VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Kvartalsmagasinet för regionalutvecklingens aktörer

Innehåll
6 / 10


Aktörerna på fältet

Europeiska regionala utvecklingsfonden och stödet till små och medelstora företag
Exemplet Instituto de Fomento i Murcia

Instituto de Fomento de Murcia

 

Instituto de Fomento (utvecklingsinstitutet) i regionen Murcia i Spanien är en av föregångarna när det gäller att utnyttja det s.k. globala stödet. Institutet utnyttjade detta instrument för företagsstöd, utvecklat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) under perioden 1991-1993. Instituto de Fomento ville därför bygga vidare på denna erfarenhet under perioden 1994-1999, genom att fortsätta vara förmedlande organ och ansvara för hur medlen används. Detta andra bidrag uppgick till 113,4 miljoner euro.

Instituto de Fomentos erfarenhet från förvaltningen av de två globala stöden har visat att detta är ett lämpligt instrument som möjliggör övergripande insatser för små och medelstora företag. Dess flexibilitet gör att det globala stödet snabbt och effektivt kan lösa de särskilda problem som företagen har.

Under perioden 1994-1999 spelade ERUF och Instituto de Fomento en avgörande roll för den industriella utvecklingen i regionen Murcia. I delutvärderingsrapporten från 1997 uppgavs att 29 % av industriinvesteringarna i regionen Murcia under 1995 hade anknytning till det globala stödet. I samma rapport betonades också att varje miljon pesetas från ERUF hade genererat privata investeringar på 8,3 miljoner pesetas och i genomsnitt totala investeringar på 9,75 miljoner.

Det globala stödet har således haft stor betydelse för regionen Murcia och inneburit att en lång rad projekt kunnat genomföras. Bl.a. har det utvecklats flera finansieringsformer för små och medelstora företag. Det har till exempel slutits avtal med ett tjugotal kreditinstitut för att underlätta för sådana företag att få bankkrediter och det har upprättats en riskkapitalfond för just små och medelstora företag. Dessutom har fler än 200 projekt bedrivits inom forskning och teknisk utveckling. Det har också upprättats ett nätverk som snabbt kunnat börja fungera för sex teknikcentra inom olika sektorer och för infrastruktur för industriellt verksamhetsstöd.

I delutvärderingen från 1997 underströks metodologiskt sett även att institutets globala stöd främjat interna synergieffekter mellan olika åtgärder samt synergieffekter mellan dessa åtgärder och andra utvecklingsprogram, finansierade av regionala eller nationella organ eller EU-organ. Det rör sig alltså om en process där olika stödinsatser ömsesidigt förstärker varandra, liksom också dessa insatser och andra offentliga program.

De regionala myndigheterna i Murcia är mycket nöjda med denna typ av ERUF-åtgärd, som har bidragit till att förbättra konkurrenskraften hos de små och medelstora företagen i regionen och som haft en avgörande betydelse för den regionala ekonomin. Detta bevisas av att de har begärt ett nytt globalt stöd för hela perioden 2000-2006.

Patricio Valverde Megías
Ordförande för utvecklingsinstitutet i regionen Murcia

På följande webbplats finns mer information:
http://www.ifrm-murcia.es/
Utvecklingsinstitutet i Murcia

Patricio Valverde Megias


 

Last modified on