OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyyvastuuvapauslausekesekätekijänoikeutta koskeva huomautus
  Euroopan komissio > Aluepolitiikka


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Sanasto | Haku | Yhteystiedot | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Alueellisen kehityksen neljännesvuosijulkaisu


Itse asiassa Euroopan unionin rakenneuudistusalueet

Rakennerahastojen tavoitteiden määrä vähennettiin kautta 2000-2006 varten kolmeen, jotta tuki saataisiin keskitettyä sitä eniten tarvitseville alueille. Yksi näistä tavoitteista, tavoite 2, koskee erityisesti alueita, joilla on käynnissä sosiaalis-taloudellinen uudelleenjärjestely. Euroopan komissio on hyväksynyt kaikki 12 tavoite 2 -alueiden kansallista karttaa.Valintaperusteet

Miten komissio päättää, että jollekin alueelle myönnetään tavoite 2 -tukea? Päätökselle on selkeät perusteet.

Kaudella 2000-2006 tavoite 2 -alueisiin kuuluvat entiset tavoite 2- (taantuvien teollisten alueiden uudistaminen) ja 5b -alueet (maaseudun kehittäminen). Tämän lisäksi niihin kuuluu kaupunkialueita ja kalastuksesta riippuvaisia alueita.

Jotta tuki keskitettäisiin sitä eniten tarvitseville alueille, tavoite 2 -toimien piiriin saa kuulua enintään 18 % unionin väestöstä. Kohdeväestön enimmäismäärän noudattamiseksi Euroopan komissio on määrittänyt mahdollisten tuensaajien määrän kunkin tavoite 2 -tukea saavan 12 jäsenvaltion osalta (ks. taulukko).

Kolme jäljelle jäävää jäsenvaltiota, eli Kreikka, Portugali ja Irlanti, kuuluvat kokonaan tavoite 1 -alueisiin joko koko ohjelmakauden tai siirtymäkauden ajan.

Vahvistettujen enimmäisväestömäärien ja alueiden määritysten perusteella (*) kukin jäsenvaltio tekee ehdotuksen aluevalinnoista. Komissio tarkastelee ehdotuksia ja laatii yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa lopullisen ehdotuksen tavoite 2 -alueista.

Alueelliset erityispiirteet otetaan luonnollisesti huomioon tukea jaettaessa. Suurin osa tavoite 2 -rahoituksesta käytetään teollisilla alueilla Belgiassa, Saksassa, Espanjassa, Suomessa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tanskassa, Ranskassa ja Itävallassa etusijalla ovat maaseutualueet kun taas Luxemburgissa, Belgiassa ja Alankomaissa keskitytään erityisesti kaupunkialueisiin.


Siirtymäjärjestelyt

Joillakin entisillä tavoite 2- ja tavoite 5b -alueilla edistys oli kaudella 1994-1999 merkittävää, mistä syystä ne eivät enää kuulu tavoite 2 -alueisiin kaudella 2000-2006. Yhteisön tukea ei kuitenkaan lopeteta yhtäkkisesti, vaan näille alueille myönnetään rakennerahastoista siirtymäkauden tukea. Ne saavat asteittain alenevaa rahoitustukea EAKR:sta (Euroopan aluekehitysrahasto) vuoteen 2005 asti. Myös ESR:n (Euroopan sosiaalirahasto), EMOTR:n (Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto) ja KOR:n (kalatalouden ohjauksen rahoitusväline) horisontaalisten toimien osana myönnettävä tuki jatkuu vuoteen 2006 asti.

Tukikelpoisten alueiden kartat löytyvät Inforegio-sivuilta osoitteesta http://ec.europa.eu/regional_policy


Kohdeväestön jakautuminen maittain

Maa
kohdeväestö
(miljoonaa)
kohdeväestö
(% maan kokonaisväestöstä)
Belgia
1,269
12
Tanska
0,538
10
Saksa
10,296
13
Espanja
8,809
22
Ranska
18,768
31
Italia
7,402
13
Luxemburg
0,118
28
Alankomaat
2,333
15
Itävalta
1,995
25
Suomi
1,582
31
Ruotsi
1,223
14
Yhdistynyt kuningaskunta
13,836
24
EU-15
68,170
18

Tavoitteen 2 tukikelpoisuusperusteiden muutokset

1994/1999
2000/2006

Tavoite 2: taantuvien teollisten alueiden uudistaminen

Alueille oli asetettu seuraavat kriteerit:

 • yhteisön keskiarvoa korkeampi työttömyysaste,
 • teollisuudessa työskentelevien henkilöiden määrä suurempi kuin unionissa keskimäärin,
 • teollisuustyöpaikkojen vähentyminen


Tavoite 5b: herkkien maaseutualueiden kehittäminen

Tukikelpoisuusperusteet:

 • suhteellisen alhainen kehitystaso,
 • maataloudessa työskentelevien huomattava määrä,
 • harva asutus,
 • maaltamuuton yleisyys.

Entisen tavoitteen 2 tukikelpoisuusperusteiden mukaiset teolliset alueet.

Maaseutualueet, jotka täyttävät kaksi seuraavista neljästä kriteeristä:

 • väestöntiheys alle 100 asukasta/km2,
 • maataloudessa työskentelevien merkittävä osuus,
 • keskimääräistä suurempi työttömyys,
 • väestön vähentyminen


  Edellä mainittujen lisäksi tavoite 2 -tukea voivat tietyin edellytyksin saada myös muut alueet, esimerkiksi aktiiviväestön vanhenemisesta kärsivät maaseutualueet.


Kaupunkialueiden on täytettävä yksi seuraavista viidestä kriteeristä:

 • pitkäaikaistyöttömyysaste korkeampi kuin yhteisössä keskimäärin,
 • korkea köyhyysaste,
 • heikko ympäristön tila,
 • korkea rikollisuuden taso,
 • väestön alhainen koulutustaso.

Kalastuksesta riippuvaiset alueet, joilla merkittävä osa väestöstä työskentelee kalastusalalla ja tämän alan uudelleenjärjestelyt vähentävät työpaikkoja huomattavasti..


 

Last modified on