BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING - Voor de informatie op deze site gelden eenclausule van niet-aansprakelijkheiden een verklaring betreffende het auteursrecht
  Europese Commissie > Regionaal beleid


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossarium | Zoeken | Contact | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Het kwartaaltijdschrift van de betrokkenen bij regionale ontwikkeling

Inhoud
5/ 10


Op ontdekking:

Finland
Tussen modernisering van traditionele sectoren en nieuwe echnologieŽn

De laatste jaren is het land met 187 000 meren erin geslaagd zijn economie te heroriŽnteren door onder andere de mogelijkheden van de nieuwe technologieŽn en de informatiemaatschappij te benutten. Dat is ook de grondgedachte achter de nieuwe Finse programma's in het kader van de Doelstellingen 1 en 2 voor de periode 2000-2006.

Na de recessie eind jaren 80 en het uiteenvallen van de USSR, ťťn van zijn belangrijkste debiteuren, is Finland getroffen door een nooit eerder geziene economische crisis. De overheidsfinanciŽn konden mede vanwege het genereuze stelsel van sociale zekerheid de plotselinge stijging van de werkloosheid niet aan. Aan het begin van het afgelopen decennium is de Finse mark met 25% gedevalueerd. Na de toetreding tot de Europese Unie in 1995 steeg het groeitempo van de Finse economie weer tot een peil dat tot de hoogste in de Europese Unie behoort. Daar staat dan weer tegenover dat Finland een van de hoogste werkloosheidscijfers (bijna 12%) van Europa heeft. Vooral wat de jongeren en de langdurig werklozen betreft, is de situatie zorgwekkend. Ook het aantal van de arbeidsmarkt uitgesloten vrouwen is aanzienlijk toegenomen. Een rechtstreeks gevolg van dit alles is een tendens tot plattelandsvlucht en overbevolking van de stedelijke centra. De plaatselijke economieŽn zijn vaak te sterk afhankelijk van de traditionele sectoren hout, chemie en metaal die het monopolie zijn van grote ondernemingen. Bovendien telt Finland relatief weinig middelgrote en kleine ondernemingen en in de afgelegen gebieden is er vrijwel alleen werk te vinden in de overheidssector en in de land- en bosbouw.Sampo 2000 Weg met het economisch pessimisme

Finland: Areas eligible Het heersende pessimisme te boven komen; dat is een moeilijke uitdaging voor de regio Parikkala-Saari in het zuidoosten van Finland. In vijf jaar tijd is de werkgelegenheid in de industrie in de subregio Parrikkala, onder invloed van de recessie van 1991, gedaald met 50%. Sinds 1996 zijn kleine, op specifieke activiteiten gerichte ontwikkelingsprojecten ontwikkeld. Daarna hebben de regionale raad van Zuid-KareliŽ en de gemeenten Parikkala en Saari besloten een groot actieprogramma op te zetten, gebaseerd op innovatie en samenwerking tussen alle partners. Met het project "Sampo 2000" wordt beoogd de bestaande bedrijven verder te ontwikkelen en, vooral, de vestiging van nieuwe bedrijven in de regio mogelijk te maken. "Sampo 2000" heeft steun uit het EFRO voor een bedrag van 42,847 miljoen euro ontvangen.

Om de in de regio gevestigde bedrijven te helpen, zijn in het kader van "Sampo 2000" echte adviesdiensten aangeboden: op basis van een analyse van de behoeften van de bedrijven en de mogelijkheden op de markt zijn financieringsplannen opgesteld of adequate ontwikkelingsschema's. Meer dan 50 bedrijven hebben van deze bijstand geprofiteerd. Resultaat: er zijn 30 banen behouden en 50 nieuwe gecreŽerd. Wanneer deze bedrijven eenmaal op volle toeren draaien, zou dit 50 nieuwe arbeidsplaatsen moeten opleveren. De tweede prioriteit van het project bestond erin nieuwe bedrijven aan te trekken. Pariwood Oy was het eerste nieuwe bedrijf dat zich in de regio vestigde. Dit bedrijf, dat in handen is van Oostenrijkse aandeelhouders, produceert planken en maakt hiervoor gebruik van plaatselijke grondstoffen. In 2003 zou het werk moeten bieden aan 70 tot 80 personen. Intussen hebben zich reeds vijf nieuwe bedrijven in de regio gevestigd, wat een aanzienlijk multiplicatoreffect op de plaatselijke economie heeft gehad.

