgelegd en het wordt bovendien gemotiveerd. Geconstateerd wordt dat het mobiliseren van de burgers positief wordt beoordeeld door de beleidsmakers die hun besluitvorming vervolgens bijsturen en alles in het werk stellen om financieringen los te krijgen."

Wordt de samenwerking tussen inwoners van verschillende regio's door een experiment als Terra versterkt of zijn de geografische en taalbarriŤres te hoog?

"Grenzen of talen zijn niet noodzakelijk de grootste barriŤres. Soms hebben twee aan elkaar grenzende gebieden zeer uiteenlopende belangen. Een algemenere kijk op ruimtelijke ordening leert dat samenwerken het zoeken naar een consensus vergemakkelijkt, waardoor bepaalde conflicten kunnen worden opgelost."

Concurrentievermogen en cohesie

Duurzame ruimtelijke ordening van een regio is niet onverenigbaar met haar concurrentievermogen; integendeel, het is zelfs een noodzakelijke voorwaarde hiervoor. Javier Elizalde van de regio Castilla y Leůn heeft het project Duero/Douro geleid, dat heeft bijgedragen tot een gemeenschappelijk beheer van de rivier die in het noorden van Portugal ontspringt en in het midden van Spanje eindigt. Door de Douro, een natuurlijke scheiding, is nu een band ontstaan. De Spaanse en Portugese partners zijn erin geslaagd op coherente wijze samen te werken op het gebied van vervoer en stedelijk, cultureel en natuurlijk erfgoed, om met name het toeristisch potentieel van de regio's aan de rivier te versterken.

"Het concurrentievermogen van een regio hangt ook af van een geÔntegreerde ruimtelijke ordening waarbij de steden hun banden met het platteland versterken om er zo veel mogelijk van te profiteren. Een andere voorwaarde voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden en probleembuurten is dat iedereen toegang heeft tot infrastructuur en kennis" aldus Javier Elizalde.

De toekomst van Terra

Na drie jaar blijkt dat de plaatselijke actoren nog sterker bij het programma moeten worden betrokken en dat de voortgang van de projecten soms wordt gehinderd door een gebrek aan expertise. Voorts vereist de totstandbrenging van netwerken en van echte partnerschappen aanzienlijke financiŽle middelen en een vrij lange voorbereiding. Terra is geslaagd als experiment doordat het nieuwe ideeŽn heeft aangedragen en een mentaliteitsverandering op gang heeft gebracht. Het programma zal ook hebben geleid tot een sterkere interregionale samenwerking en zal de noodzaak van een coherente territoriale ontwikkeling duidelijk hebben aangetoond. De initiatiefnemers van de projecten Interreg III en Urban II zullen hier lering uit moeten trekken, aangezien deze twee initiatieven (evenals de programma's voor de Doelstellingen 1 en 2) zullen voortbouwen op de ervaring met Terra in de periode 2000-2006.
[Het verslag over Terra, met een analyse van de drie jaar ervaring met deze innoverende actie, is beschikbaar op de volgende site: http://ec.europa.eu/regional_policy en, op verzoek, bij het Informatiecentrum van het DG Regionaal beleid.

Het verslag over Terra, met een analyse van de drie jaar ervaring met
deze innoverende actie, is beschikbaar op de volgende site: http://ec.europa.eu/regional_policy
en, op verzoek, bij het Informatiecentrum van het DG Regionaal beleid.

Fax: +32 2 296 60 03
E-mail: regio-info@ec.europa.eu


 

Last modified on