VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Kvartalsmagasinet för regionalutvecklingens aktörer

Innehåll
4 / 10

 

EU-regioner i omställningsprocess

Under perioden 2000-2006 har antalet prioriterade strukturfondsmål minskats till tre för att stödet skall koncentreras till de regioner där behovet är som störst. Mål 2 avser särskilt områden där socioekonomisk omställning sker. Kommissionen har godkänt de 12 nationella kartor över områden som kan få stöd inom ramen för detta mål.Urvalskriterierna

Hur beslutar kommissionen att ett område kan få mål 2-stöd? Svaret är ganska enkelt.

Mål 2 för perioden 2000-2006 utgörs av de tidigare mål 2 (omställning av industriregioner på tillbakagång) och mål 5b (utveckling av landsbygdsområden). Det nya målet går dock längre och omfattar även stadsområden och områden som är beroende av fiske.

För att koncentrera stödet till regioner som bäst behöver det kommer mål 2-åtgärderna att avse högst 18 % av befolkningen i Europa. Med hänsyn till detta tak har Europeiska kommissionen för vart och ett av de aktuella tolv länderna beslutat hur många invånare som kan omfattas av stödet (se tabell).

Regionerna i de tre återstående länderna, dvs. Grekland, Portugal och Irland, omfattas under hela perioden eller under en övergångsperiod helt av mål 1.

Utifrån fastställda tak och utvalda områden lägger varje land fram sitt eget urval. Kommissionen gör en bedömning av dessa förslag och upprättar i samråd med varje medlemsstat slutgiltiga förteckningar över stödområden.

De olika områdenas särdrag i medlemsstaterna har naturligtvis betydelse för hur stödet fördelas. Mål 2-stödet går till största delen till industriområden i Belgien, Tyskland, Spanien, Sverige, Finland och Storbritannien. I Danmark, Frankrike och Österrike dominerar landsbygdsområdena, medan Luxemburg, Belgien och Nederländerna prioriterar stadsområden.


En försiktig avveckling

Under perioden 1994-1999 gjordes stora framsteg i vissa regioner som omfattades av mål 2 och 5b. Under perioden 2000-2006 kommer de därför inte längre att omfattas av mål 2. EU-stödet kommer dock inte att upphöra tvärt, utan dessa regioner kan under en övergångsperiod räkna med stöd från strukturfonderna. De kommer fram till 2005 att få ett minskande stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt fram till 2006 anslag från Europeiska socialfonden, Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och Fonden för fiskets utveckling, inom ramen för de övergripande åtgärder som dessa fonder stöder.
Detaljerade kartor över stödberättigade områden finns på Inforegios webbplats:

http://ec.europa.eu/regional_policy


Stödberättigad befolkning per land

Land
Befolkning som omfattas
(i miljoner)
Befolkning som omfattas
(i %)
Belgien
1,269
12
Danmark
0,538
10
Tyskland
10,296
13
Spanien
8,809
22
Frankrike
18,768
31
Italien
7,402
13
Luxemburg
0,118
28
Nederländerna
2,333
15
Österrike
1,995
25
Finland
1,582
31
Sverige
1,223
14
Storbritannien
13,836
24
EU:s 15 medlemsstater
68,170
18

Hur kriterierna för stödberättigande under mål 2 utvecklats

1994/1999
2000/2006

Mål 2: Omställning av industriregioner på tillbakagång.

Regionerna skulle uppfylla följande kriterier för att omfattas av detta mål:

 • Arbetslösheten skulle vara högre än genomsnittet i EU.
 • Antalet anställda inom industrisektorn skulle överstiga genomsnittet i EU.
 • Minskande sysselsättning inom denna sektor.


Mål 5b: Utveckling av sårbara landsbygdsområden

Kriterier för stödberättigande:

 • Relativt låg utvecklingsnivå.
 • Ett betydande antal lantarbetare.
 • Låg befolkningstäthet.
 • Tendens till avfolkning av landsbygden.

Industriområden som uppfyller samma kriterier som för det tidigare mål 2.

Landsbygdsområden som uppfyller två av fyra nedanstående kriterier:

 • Befolkningstäthet som är lägre än 100 invånare/km².
 • Stort antal lantarbetare.
 • Arbetslöshet som är högre än genomsnittet.
 • Minskande befolkning.

På vissa villkor kan det tillgängliga mål 2-stödet utgå till andra områden än de ovannämnda. Det kan t.ex. röra sig om landsbygdsområden där den aktiva jordbruksbefolkningen inte förnyas.

Stadsområden som uppfyller något av fem nedanstående kriterier:

 • En andel långtidsarbetslösa som är högre än genomsnittet i EU.
 • Stor fattigdom.
 • Dålig miljö.
 • Betydande kriminalitet.
 • Låg utbildningsnivå.

Områden beroende av fiske där ett stort antal personer arbetar inom denna sektor. Omställningarna inom fiskesektorn måste medföra att antalet sysselsättningstillfällen kommer att minska betydligt.


 

Last modified on