Contact : Gemeente Parikkala, Marjatta Pahkala, Municipal Manager, Harjukuja 6, FIN-59100 Parikkala, Finland,

Tel: + 358 5 686 1250,
Fax: + 358 5 686 1290,
E-mail: marjatta.pahkala@parikkala.fi


De ontwikkelingsprogramma's in Finland voor de periode 2000-2006

Regio's met een ontwikkelingsachterstand

Voor de periode 2000-2006 heeft de Europese Commissie twee programma's in het kader van Doelstelling 1 goedgekeurd. Voor de programma's is 948 miljoen euro uitgetrokken; tweederde daarvan gaat naar Oost-Finland en ťťn derde naar Noord-Finland.

De twee Finse programma's hebben betrekking op Kainuu, Noord-KareliŽ, Noord-Savo, Zuid-Savo, Lapland en bepaalde regio's van Noord-OstrobothniŽ, Midden-OstrobothniŽ en het centrum van het land. In de periode 2000-2006 zal in totaal 20,4% van de Finse bevolking in aanmerking komen voor steun uit de vier Structuurfondsen (EFRO, ESF, EOGFL en FIOV).

De meeste onder Doelstelling 1 vallende regio's in Finland ontvingen in de periode 1994-1999 reeds communautaire steun in het kader van Doelstelling 6 (bijzonder dunbevolkte gebieden).

De Finse programma's in het kader van Doelstelling 1 zijn gericht op vier grote prioriteiten:

  • Ontwikkeling van de bedrijven
  • Ontwikkeling van het platteland
  • Kennis, technologie en werkgelegenheid
  • Infrastructuur.

De omschakeling van gebieden in moeilijkheden

Van de Finse bevolking woont 30,2% in gebieden die in aanmerking komen voor steun uit hoofde van Doelstelling 2, die de Doelstellingen 2 en 5b van de periode 1994-1999 cumuleert. Voor Finland bedraagt het voor Doelstelling 2 toegekende budget bijna 500 miljoen euro. Deze steun gaat hoofdzakelijk naar industrie- en plattelandsgebieden.


Gesprek met Veijo Kavonius
Directeur Regionale ontwikkeling bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Finland heeft een benijdenswaardige economische groei, maar kampt nog steeds met aanzienlijke werkloosheid. Hoeveel nieuwe banen zijn er in de programmeringsperiode 1994-1999 dank zij de Structuurfondsen bijgekomen?

Veijo Kavonius

Wat de programma's in het kader van de Doelstellingen 2, 5b en 6 voor de periode 1994-1999 betreft, zijn volgens een raming van oktober 1999 40 000 banen gecreŽerd. Dit is iets minder dan verwacht. Het gaat hier wel om een voorlopig cijfer, aangezien de programma's nog een jaar lopen. Bovendien hebben de programma's gevolgen op lange termijn die momenteel moeilijk te kwantificeren zijn.

Ook het aantal dank zij deze programma's behouden banen is moeilijk te schatten. Volgens de ramingen gaat het om 80 000 tot 120 000 banen, dat is twee of zelfs drie maal zo veel als het aantal nieuw gecreŽerde banen.

Wat verwacht u voor de lopende programmeringsperiode wat het aantal nieuwe banen betreft?

In Finland worden in de periode 2000-2006 twee programma's van de Doelstellingen 1 en 2 uitgevoerd en die zouden ongeveer 80 000 nieuwe banen moeten opleveren, waarvan 30 000 in gebieden van Doelstelling 1. Voorts wordt verwacht dat 160 000 bestaande arbeidsplaatsen zullen kunnen worden behouden.

Heeft de steun uit de Structuurfondsen tot een toeneming van het aantal middelgrote en kleine bedrijven geleid?

De financieringen uit de Structuurfondsen voor de ontwikkeling van de bedrijven waren hoofdzakelijk bedoeld om de middelgrote en kleine bedrijven tot ontwikkeling te brengen en het ontstaan van nieuwe bedrijven te bevorderen. In oktober 1999 waren volgens onze ramingen dank zij de steun uit de Structuurfondsen 5 000 nieuwe bedrijven gecreŽerd.

Wat zijn de prioriteiten van Finland voor de programmeringsperiode 2000-2006?

Met de acties op het gebied van regionale ontwikkeling zal in de komende jaren niet langer worden beoogd de bestaande structuren te handhaven, maar wel ze te hervormen om het concurrentievermogen te kunnen opvoeren. Daarvoor moeten technologie en know-how verder worden ontwikkeld en is samenwerking in diverse vormen tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven nodig. Deze strategie wordt ook gesteund met particuliere financieringen.

De prioriteiten van de programma's in het kader van de Doelstellingen 1 en 2 zijn in grote lijnen analoog: de regio aantrekkelijker maken, het concurrentievermogen van de bedrijven verbeteren en kennis en expertise, de menselijke hulpbronnen, de technologie, de regionale structuur en het milieu verder ontwikkelen. In de plattelandsgebieden van Doelstelling 1 gaat onze aandacht vooral naar een diversificatie van de productie en versteviging van de structuur.


 

Last modified on